Base description which applies to whole site

10. Tegemoetkoming ouders

Artikel

Algemene doelstelling

De overheid biedt een financiële tegemoetkoming aan ouders of verzorgers voor de kosten van kinderen.

De overheid biedt ouders of verzorgers een financiële tegemoetkoming voor de kosten voor verzorging en opvoeding van kinderen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Gezinnen met een laag of middeninkomen komen daarnaast in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet op het kindgebonden budget (WKB).

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister financiert de tegemoetkoming met uitkeringsregelingen. Hij is in deze rol verantwoordelijk voor:

  • De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving;

  • De vaststelling van het niveau van de tegemoetkoming op grond van de AKW en de WKB;

  • De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de AKW door de SVB.

De Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de WKB door de Belastingdienst.

Beleidsconclusies

De in de begroting 2016 aangekondigde beleidswijzigingen zijn gerealiseerd. Bij het Belastingplan 2016 is daarnaast besloten het basiskinderbijslagbedrag met € 34 op jaarbasis te verhogen. Tevens is het extra bedrag aan kinderbijslag voor een alleenstaande ouder of een alleenverdienende ouder met een thuiswonend kind dat intensieve zorg behoeft verhoogd (Stb. 2016, nr. 59). Verder is in 2016 de wet kinderbijslagvoorziening BES in werking getreden. De kinderbijslag op de BES is bij de invoering op 1 januari 2016 evenredig aan de Nederlandse verhoogd tot 40 USD per maand. Daarnaast zijn in overeenstemming met de besturen van de openbare lichamen de kinderbijslagbedragen voor St. Eustatius en Saba extra verhoogd tot 42 USD. In het kindgebonden budget is het tweede kindbedrag eenmalig per 1 januari 2016 verhoogd. Het bedrag voor derde kinderen en vierde en volgende kinderen is per 1 januari 2016 structureel verhoogd. Deze maatregelen hebben een positief effect op de inkomenspositie van gezinnen met kinderen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4.10.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 10 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Verplichtingen

4.335.531

4.441.886

5.310.186

5.468.559

5.433.168

35.391

Uitgaven

4.394.526

4.335.531

4.441.886

5.310.186

5.468.559

5.429.468

39.091

               

Inkomensoverdrachten

4.394.526

4.335.531

4.441.886

5.310.186

5.468.559

5.429.468

39.091

AKW

3.225.000

3.236.910

3.202.671

3.238.238

3.323.000

3.339.515

– 16.515

Kinderbijslagvoorziening BES

0

0

0

0

1.868

1.740

128

WKB

1.140.214

1.071.121

1.213.415

2.063.020

2.143.517

2.088.213

55.304

TOG

24.100

23.000

21.900

5.428

0

0

0

TOG-kopje

5.212

4.500

3.900

3.500

174

0

174

               

Ontvangsten

242.847

185.843

205.454

217.589

261.245

239.915

21.330

A. Inkomensoverdrachten

Toelichting financiële instrumenten

A1. Algemene Kinderbijslag Wet (AKW)

De AKW biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het opvoeden en verzorgen van kinderen onder de 18 jaar met zich mee brengt. De AKW wordt uitgevoerd door de SVB.

Budgettaire ontwikkelingen

De gerealiseerde uitkeringslasten AKW zijn € 17 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Dit is ongeveer 0,5% van de begrote uitgaven.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal gezinnen met kinderbijslag ligt vrijwel op de stand uit de begroting 2016. Het aantal telkinderen is iets lager uitgekomen dan verwacht.

Tabel 4.10.2 Kerncijfers AKW1
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil

2016

Aantal gezinnen AKW (x 1.000, jaargemiddelde)

1.922

1.917

1.913

1.912

1

Aantal telkinderen AKW (x 1.000, jaargemiddelde)

3.416

3.423

3.405

3.419

– 14

1

SVB, administratie.

Handhaving

De kerncijfers AKW over fraude en handhaving laten een stabiel beeld zien.

Tabel 4.10.3 Kerncijfers AKW (fraude en handhaving)
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Preventie 1

     

Gepercipieerde detectiekans (%)

71

74

71

Kennis van de verplichtingen (%)

78

76

77

       

Opsporing 2

     

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

2,3

2,0

1,6

Totaal benadelingsbedrag (x € 1 mln)

1,2

1,2

1,0

       

Terugvordering2

     

Incassoratio 2014 (%)

55

69

74

Incassoratio 2015 (%)

3

50

69

Incassoratio 2016 (%)

3

3

54

1

Ipsos «Kennis der verplichtingen en detectiekans 2016».

2

SVB, jaarverslag.

3

Deze cijfers komen niet voor.

A2. Kinderbijslagvoorziening BES

De kinderbijslagvoorziening BES biedt ouders en verzorgers die op Bonaire, St. Eustatius en Saba wonen een tegemoetkoming voor de kosten van opvoeding en verzorging van kinderen die nog geen 18 jaar zijn. De kinderbijslagvoorziening BES wordt uitgevoerd door de RCN-unit SZW namens de Minister van SZW.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitkeringslasten aan de kinderbijslagvoorziening BES zijn € 0,1 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door een verhoging van het uitkeringsniveau die ten tijde van de begroting 2016 niet was voorzien.

Beleidsrelevante kerncijfers

Tabel 4.10.4 Kerncijfers Wet kinderbijslagvoorziening BES1
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil

2016

Aantal kinderen kinderbijslagvoorziening BES

(x 1.000, jaargemiddelde)

4,6

5,0

– 0,4

1

SZW-unit RCN.

A3. Wet op het Kindgebonden Budget (WKB)

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen en vermogen. De WKB wordt uitgevoerd door Belastingdienst/Toeslagen. Indien sprake is van een aanvulling op buitenlandse gezinstoeslagen, is de SVB verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WKB.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitgaven aan het kindgebonden budget zijn € 55 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Als gevolg van de indexering van de WKB-bedragen per 1-1-2016 stijgen de lasten met ongeveer € 15 miljoen. Het resterende verschil (ongeveer € 40 miljoen) is het saldo van diverse oorzaken. Het gaat daarbij om lagere uitgaven door een iets lager aantal WKB-ontvangers dan verwacht (ondanks de hoger dan verwachte asielmigratie) en hogere uitgaven door diverse mutaties in kasposten, waaronder nabetalingen.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal huishoudens en het aantal kinderen met kindgebonden budget is lager uitgekomen dan verwacht. De voornaamste oorzaak is een inkomensontwikkeling die gunstiger is dan verwacht. Hierdoor hadden minder huishoudens recht op WKB.

Tabel 4.10.5 Kerncijfers WKB1
 

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2016

Verschil

2016

Aantal huishoudens WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

778

754

757

770

– 13

Aantal kinderen WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

1.419

1.387

1.389

1.455

– 66

Aantal alleenstaande ouders WKB (x 1.000, jaargemiddelde)

309

318

337

– 19

1

Ministerie van Financiën, Belastingdienst.

A4. Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

De TOG gaf extra financiële steun aan ouders met een thuiswonend kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het zogenaamde TOG-kopje maakte onderdeel uit van de TOG-regeling. Dit onderdeel was specifiek gericht op alleenverdienerhuishoudens. Vanaf 2015 zijn de TOG en het TOG-kopje geïntegreerd in de kinderbijslag. De TOG werd uitgevoerd door de SVB.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitgaven aan het TOG-kopje betreffen een afrekening met de SVB van de bevoorschotting over het jaar 2015.

B. Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 21 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit betreft vrijwel geheel een afrekening met de SVB van de bevoorschotting van de AKW over het jaar 2015. De ontvangsten ten gevolge van terugvorderingen van het kindgebonden budget zijn vrijwel op het begrote bedrag uitgekomen.

Licence