Base description which applies to whole site
+

10. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2016 VAN HET MINISTERIE VAN IENM HXII

Saldibalans per 31 december 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)

Activa:

 

Passiva:

     

31-12-2016

 

31-12-2015

       

31-12-2016

 

31-12-2015

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

7.890.984

8.702.560

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

210.066

305.703

3)

Liquide middelen

0

0

             

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

7.004.176

8.127.467

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

4.737

2.909

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

3.641

5.309

8)

Kas-transverschillen

0

0

             
 

Subtotaal

7.895.721

8.705.469

   

Subtotaal

7.217.883

8.438.479

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

28.730

38.804

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

28.730

38.804

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

6.955.421

8.205.788

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

6.955.421

8.205.788

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

148.622

120.161

 

13)

Garantieverplichtingen

148.622

120.161

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.674.318

1.587.892

 

14)

Andere verplichtingen

1.674.318

1.587.892

15

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Sluitrekening Infrastructuurfonds

0

0

   

Sluitrekening Infrastructuurfonds

550.804

207.606

 

Sluitrekening Deltafonds

0

0

   

Sluitrekening Deltafonds

127.036

59.384

 

Afrondingsverschil

2

0

   

Afrondingsverschil

0

0

 

Totaal

16.702.814

18.658.114,00

   

Totaal

16.702.814

18.658.114,00

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een Minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding

Deze balansregel geeft de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer.

Het saldo is gelijk aan het Saldobiljet per 31 december 2016.

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Specificatie vorderingen (bedragen x € 1.000)

BTW (aftrek van voorbelasting)

3.646

Overig

1.091

Totaal

4.737

7) Schulden buiten begrotingsverband

Specificatie schulden (bedragen x € 1.000)

Planbureau voor de Leefomgeving

2.480

Overig

1.161

Totaal

3.641

Toelichting

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) ontvangt vanuit de Europese Unie gelden in de vorm van voorschotten voor de uitvoering van diverse projecten in het belang van milieu, natuur en ruimte en waarvan de prestatie nog moet worden geleverd.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

1.365

Op termijn opeisbaar

27.365

Geconditioneerd

0

Totaal

28.730

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

20.774

Artikel 17 Luchtvaart

6.646

Overig

1.310

Totaal

28.730

Toelichtingen

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Een vordering op het ministerie van Economische Zaken van € 20 miljoen staat open met betrekking tot de overdracht van opbrengsten uit de verkoop van BBL-bezit (Bureau Beheer Landbouwgronden) in de voormalige Rijksbufferzones.

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)

Tot en met 2014

3.872.985

2015

1.984.054

2016

1.098.382

Totaal

6.955.421

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

15.251

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

404.135

Artikel 16 Spoor

24.420

Artikel 19 Klimaat

270.652

Artikel 20 Lucht en Geluid

420.443

Artikel 21 Duurzaamheid

507.733

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

90.446

Artikel 25 Brede Doeluitkering

5.107.335

Artikel 97 Algemeen departement

24.200

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

53.322

Overig

37.484

Totaal

6.955.421

Toelichtingen

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

In het kader van integraal waterbeleid staan voorschotten open voor ruim € 15 miljoen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium van het waterbeleid te verbeteren. Zo is onder andere aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het programma Partners voor Water circa € 11 miljoen verstrekt. De afrekeningen worden in 2017 verwacht.

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

In het kader van ruimtelijke ontwikkeling staan voorschotten open voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 404 miljoen.

Zo staan onder andere in het kader van de Nota Ruimte voorschotten open op diverse gemeenten van circa € 317 miljoen ten behoeve van het project Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke gebieden en het project Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) ter ontwikkeling en versterking van centra’s in nationale stedelijke netwerken door de (her)ontwikkeling van Hogesnelheidslijnstations en omgeving. Afwikkeling wordt verwacht in de jaren 2017/2022.

Voor het realiseren van een duurzaam gebruik van bodem, ondergrond en grondwater zijn op grond van de Wet Bodemsanering voorschotten verstrekt. Zo zijn onder andere voorschotten verstrekt aan de Stichting Bosatex, gespecialiseerd in saneringen op verontreinigingen in de textielverzorgingsbranche, van ruim € 27 miljoen en aan de Stichting Bodemcentrum van circa € 20 miljoen. Verwacht wordt dat de afwikkeling in de jaren 2017/2018 zal plaatsvinden.

Artikel 16 Spoor

Ultimo 2016 staat ruim € 24 miljoen aan voorschotten open. De voorschotten zijn verstrekt aan onder andere de Stichting Bodemsanering NS voor lopende maatregelen. De afrekeningen worden in 2017 verwacht.

Artikel 19 Klimaat

Met betrekking tot dit artikel staat ultimo 2016 voor circa € 271 miljoen aan voorschotten open.

Door de ontwikkeling naar kerndepartementen is de beleidsuitvoering uitbesteed aan de externe uitvoeringsorganisatie RIVM waarop voorschotten open staan van ruim € 229 miljoen. Voor de uitvoering van het Clean Development Mechanism (CDM) staan voorschotten open van circa € 22 miljoen. Daarnaast staat op het RVO een voorschot open van ruim € 10 miljoen. De afwikkeling van deze voorschotten vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2017/2018.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Met betrekking tot dit artikel staat voor circa € 420 miljoen aan voorschotten open.

Aan provincies en gemeenten zijn in het kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) in de jaren 2000/2016 voorschotten betaald ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit waarvan ultimo 2016 ruim € 312 miljoen open staat.

In het kader van de sanering van geluidslawaai staan op het Bureau Sanering Verkeerslawaai voorschotten open van ruim € 107 miljoen om de geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer (waaronder ook luchtvaart) en bedrijvigheid te verminderen. Afwikkeling zal vermoedelijk plaatsvinden in de jaren 2017/2020.

Artikel 21 Duurzaamheid

Met betrekking tot dit artikel staat ultimo 2016 voor circa € 507 miljoen aan voorschotten open. Zo staat – van de in de jaren 2008 tot en met 2016 betaalde voorschotten – ultimo 2016 nog een bedrag open van ruim € 499 miljoen op de Stichting Afvalfonds voor de aanpak van verpakkings- en zwerfafval. Afwikkeling wordt in 2017 verwacht.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

In het kader van externe veiligheid, inrichtingen en transport zijn voorschotten verstrekt. Hiervan staat ultimo 2016 ruim € 90 miljoen open. Zo is aan DSM Agro, als voortvloeisel van het gesloten Amoniak convenant voor de beëindiging van de amoniaktransporten, een schadevergoeding verstrekt van circa € 48 miljoen.

Aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn voorschotten verstrekt voor circa € 15 miljoen in het kader van de subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken. Afwikkeling van deze voorschotten vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2017/2019.

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Op grond van de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, die als doel heeft om op decentraal niveau maatwerk oplossingen mogelijk te maken voor verkeer- en vervoervraagstukken, zijn voorschotten verstrekt. Hiervan staat ultimo 2016 ruim € 5.107 miljoen open en hebben onder andere betrekking op de provincies (€ 1.893 miljoen), Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, een fusie van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden, (€ 1.399 miljoen), Stadsregio Amsterdam, voorheen Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), (€ 1.203 miljoen), het Bestuur Regio Utrecht (€ 197 miljoen), het samenwerkingsverband KAN (€ 191 miljoen), de regio Twente (€ 120 miljoen) en de regio Eindhoven (€ 90 miljoen). Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Artikel 97 Algemeen Departement

Er zijn voorschotten verstrekt ten behoeve van IenM brede programmamiddelen waarvan circa € 24 miljoen nog open staat.

Zo zijn onder andere voorschotten verstrekt aan het NWO ten behoeve van het programma Duurzame Logistiek en het onderzoeksprogramma «Smart Urban Regions of the Future (SURF)», aan het Nuclear Research & Consultancy Group VOF ten behoeve van het Investeringsplan CBRN Security NRG, Weerstandsverhogende maatregelen en Werkzaamheden en aan de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) ten behoeve van de Eindberging radioactief Afval.

Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) inzake de exploitatiekosten. Afwikkeling vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2017/2022.

Artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement

Voor diverse wachtgelduitkeringen zijn aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voorschotten verstrekt. Hiervan staat ruim € 53 miljoen open. Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

 

8.205.788

In 2016 vastgelegde voorschotten

 

3.430.716

In 2016 afgerekende voorschotten

 

– 4.681.083

Verdeeld naar jaar van betaling:

   
 

• 2014 en eerder

– 4.437.320

 
 

• 2015

– 226.868

 
 

• 2016

– 16.895

 

Openstaand per 31 december 2016

 

6.955.421

13 en 13a) Garantieverplichtingen en Tegenrekening garantieverplichtingen

Dit zijn verplichtingen waarvan betaling op een later moment afhankelijk is van een bepaalde omstandigheid (een bepaald risico of een bepaalde onzekere gebeurtenis) bij de partij die de garantie ontvangt. Dit zijn dus voorwaardelijke financiële verplichtingen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

120.161

Verstrekt in 2016

33.500

Afname risico 2016

– 5.039

Openstaand per 31 december 2016

148.622

Toelichtingen

De mutaties in de garanties betreffen de Dienst Wegverkeer en zijn een doorwerking van het jaar 2015 op het verslagjaar 2016. Deze garanties zijn ten behoeve van een rekening-courantkrediet ad € 15 miljoen ter vervanging van een verleende garantie ad € 5 miljoen en een geldlening ad € 13,5 miljoen.

Verder is in 2016 een garantie verstrekt aan CBR (€ 5 miljoen) ten behoeve van een geldlening.

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2016

1.587.892

Aangegaan in 2016

7.977.410

Tot betaling gekomen in 2016

– 7.890.984

Openstaand per 31 december 2016

1.674.318

Toelichtingen

Conform deze toelichting worden de negatieve bijstellingen niet separaat in de toelichting op de saldibalans weergegeven. Overigens worden omvangrijke negatieve bijstellingen op de verplichtingen wel toegelicht bij de financiële toelichting van het beleidsartikel waar de negatieve bijstelling betrekking op heeft.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

In het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het MIRT Projectenboek, welke jaarlijks als bijlage bij de begroting Infrastructuurfonds wordt uitgebracht. In het kader van de NUBBBV zijn de bestuurlijke afspraken geïnventariseerd voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Soms zijn bestuurlijke afspraken enkel samenwerkingsafspraken, soms in meer of mindere mate concrete afspraken over te realiseren projecten of beleidsdoelstellingen, waarvoor het financieel belang nog niet is gekwantificeerd, ofwel sprake is van een raming, dan wel een maximum of van een zeker bedrag. Gezien de bestuurlijke toezeggingen in financiële termen in hardheid verschillen zijn deze niet optelbaar. Hierdoor is geen totaalbedrag aan bestuurlijke toezeggingen te geven. Indien sprake is van een zekere hardheid – en bovendien juridisch gebonden – worden deze toezeggingen als aangegane verplichting in de financiële administratie opgenomen.

Niet uit de saldibalans blijkende verplichtingen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2017 wordt de (nog) niet betaalde vennootschapsbelasting over het verantwoordingsjaar 2016 als schuld opgenomen onder de niet uit de (saldi)balans blijkende verplichtingen. Op dit moment is de hoogte van het bedrag onbekend.

15 en 15a) Deelnemingen en Tegenrekening deelnemingen

Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen weer.

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV

0

Winair NV St. Maarten

0

Openstaand per 31 december 2016

0

Toelichtingen

Het aandelenkapitaal van Winair NV St. Maarten bedraagt 560.000 US dollar en van Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV 100 Antilliaanse guldens.

Het deelnemingspercentage in beide ondernemingen bedragen 7,95 en zijn «om niet» verkregen.

Sluitrekening Infrastructuurfonds en Deltafonds

Deze balansregels dienen als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Infrastructuurfonds en Deltafonds, omdat voor deze fondsen géén gescheiden administraties worden gevoerd.

Licence