Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

9. Nabestaanden

Artikel

Algemene doelstelling

De overheid beschermt nabestaande partners en wezen voor zover nodig tegen de financiële gevolgen van het verlies van partner of ouders.

De overheid vindt dat mensen die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s) en die vanwege de zorg voor een kind of arbeidsongeschiktheid niet (volledig) in een eigen inkomen kunnen voorzien, verzekerd moeten zijn van financiële ondersteuning. Daarom regelt zij op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) een nabestaandenuitkering voor de overblijvende partner en een wezenuitkering voor kinderen die beide ouders hebben verloren.

Inwoners van Caribisch Nederland die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s), hebben op grond van de Algemene weduwen- en wezenverzekering (AWW) recht op een uitkering.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister financiert de inkomensondersteuning met begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen. Bij de premiegefinancierde uitkeringsregelingen regisseert de Minister. Hij is in deze rollen verantwoordelijk voor:

  • De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving;

  • De vaststelling van het niveau van de uitkeringen van de onderscheiden regelingen;

  • De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering door de SVB;

  • De organisatie van de eigen uitvoering binnen het verband van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Beleidsconclusies

Op het terrein van nabestaanden is in 2016 geen nieuw beleid gemaakt. De met het beleid beoogde resultaten zijn gerealiseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4.9.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 9 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Verplichtingen

814

864

1.110

1.072

1.083

– 11

Uitgaven

869

814

864

1.110

1.072

1.083

– 11

               

Inkomensoverdrachten

869

814

864

1.110

1.072

1.083

– 11

AWW (Caribisch Nederland)

869

814

864

1.110

1.072

1.083

– 11

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 4.9.2 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 9 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Uitgaven

859.031

724.640

594.282

452.437

424.300

455.745

– 31.445

               

Inkomensoverdrachten

859.031

724.640

594.282

452.437

424.300

449.969

– 25.669

Anw

843.342

711.461

584.645

444.437

417.300

442.003

– 24.703

Tegemoetkoming Anw

15.689

13.179

9.637

8.000

7.000

7.966

– 966

               

Nominaal

0

0

0

0

0

5.776

– 5.776

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

A. Inkomensoverdrachten

Toelichting financiële instrumenten

A1. Algemene weduwen- en wezenverzekering (Caribisch Nederland)

Inwoners van Caribisch Nederland die geconfronteerd zijn met het overlijden van hun partner of ouder(s), hebben op grond van de AWW recht op een uitkering. De SZW-unit bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling in Caribisch Nederland.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitkeringslasten Algemene weduwen- en wezenverzekering Caribisch Nederland zijn vrijwel op het begrote bedrag uitgekomen.

Beleidsrelevante kerncijfers

Tabel 4.9.3 Kerncijfers AWW (Caribisch Nederland)1
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil

2016

Volume AWW (x 1.000 personen, ultimo)

0,3

0,3

0,3

0,3

0

1

SZW-unit RCN.

A2. Algemene nabestaandenwet (Anw) inclusief tegemoetkoming Anw

De Anw is een volksverzekering en regelt bij overlijden een uitkering voor de partner en een wezenuitkering voor kinderen die beide ouders hebben verloren. Daarnaast ontvangt iedere Anw-gerechtigde maandelijks de Anw-tegemoetkoming. De Anw wordt door de SVB uitgevoerd.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitkeringslasten Anw, inclusief tegemoetkoming, komen € 26 miljoen lager uit dan begroot. Indien rekening wordt gehouden met de ten tijde van de begrotingsopstelling geraamde loon- en prijsbijstelling (€ 6 miljoen, in tabel 4.9.2 onderdeel van de post nominaal) is de realisatie € 31 miljoen lager dan begroot. De Anw-uitgaven komen voornamelijk lager uit doordat er minder nabestaanden met een Anw-uitkering waren dan verwacht. Dit hangt onder andere samen met beleid dat eerder ingevoerd is.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal Anw-uitkeringen (zowel in uitkeringsjaren als in personen) daalt ten opzichte van voorgaande jaren. De volumes in de Anw dalen al een aantal jaren, maar zijn in 2016 sneller gedaald dan geraamd.

Tabel 4.9.4 Kerncijfers Anw1
   

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil

2016

Volume Anw (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde)

372

322

29

32

– 3

Volume Anw (x 1.000 personen, jaargemiddelde)3

47

39

36

40

– 4

             

Volume nabestaandenuitkering (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde), ingang recht voor 1 juli 1996

12

10

9

9

0

 

waarvan nabestaanden met kind

0

0

0

<0,1

– <0,1

 

waarvan nabestaandenuitkering o.g.v. arbeidsongeschiktheid

12

10

9

9

0

             

Volume nabestaandenuitkering (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde), ingang recht na 1 juli 1996

25

20

19

22

– 3

 

waarvan nabestaanden met kind

0

8

8

9

– 1

 

waarvan nabestaandenuitkering o.g.v. arbeidsongeschiktheid

25

12

11

12

– 1

             

Volume wezenuitkering (x 1.000 uitkeringsjaren, jaargemiddelde)

1,4

1,4

1,3

1,4

– 0,1

1

SVB, jaarverslag.

2

Berekeningen SVB. De in het SVB-jaarverslag gepresenteerde uitkeringsjaren zijn excl. de uitkeringen die binnen het begrotingsjaar (2014, 2015) met terugwerkende kracht zijn verstrekt.

3

SVB, administratie.

Handhaving

De kerncijfers op het gebied van preventie laten een stabiel beeld zien. Het aantal geconstateerde overtredingen is gelijk gebleven, terwijl het totale benadelingsbedrag licht is gestegen. De incassoratio 2016 laat in het eerste jaar bijna een verdubbeling zien ten opzichte van de incassoratio’s van 2015 en 2014 in het eerste jaar. De incassoratio kan bij de Anw snel fluctueren doordat het volume klein is en enkele grote vorderingen een grote impact kunnen hebben.

Tabel 4.9.5 Kerncijfers Anw (fraude en handhaving)
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Preventie 1

     

Gepercipieerde detectiekans (%)

83

83

80

Kennis van de verplichtingen (%)

90

84

83

       

Opsporing 2

     

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

0,1

0,1

0,1

Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln)

1,9

2,2

2,6

       

Terugvordering 3

     

Incassoratio 2014 (%)

12

32

37

Incassoratio 2015 (%)

3

11

30

Incassoratio 2016 (%)

3

3

22

1

Ipsos «Kennis der verplichtingen en detectiekans 2016».

2

SVB, jaarverslag.

3

Deze cijfers komen niet voor.

Licence