Base description which applies to whole site

99. Nominaal en onvoorzien

Artikel

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor onvoorziene uitgaven, loon- en prijsbijstelling.

Budgettaire gevolgen

Tabel 5.99.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 99 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Verplichtingen

0

0

0

0

90.282

– 90.282

Uitgaven

0

0

0

0

0

90.282

– 90.282

               

Overige beleidsuitgaven

0

0

0

0

0

90.282

– 90.282

Onvoorzien

0

0

0

0

0

90.282

– 90.282

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

A. Overige beleidsuitgaven

Toelichting

Onvoorzien

De grondslag voor dit onderdeel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Gedurende de begrotingsuitvoering 2016 zijn diverse op dit artikel geparkeerde bedragen voor onder andere de voorfinanciering bijstand zoals overeengekomen in het uitwerkeringsakkoord verhoogde asielinstroom (€ 85 miljoen), extra participatiebudget aan gemeenten voor 2016 en 2017 uit het hierboven genoemde akkoord (€ 136 miljoen), doorstart van-werk-naar-werk voor de periode 2016–2018 (€ 31 miljoen) en maatschappelijke begeleiding (€ 85 miljoen) ook weer overgeboekt naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast is naar het Gemeentefonds € 10 miljoen overgeboekt in verband met de voorschoolse opvang van peuters. Naar het Ministerie van BZK is een bijdrage van € 5 miljoen voor Generieke Digitale Infrastructuur en naar het Ministerie van EZ € 2,8 miljoen ten behoeve van Energieonderzoek Centrum Nederland overgemaakt.

Een aantal toedelingen vanuit het Ministerie van Financiën voor eindejaarsmarge en voor loon- en prijsbijstelling is aanvankelijk op artikel 99 geparkeerd. Een deel van deze toedelingen is later naar de beleidsartikelen overgeboekt.

Het restant van het budget in 2016 is gebruikt ter dekking van uitvoeringsproblematiek SZW. Bij de 2e suppletaire wet is reeds € 3,1 miljoen vrijgevallen. Uiteindelijk bleef een bedrag van € 5 miljoen over waar geen beroep meer op is gedaan.

Licence