Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3. OVERZICHT NIET-FINANCIËLE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (EXTERNE INHUUR)

Tabel 1 Externe inhuur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslagjaar 2016 (bedragen x € 1.000)
 

2016

Programma- en apparaatskosten:

1.

Interim-management

569

2.

Organisatie- en Formatieadvies

1.188

3.

Beleidsadvies

1.644

4.

Communicatieadvisering

935

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

4.336

5.

Juridisch Advies

339

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

3.294

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

284

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

3.917

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)1

92.766

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

92.766

Totaal uitgaven inhuur externen

101.019

1

Deze categorie, waarin cf. de Rijksbegrotingsvoorschriften ook externe inhuur opgenomen moet worden die niet in de overige 7 categorieën ondergebracht kan worden, bestaat voornamelijk uit 3 posten (1) De uitzendkrachten van het ministerie excl. DUO (€ 2,1 miljoen). (2) De uitgaven voor het maken van ICT en de daarbij behorende inrichting van processen van DUO die niet te onderscheiden zijn in de acht categorieën externe inhuur, tot en met 2015 opgenomen als uitbesteed werk (€ 71,4 miljoen). (3) Inhuur van uitzendkrachten bij DUO als een flexibele schil voor voornamelijk seizoensgebonden werk in het primaire proces studiefinanciering (€ 19,3 miljoen).

Tabel 2 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2016

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Verschillen in de wijze van boeken met 2015

Tabel 1 geeft een beeld van de uitgaven voor externe inhuur conform de rijksbrede definitie in de Rijksbegrotingsvoorschriften. In het samenvattend auditrapport 2015 stelde de ADR de vraag of de kosten voor de ontwikkeling van automatisering, soft- en hardware bij DUO in de administratie op de juiste wijze geboekt werden. Daarop is door OCW, in samenwerking met de departementen van Financiën en BZK, in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie bij het agentschap DUO opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing waardoor in 2016 meer kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk2, onder de definitie van externe inhuur komen te vallen.

Het percentage externe inhuur

Het gerealiseerde percentage externe inhuur van OCW in totaal in 2016 bedraagt 24,5 procent. De beleidsgevoelige inhuur hierbinnen bedraagt 1,4 procent. Het aandeel van agentschap DUO met zijn rijksbrede dienstverlening naar instellingen, studenten, leerlingen, leraren en andere overheidsorganen, binnen het percentage externe inhuur komt uit op 22,6 procent3. Voor OCW exclusief DUO geldt dat het percentage uitkomt op 1,9 procent.

Ontwikkelingen bij DUO

DUO voert niet alleen van OCW opdrachten uit maar ook van andere overheidsorganisaties zoals het Ministerie van SZW (kinderopvang). Informatisering en digitalisering zijn belangrijke bouwstenen bij de uitvoering van deze opdrachten. In het dienstverleningsproces vindt continu vernieuwing plaats. Bij deze veelal ICT-gerelateerde vernieuwing maakt DUO vanwege onvoldoende beschikbare kennis binnen de organisatie en uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik van externe expertise. Daarbij streeft DUO naar een evenwichtige balans tussen intern personeel en extern personeel om daarmee de continuïteit van het primaire proces in een veranderende omgeving te kunnen blijven borgen. DUO stuurt daarbij actief op het verder afbouwen van extern personeel ten gunste van het verder investeren in de kwaliteiten van intern personeel. Zo hebben in 2016 200 uitzendkrachten van DUO een aanstelling binnen DUO gekregen. Hetzelfde geldt voor nog eens 50 fte automatiseringspersoneel van DUO. In 2017 zullen naar verwachting nog eens 120 fte’s een aanstelling binnen DUO krijgen. Tegelijkertijd is de omvang van de ICT-gerelateerde inhuur en de behoefte aan adequaat beheer, onderhoud en vernieuwing de komende jaren zo groot dat een snelle afbouw richting de 10 procent niet waarschijnlijk lijkt.

Tabel 3 Externe inhuur 2016

(bedragen x € 1.000)

Heel OCW

OCW excl. DUO

DUO

Uitgaven ambtelijk personeel

311.787

179.566

132.221

Uitgaven externe inhuur

101.019

10.237

90.782

Waarvan beleidsgevoelige inhuur

4.336

4.298

38

Totale personele uitgaven

412.806

189.803

223.003

De realisatie van het percentage externe inhuur over 2016 laat, wanneer de rubriceringaanpassing niet zou zijn doorgevoerd, een dalende trend zien ten opzichte van 2015 van 10,1 procent naar 8,7 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verambtelijking van ingehuurd personeel van DUO.

2

Bij uitbesteed werk geldt dat er sprake moet zijn van op basis van product-afspraken gebaseerde contracten. Met name het wel of niet hebben van een sturingsrelatie en in welke vorm moet onderscheidend zijn voor de rubricering uitbesteed werk of externen. De bijlage externe inhuur in de Rijksbegrotingsvoorschriften is op dit punt niet scherp genoeg/interpretabel en wordt daarom verbeterd.

3

Wanneer de externe inhuur van DUO apart wordt berekend (alsof DUO een eigen norm zou hebben), dan komt het agentschap op een externe inhuur van 40,7 procent. OCW exclusief DUO komt dan op dan op 5,4 procent.

Licence