Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 1 (Primair onderwijs)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog 1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs 1

2015

   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Effectonderzoek OAB en excellentie (Onderwijsbewijs)

2016

   

Effectief taalonderwijs (NRO)

2016

   

Effectief rekenonderwijs (NRO)

2016

   

Evaluatie Actieplan Kiezen voor Techniek

2016

   

Competenties van leerkrachten ivm Passend onderwijs (NRO)

2015

   

Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal–emotionele uitkomsten

2015

   

Evaluatie Passend Onderwijs (NRO)

2015

   

Evaluatie 5-gelijkeschooldagen

2014

   

Evaluatie flexibilisering onderwijstijden

2014

   

Indeling schooltijden

2014

   

Evaluatie Wet OKE (NRO)

2014

   

Experimenten excellentie (O’wijsbewijs)

2014

   

Experimenten VVE (O’wijsbewijs)

2014

   

Trends prestaties en schoolloopbanen doelgroepen OAB (NWO-BOPO)

2014

   

Passend onderwijs: stelseleffecten (NWO-BOPO)

2013

   

Passend onderwijs: schooleffecten (NWO-BOPO)

2013

   

Professionaliteit en kwaliteit scholen (NWO-BOPO)

2013

   

Evaluatie OAB (NWO-BOPO)

2013

   

Evaluatie Klachtenregeling (Panteia)

2013

   

Doelgroepen OAB (ITS/KI)

2012

   

Passend Onderwijs (Cool-speciaal-cohort)

2012

   

Pilot 15% onderwijs voor vreemde taal (RUG/UU)

2012

   

Pilots segregatie

2012

   

Retentieonderzoek schakelklassen (ITS)

2012

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

IBO Schatkistbankieren 2

2016

   

Quick scan leerlingendaling

2016

   

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

2016

   

Onderzoek Regeldruk

2016

   

Onderzoek leermiddelenmarkt PO

2016

   

Onderzoek voor de schoolkeuzebrief onder ouders van groep 7 en 8 leerlingen

2016

   

OESO stelselreview

2016

   

Vraag naar en aanbod van post-initiële (PO) opleidingen leerkrachten

2015

   

Ontwikkeling naar excellente scholen (NRO)

2015

   

Opbrengstgericht werken basisscholen (NRO)

2015

   

Opbrengstgericht besturen (NRO)

2015

   

Professionalisering passend onderwijs (NRO)

2015

   

Selectie en indicering doelgroep VVE (NRO)

2015

   

Verkenning gedifferentieerd onderwijsbeleid (NRO)

2015

   

Voortgang code Goed Bestuur (NRO)

2015

   

Analyse leerlingprestaties (NRO)

2014

   

Kwaliteit kleine scholen (NRO)

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2014

   

Onderwijspositie autochtone achterstandsleerlingen

2014

   

Monitor Bestuursafspraken G37 (Inspectie van het Onderwijs)

2014

   

Naar succesvolle implementatie digitale adaptieve centrale eindtoets PO

2014

   

Coöperatie van kleine scholen

2014

   

Positie van de doventolk in het onderwijsdomein

2014

   

Verbetermogelijkheden onderwijs in JJI’s en GJI’s

2014

   

Diabetes en primair onderwijs

2014

   

Leerlingverzuim in beeld

2014

   

Monitor voorbereiding passend onderwijs; meting 1

2014

   

Monitor voorberieding passend onderwijs; meting 2

2014

   

Leerlingenvervoer in Nederland

2014

   

Evaluatie pilots toegevoegde waarde (GION/UTwente)*

2014

   

Excellente leerlingen (SLO/ECN/UTwente)

2014

   

Review kwaliteit kleine scholen (NWO)

2014

   

Autochtone achterstandsleerlingen (NWO)

2014

   

Vooronderzoek Tweetalig PO (RUU/RUG)

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid (Ecorys)

2014

   

Monitor experiment Flexibilisering onderwijstijd (Regioplan) tussenrapportage 2012)

2014

   

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

2013

   

Monitor «Goed worden door goed te blijven»(PO-Raad)

2013

   

Monitor Flexibilisering onderwijstijden (Regioplan)

2013

   

Draagvlakmeting Actieplan PO/Bestuursakkoord PO/Prestatiebox PO (Kohnstamm Instituut/CED Groep)

2013

   

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

2013

   

Schoolbezoeken groepsgrootte (Regioplan)

2013

   

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VO (Oberon)

2013

   

Evaluatie Regeling energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO (Panteia)

2013

   

Gemeentelijke apparaatskosten buitenonderhoud en aanpassingen scholen PO (Regioplan)

2013

   

Nulmeting bewegingsonderwijs PO (Mullier Instituut)

2013

   

Gewichtenregeling en effectieve interventies OAB (Sardes/CED Groep)

2013

   

Evaluatie impulsgebieden (intern onderzoek)

2012

   

Evaluatie Onderwijsnummer (Regioplan)

2012

   

Evaluatie WMS (Research voor beleid)

2012

   

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

2012

   

Lokale Educatieve Agenda (NWO-BOPO)

2012

   

Monitor Leergang bewegingsonderwijs (Mulier Instituut)

2012

   

Monitor Ouderbetrokkenheid (Ecorys)

2012

   

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

2012

   

Monitor Reboundvoorziening (NJi)

2012

   

Monitoring Regeling excellentie (SLO)

2012

   

Onderwijsinspanningen referentieniveaus in PO, VO en MBO (Regioplan)

2012

   

Prestaties taal en rekenen basisonderwijs (Cito)

2012

   

Rol gemeenten en schoolbesturen in VVE (NO-BOPO)

2012

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2012

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

2

Dit IBO heeft ook betrekking op artikel 3, 4, 6, 7 en 14.

Artikel 3 (Voortgezet onderwijs)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog 1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs 1

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie 2e fase HAVO/VWO

2012

   

Vreemde talensurvey EU

2012

   

Monitor bestuursakkoord

2012

   

Evaluatie experimenten VM2

2013

   

Evaluatie wet voorzieningenplanning

2013

   

Evaluatie energiebesparing investering schoolgebouwen

2013

   

Evaluatie regeling energiezuinigheid/binnenmilieu PO en VO

2013

   

Maatwerktrajecten VMBO

2014

   

Evaluatie toezicht leerplichtwet

2014

   

Evaluatie Regeling Vaststelling schoolvakanties

2015

   

Monitor leerwerktrajecten en asssistentopleidingen

2016

   

Evaluatie wet gratis schoolboeken

2016

   

De praktijk van de eerste en tweede correctie CSE

2016

   

Voortgangsrapportage regelluwe scholen

2016

   

Monitor Techniekpact

2016

   

Evaluatie kiezen voor techniek

2016

   

Monitor diagnostische tussentijdse toets

2016

   

Onderzoek groepsgrootte in het VO

2016

   

Voortgang sectorakkoord

2016

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Meer ruimte voor nieuwe scholen

2015

3.

Overig onderzoek

 
   

Evaluatie en assessment in Nederland

2012

   

Extra vakken vmbo 2011–2012

2012

   

Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo

2012

   

Succesvol onderwijs aanpakken jongens

2012

   

Praktijkonderzoek Jongens aan de slag

2012

   

Internationaal vergelijkende analyse Tweede Fase VO

2012

   

Excellente leerlingen en schoolloopbanen

2012

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2012

   

LAKS monitor tevredenheid scholieren

2012

   

Eerste doorstroomatlas VMBO

2012

   

Analyse verklarende factoren zwakke en sterke scholen

2012

   

Vermindering Profielen

2012

   

Leerlingvolgsystemen in VO

2012

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2012

   

Verkenning modulaire opbouw curriculum

2013

   

Functioneren leerplichtambtenaren

2013

   

Ouderbetrokkenheid bij onderwijs kinderen PO VO MBO

2013

   

PISA 2012 internationaal onderzoek wiskunde, science, lezen

2013

   

Schoolkostenmonitor 2012–2013

2013

   

Ruimte in curriculum bovenbouw HAVO en VWO

2013

   

Laks monitor scholieren

2013

   

Pilot tussentijdse toets Limburgse scholen

2013

   

Laks monitor scholieren

2014

   

ICT Literacy internationale vergelijking

2014

   

Pilot tussentijdse toets Limburg

2014

   

Verklaring betere examenresultaten

2014

   

Opbrengstgericht werken in VO

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2014

   

Criteria en duur LWOO en PrO, licenties voor LWOO

2014

   

Laks monitor scholieren

2015

   

Rapport monitor pilot diagnostische tussentijdse toets, pilotjaar 1

2015

   

Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015

2015

   

PISA 2015

2016

   

OESO stelsel review

2016

   

Digitale doorstroom atlas

Reguliere update

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijkherkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op hetonderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog 1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs 1

2015

   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Leren & Werken

2011

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Analyse effectrapportage RMC

2014

   

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Analyse RMC-effectrapportages 2012–2013

2014

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013

2014

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012–2013

2014

   

Job-monitor (2-jaarlijks)

2014

   

Rekenniveaus op het mbo

2014

   

Laaggeletterdheid in kaart

2014

   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) Div. technische en methodische studies t.b.v.

2014

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 (2015)

 
   

Regionale arbeidsmarktprognoses 2013–2018, methodiek en resultaten

 
   

Analyse effectrapportage RMC 2011–2012

2013

   

Evaluatie 20plusvoorziening

2012

   

Analyse effectrapportage RMC

2011

   

Ex ante evaluatie entry levels alfabetisering Rapportage 2012–2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus nederlandse taal en rekenen

2011

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Ex-ante beleidsevaluatie certificaten MBO

2016

   

Analyse Effectrapportage RMC

2016

3.

Overig onderzoek

 
   

De Netwerkschool Onderzoek naar werkzame bestanddelen voor vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

2015

   

De arbeids-markt naar opleiding en beroep tot 2020

2015

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014

2015

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo n mbo 2014–2015

2015

   

Evaluatie laaggeletterdheid 2012–2015

2015

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

2015

   

vsv evaluatieonderzoek (pantheia)

2015

   

School-Ex 2.0: De implementatie van ombuiggesprekken

2015

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018: ROA 2013-11

2013

   

Schoolkostenmonitor 2012–2013

2013

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 ROA 2013-7

2013

   

Plus technisch methodologische studies

2013

   

Doelmatigheid mbo in de regio

 
   

Responsanalyse schoolverlatersonderzoeken

 
   

Arbeidsbarometer leraren BVE ITS: Arbeidsmarktbarometer 2012–2013

2013

   

Kernvaardigheden in Nederland: Rapportage van de Adult Literacy and Life Skills Survey

2013

   

Ontwikkeling/monitoring toetsen taal en rekenen CITO bijlage 3 in Kamerbrief 19-12-2012 over voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen 2012.

2013

   

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven: ECBO en OESO: OECD Skills Outlook 2013. Eerste resultaten van de survey

2013

   

I 952 Onderzoek evaluatie medezeggenschap bve

2013

   

I 960-Onderbouwing indicatoren zorgplicht arbeidsmarktperspectief. Macrodoelmatigheid mbo: Inkadering arbeidsmarktperspectief.

2014

   

I 960- voor doelmatigheid:De plicht tot verantwoordelijkheid. Nadere inkadering van de zorgplicht doelmatigheid

2014

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2013

   

Monitor experimenten Associate Degree op MBO-locatie

 
   

Analyse effectrapportage RMC

 
   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2012 (POA) Div. technische en methodische studies

2012

   

methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2011–2016

 
   

Methoden en voorbereiding t.b.v.

Hoofdstuk 4. Spreiding en breedte van opleidingen op de arbeidsmarkt Hoofdstuk 5. Doelmatigheid van het MBO in de regio in De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 (2013)

 
   

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

2012

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011

 
   

School-leavers between education and the labour market 2014. Facts and figures

 
   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014. Feiten en cijfers

 
   

Diverse technische en methodologische studie.

Veranderingen in de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking als gevolg van de overstap op de ILO-definitie van de beroepsbevolking Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014)

Responsanalyse schoolverlatersonderzoeken

 
   

Arbeidsmarktbarometer leraren BVE

2012

   

Monitor Alfabetisering 2012 (niet (apart) doorgegaan (1e jaar actieplan 2012–2015) blijkens literatuurlijst Evaluatie Actieplan 2012–2015)

 
   

Jobmonitor 2012

2012

   

ECBO-subsidie (diverse producten)

2012

   

Monitor Sociale Veiligheid ECBO

2012

   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 1: Studenten

 
   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 2: Personeel

 
   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 3: Beleid

 
   

JOB-Monitor 2012 (Research Ned, 2-jaarlijks)

2012

   

CITO Bijlage bij Kamerbrief voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen (2 2010–2011 31 332 nr 16

 
   

Kwaliteitsgedrag alfabetiserings www.cinop.nl

2012

   

Monitor kwaliteitseffecten BPV Protocol BPV-monitor:

2012

   

Gezamenlijk persbericht «Kwaliteit stages mbo verbetert»

 
   

Aanbiedingsbrief bpv-monitor (pdf, 28 kb)

 
   

Bpv-monitor 2011: Landelijke eindrapportage (pdf, 1,74 MB)

 
   

NLQF-EQF (div. producten)

2012

   

Diverse producten: PIAAC en OECD

2012

   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

2016

   

Studiekeuze en arbeidsmarkt: Literatuurstudie. Maastricht: ROA-R-2016/3

 
   

Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 2015–2020. Maastricht: ROA-TR-2016/5

 
   

Methodiek arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 2015–2020. Maastricht: ROA-TR-2016/4

 
   

ROA opleidingsindeling 2015. Maastricht: ROA-TR-2016/3

 
   

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

2016

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2015 ROA-R-2016/2

 
   

Arbeidsbarometer leraren MBO

2016

   

Monitor alfabetisering (Niet doorgegaan)

 
   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen (met vo)

2016

   

Deelname via Kennis aan «OESO Skills strategy» – m.m.v. SER

(Eindrapport volgt in 2017)

2016

   

Oneigenlijk gebruik Studiefinanciering

2016

   

Ondersteuning strategische verkenning onderwijs arbeidsmarkt MBO

2016

   

Opstellen bekwaamheidseisen onderwijs ondersteunend personeel MBO (I1345 Fons)

2016

   

160610 Definitief Bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel ih mbo.pdf

 
   

160610 Definitief Procesbeschrijving opstellen voorstel bekwaamheidseisen onderwijs....pdf

 
   

Evaluatie experimenten beroepsonderwijs gecombineerde leerwegen bol-bbl

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Overige opmerkingen:

Artikel 6 en 7 (Hoger onderwijs)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog

2015

   

Doelmatig en focus op onderwijs

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

CBS-toegankelijkheid hoger onderwijs

2013

   

Monitor beleidsmaatregelen de relatie tussen beleidsmaatregelen studiekeuze en studiegedrag

 
   

Evaluatie van de rechtsgang voor studenten

2013

   

Onderzoek studenten met een handicap

2013

   

Evaluatie wet versterking besturing

2013

   

Overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

2013

   

CHEPS- Internationale ervaringen met studiefinanciering en collegegeld

2013

   

Intomart/GfK-bekendheid van plannen voor het hoger onderwijs

2013

   

Monitor beleidsmaatregelen 2014

2013

   

Eindevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs

2014

   

Studentenmonitor (jaarlijks)

2014

   

Feiten en cijfers – Drijfveren van onderzoekers

2014

   

Studenten studeren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid

2014

   

Studenten internationaliseren in eigen land. Deel II – De praktijk

2014

   

Internationalisation at home. Gebruik en opbrengsten in het Nederlandse HO

2014

   

Motivatie van het instellingscollegegeld

2014

   

Kwaliteitszorg-en accreditatiestelsels in enkele buitenlandse hogeronderwijssystemen en hun administratieve lasten

2014

   

Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

2014

   

Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces

2014

   

De jongens tegen de meisjes. Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in studiesucces van jongens en meisjes in mbo, hbo en wo

2015

   

Kerncijfers hoger onderwijs in internationaal perspectief

2015

   

Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

2015

   

De transformatie van handicap + studie. Een externe evaluatie

2015

   

Big Data in onderwijs en wetenschap

2015

   

Beter benutten voor beter onderwijs.

2015

   

Monitor uitrol Associate degree

2015

   

Onderzoek naar de werking van het Sirius Programma om excellentie in het ho te bevorderen

2015

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 ROA-R-2015/6

2015

   

Rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs. Een verkennend en vergelijkend onderzoek

2015

   

Governancestructuur van stichting Studiekeuze123 (AEF)

2016

   

Rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs

2016

   

Onderzoek naar de dataverwerking van Studiekeuze123 (ResearchNed)

2016

   

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

2016

   

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

2016

   

Monitor Beleidsmaatregelen 2015

2016

   

Rapport project wetenschap en technologie op de pabo’s

2016

Artikel 8 (Internationaal beleid)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam.

2015

   

Evaluatie subsidiebeschikking (WOOS) Neth-ER

2014

   

Evaluatie van de Regeling Bevordering internationalisering po/vo.

2012

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Verkennend onderzoek en impactstudie voor de implementatie van het programma Erasmus+ in Nederland.

2013

3.

Overig onderzoek

 
   

Inventariseren en bezien acties door Nederland naar aanleiding van geconstateerde onregelmatigheden binnen EU Programma Erasmus+ bij mobiliteit vanuit Turkije naar Nederland.

2016

   

De juridische gevolgen van ratificatie door Nederland van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

2014

   

Effectstudie Frankfurter Buchmesse 2016, gastlandschap NL, i.h.k.v. bekendheid Nederlandse boeken.

2013

   

Verkennend onderzoek Erasmus Master garantiefaciliteit in de NLse context.

2013

   

Onderzoek naar mensenrechteneducatie i.s.m. directies VO/PO.

2012

   

Inventarisatie connecties LGBT in bestaande EU wet- en regelgeving en richtlijnen.

2012

Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders 1

2015

   

Actieplan LeerKracht

2013

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), nulmeting

2014

   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), 1e tussenmeting

2015

   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), 2e tussenmeting

2016

   

Monitoring en evaluatie beleidsmaatregelen ter verbetering opleidingen leraren beroepsonderwijs (mbo en vmbo)

2015

   

Effect- en procesevaluatie Lerarenbeurs 2008–2013

2015

   

Effect- en procesevaluatie experimenten Innovatie Impuls Onderwijs (po, vo)

2015

   

Effect- en procesevaluatie experimenten Innovatie Impuls Onderwijs (po, vo)

2014

   

Monitoring van Lerarenagenda en bestuursakkoorden po vo. Eindrapport onderwijs werkt Regioplan

2014

   

Functie- en salarismix in beeld. Tussenmeting 2012

2013

   

Tegemoetkoming Lerarenopleidingen

2014

   

«Leraar 2020» (rapport n.a.v. enquête onderwijspersoneel po, vo en mbo)

2013

   

Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (beginmeting)

2014

   

Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (tussenmeting)

2015

3.

Overig onderzoek

 
   

Monitoring van Lerarenagenda

2015

   

Integrale Personeelstelling VO (IPTO), aandeel bevoegd gegeven lessen in vo en opleidingsniveau leraren vo

2015

   

IPTO bevoegdheden en vakken in het vo

2016

   

IPTO 2011, Bevoegdheid in het voortgezet onderwijs

2012

   

Loopbaanmonitor 2016, begeleiding van beginnende leraren

2016

   

Loopbaanmonitor 2015, begeleiding van beginnende leraren

2015

   

Loopbaanmonitor 2013, begeleiding van beginnende leraren

2014

   

Loopbaanmonitor onderwijs 2016

2016

   

Loopbaanmonitor onderwijs

2013

   

Loopbaanmonitor 2012

2012

   

Loopbaanmonitor 2011

2011

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015/2016

2016

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (2015)

2015

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (2014)

2014

   

Arbeidsmarktbarometers primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

2013

   

Arbeidsmarktbarometer 2011–2012

2012

   

Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013

2014

   

Teaching and Learning International Survey (Talis), Nationaal rapport. Talis rapport 2013

2014

   

Verkenning opleiding en onderzoek in de school. Rapport verkenning Samenwerking DUO-NRO

2014

   

Verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar en van verzwaring van vakinhoudelijke eisen voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Eindrapportage Geschiktheid Leraar

2014

   

Evaluatie aanpak risicoregio’s

2013

   

Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

2013

   

Vraag en aanbod onderwijspersoneel mbo

2013

   

Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

2013

   

Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

2012

   

Eindrapportage evaluatie educatieve minor

2012

   

Evaluatie experimenten prestatiebeloning

2012

   

Uitkomsten scenario’s po met mirror

2016

   

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015–2025

2015

   

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015–2025

2016

   

Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen vo

2016

   

Procesevaluatie wetenschap en techniek op de pabo

2016

   

Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs

2016

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 11 (Studiefinanciering)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

SCP-onderzoek, De studie waard

2013

   

CPB – deelname-effecten sociaal leenstelsel

2013

   

CPB – aflossing studieschuld bij leenstelsel

2013

   

Meeneembare studiefinanciering internationaal

2014

3.

Overig onderzoek

 
   

Monitor beleidsmaatregelen ho (periodiek):

2016

   

Studentenmonitor (periodiek):

2016

   

Motieven mbo-studenten al of niet doorstroom naar hbo

2016

Artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Tegemoetkoming lerarenopleiding

2014

3.

Overig onderzoek

 
   

Schoolkostenmonitor 2015–2016

2016

   

Schoolkosten voor 16- en 17-jarige mbo’ers

2016

Artikel 13 (Lesgeld)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

N.v.t.

 
Artikel 14 (Cultuur)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Beleidsdoorlichting Cultuur 2009–2014

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Eindevaluatie DutchDFA

2013

   

Evaluatie Steunpunten monumentenzorg en archeologie

2013

   

Evaluatie Wet tot behoud Cultuurbezit

2014

   

Evaluatie bestuurlijks samenwerking Regionale Historische Centra

2015

   

Zelfevaluatie Beelden voor de Toekomst

2015

   

Evaluatie programma Kunst van Lezen

2015

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

n.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

n.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Monitor diversiteit culturele instellingen

2011–2015

   

Meta-analyse ondernemerschap

2012

   

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2005–2012

2013

   

Uitgaven cultuur door de G35 en de provincies 2011–2013

2013

   

Onderzoek bezoldiging topbestuurders fondsen

2013

   

Impactanalyse / toekomstscenario’s digitale archiefvorming

2013

   

Balansonderzoek Cultuurinstellingen

2013

   

Monitor Amateurkunst 2013 (LKCA)

2013

   

Het culturele draagvlak – Culturele activiteiten in 2012: bezoek, beoefening en steun

2014

   

Baten overheidsinvesteringen in monumentenzorg

2014

   

CBS Monitor Kunstenaars kunstvakonderwijs, arbeidsmarkt

2014

   

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2013–2014

2014

   

Evaluatie Wet vaste boekenprijs

2014

   

Verkenning regelingen toegankelijk maken gedigitaliseerd erfgoed

2014

   

Vooronderzoek satellietrekening culuur en creatieve industrie

2014

   

Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

2014

   

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009–2013

2014

   

Het culturele draagvlak – Gisteren vandaag

2015

   

Economisch onderzoek 2009–2014

2015

   

Contra expertise Meerjarenbegroting programma Erfgoedzorg

2015

   

Nulmeting campagne cultuur en toerisme. NBTC 2015–2018

2015

   

Een toekomstgericht restitutiebeleid

2015

   

Notitie Mattheüseffect

2015

   

Monitor Amateurkunst 2015 (LKCA)

2015

   

Cultuureducatie in rijks- en fondsgefinancierde instellingen

2015

   

Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015

2015

   

Benchmarkonderzoek duurzaamheid rijksmonumentale woonhuizen

2015

   

Onderzoek Toezichthouders Culturele Sector

2015

   

Sport en cultuur – patronen in belangstelling en beoefening (SCP, i.h.k.v. Het Culturele Draagvlak)

2016

   

Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009–2015

2016

   

Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers

2016

   

Culturele instellingen in Nederland. Veranderingen in geefgedrag, giften, fondsenwerving en inkomsten tussen 2011 en 2014

2016

   

Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen

2016

   

Nulmeting huisvesting rijksmusea [nog geen rapport]

2016

   

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit (Peiling 2015/16)

2016

   

Een analyse van meerjarige strategische plannen internationaal cultuurbeleid en een onderzoek naar de ontwikkeling van een monitoring- en evaluatiekader voor de toetsing van de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid 2017–2020

2016

   

Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

2016

   

Gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving

2016

   

Van binnen naar buiten

2016

Artikel 15 (Media)
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Beleidsdoorlichting mediabeleid 2010–2013

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007–2011

2012

   

Evaluatie Innovatieregeling Pers

2013

   

Evaluatie Regeling Jonge Journalisten

2014

   

Evaluatie beleid mediawijsheid / Media Expertisecentrum

2014

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

n.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

n.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten publieke omroep

2013

   

Evaluatieonderzoek naar financiering lokale omroepen (door CvdM)

2013

   

Onderzoek distributie digitale televisiediensten

2013

   

Commissariaat van de Media – Mediamonitor

Jaarlijks

   

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2014 (mediamonitor)

2014

   

Diversiteit van televisiepakketen 2014 (mediamonitor)

2014

   

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2015 (mediamonitor)

2015

   

Diversiteit van televisiepakketen 2015 (mediamonitor)

2015

   

SCP: Het culturele draagvlak – Media:tijd in Beeld – Dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie

2015

   

Landenvergelijking goedkeuringsprocedure nieuwe aanbodkanalen publieke omroep

2015

   

Onderzoek takenpakket en bekostiging van het Commissariaat voor de Media

2015

   

Diversiteit van televisiepakketten 2016 (Mediamonitor)

2016

   

Televisie à la carte (Mediamonitor)

2016

   

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2016 (Mediamonitor)

2016

   

Financieel onderzoek EYE

2016

   

Financieel onderzoek Beeld en Geluid

2016

   

Juridische status NPO en RPO

2016

   

Europese en internationale waarborgen onafhankelijkheid van de publieke omroep

2016

   

Juridische status NPO en RPO

2016

   

Advies Verkenning benoemingen

2016

   

Governance STER

2016

Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a

Beleidsdoorlichtingen

 
   

1Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) wetenschap

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Evaluatie Mozaïek 2

2012

   

Programma Evaluatie NCWT

2012

   

Evaluatie Rathenau Instituut 3

2013

   

Evaluatie NWO; Nieuwe dynamiek, passende governance 4

2013

   

Evaluatie KNAW 5

2014

   

Astronomische welvaart? Effecten van Nederlandse deelname aan de Square kilometre Array radiotelescoop 6

2016

Artikel 25 (Emancipatie)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

beleidsdoorlichting emancipatie 2011–2014

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Open up

2012

   

Onderzoek onveiligheidsgevoel van vrouwen meetbaar maken

2012

   

Evaluatie-ontwerpen vooractielijnen Sociale Media en GSA’s

2012

   

Soc onveiligheid van lhb schoolpersoneel en lhb leerlingen

2012

   

Nederland in groep gidslanden LHBT-beleid

2013

   

Evaluatie pilots Sociale veiligheid LHBT, anders in de klas

2014

   

Evaluatie LHBT-koplopergemeenten

2014

   

Evaluatie GSA’s. Meer gewicht in de schaal

2014

   

Eindmeting project Eigen Kracht

2015

   

Evaluatie hulpverlening levensbeschouwelijke en etnische LHBTérs

2015

   

Resultaatmeting «we can young champagne»

2015

   

Evaluatieonderzoek GSA Natuurlijk Samen | Rapport | Rijksoverheid.nl

2016

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Worden wie je bent Transgendermonitor

2012

   

Emancipatiemonitor 2012

2012

   

Steeds gewoner, nooit gewoon

2012

   

Niet te ver uit de kast

2012

   

Genderscan aanpak huiselijk geweld

2013

   

Position_paper_de_facto_ongelijkheid

2013

   

Seksuele oriëntatie en werk

2013

   

Kwaliteit Economische zelfstandigheid

2014

   

Emancipatiemonitor 2014

2014

   

Leven met intersekse/DSD

2014

   

Dieptestudie cases LHBT veiligheid wijken

2014

   

Homoseksualiteit etnische en levensbeschouwelijke groepen

2014

   

Economische zelfstandigheid van jongeren

2014

   

Verschillen in studiesucces jongens en meisjes jongens tegen meisjes

2015

   

Internationale voorbeelden beleid topvrouwen

2015

   

Onderzoek database topvrouwen

2015

   

Vrouwen vier keer minder verdacht dan mannen

2015

   

Cyberpesten

2015

   

Wel werk, maar niet economisch zelfstandig

2015

   

Topvrouwen in de wachtkamer. Bedrijvenmonitor 2012–2015

2015

   

black box

2016

   

Emancipatiemonitor 2016

2016

   

Bedrijvenmonitor

2016

   

LHBT monitor

2016

   

Lekker vrij

2016

   

Vrije plekke rvc’s en rvb’s

2016

   

Opvattingen jongeren taakverdeling mannen en vrouwen

2016

   

Verdient een man meer?

2016

   

Preventie intergenerationeel geweld Nederland en EU

2016

   

Wetenschappelijke weging LHBT-beleid in Europese landen

2016

   

Genderscan aanpak huiselijk geweld

2016

Licence