Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6: RAPPORTAGE BURGERBRIEVEN 2016

Aanvragen

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

3.121

3.116

99%

0

€ 0

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

1.848

967

52%

258

€ 121.509

Klaagschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

933

906

97%

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

2561

246

96%

31

€ 2.900

1

Het aantal Wob-verzoek is onder te verdelen in 175 reguliere Wob-verzoeken en 38 Wet Mulderzaken en inzage-verzoeken op basis van Wiv 2002.

Postbus 51 – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen in Postbus 51 in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

42

0

0%

Toelichting:

Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Opvallend is dat de uitgekeerde dwangsommen over 2016 verdubbeld zijn in vergelijking met 2015.

Van de 933 klachten zijn er 890 afkomstig van de KMar. Vrijwel al deze klachten zijn binnen de termijnen afgehandeld. De stijging van het aantal klachten wordt veroorzaakt door capaciteitsproblemen op de luchthavens met wachttijden als gevolg, onttrekking aan het ouderlijk gezag en kinderontvoering, rijgedrag, jihadisme, uitreizigers en bejegening. De KMar meldt naast 890 klachten ook 6 complimenten, 34 informatieverzoeken en 52 doorverwijzingen. 33 klachten zijn niet in behandeling genomen.

Het is belangrijk te vermelden dat hoewel de Wob-verzoeken in aantal iets toegenomen zijn, de uitbetaalde dwangsommen aanmerkelijk afgenomen zijn.

Met ingang van 1 juli 2016 is de nieuwe Klachtenregeling Defensie met de daaraan gekoppelde registratie en rapportageplicht van klachten in werking getreden. Het is nog te vroeg om de effecten van deze nieuwe regeling op de aantallen klachten te meten. In de loop van 2017 zal een defensie breed registratiesysteem voor klachten in gebruik worden genomen.

Licence