Base description which applies to whole site

98. Algemeen

Artikel

Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.

Budgettaire gevolgen

Tabel 5.98.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 98 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Begroting 2016

Verschil

2016

Verplichtingen

59.313

42.548

23.605

36.414

47.231

– 10.817

Uitgaven

51.512

60.050

39.442

27.550

34.334

47.231

– 12.897

               

Subsidies

8

275

244

191

1.714

0

1.714

               

Opdrachten

11.042

18.218

14.271

9.186

12.075

26.584

– 14.509

Handhaving

454

589

851

724

627

14.061

– 13.434

Opdrachten overig

10.588

17.629

13.420

8.462

11.448

12.523

– 1.075

               

Bekostiging

2.490

2.626

2.260

3.295

3.666

3.479

187

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.490

2.626

2.260

3.295

3.666

3.479

187

               

Bijdrage aan medeoverheden

5.349

5.484

5.633

0

0

0

0

Verzameluitkering SZW

5.349

5.484

5.633

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

30.822

31.758

15.352

13.086

15.576

14.968

608

Inspectie Werk en Inkomen

10.100

9.715

0

0

0

0

0

Agentschap SZW

20.616

21.934

14.898

12.694

15.077

14.459

618

Rijksdienst Ondernemend Nederland

106

109

454

392

387

509

– 122

Agentschap CJIB

0

0

112

0

112

               

Bijdrage aan andere begrotingen

1.801

1.689

1.682

1.792

1.303

2.200

– 897

               

Ontvangsten

2.470

25.812

9.779

438

798

0

798

A. Subsidies

Toelichting

Het budget voor subsidies is gedurende de begrotingsuitvoering door middel van budgettair neutrale herschikkingen toegevoegd aan artikel 98. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan SUWI-net, de VNG voor handhavingsactiviteiten, de stichting MKB Ondernemers Congres en de stichting Studeren op maat.

B. Opdrachten

B1. Handhaving

Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 8,9 miljoen naar andere budgetten overgeboekt voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door Inspectie SZW (€ 1,8 miljoen), diverse directies (€ 4,6 miljoen), de SVB en het IB (€ 1,9 miljoen) en voor voorlichtingscampagnes (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is € 3,8 miljoen overgeboekt naar andere departementen, waarvan € 3,7 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van het Kenniscentrum handhaving. Van het resterend budget is € 0,8 miljoen niet uitgegeven.

B2. Opdrachten overig

De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 1,1 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden op bij onderzoeksopdrachten, primaire processen en overige opdrachten.

C. Bekostiging

De gerealiseerde uitgaven van de SZW-unit van de RCN zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn volledig toe te schrijven aan de uitvoeringskosten van de kinderbijslag Caribisch Nederland.

D. Bijdrage aan medeoverheden

In een Verzameluitkering worden per ministerie alle financieel geringe overdrachten (beleidsthema's) aan een medeoverheid opgenomen. Alle bedragen waarvoor een budget beschikbaar is dat onder het grensbedrag (gesteld op maximaal € 10 miljoen) ligt moeten in de Verzameluitkering worden opgenomen. De Financiële-verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de Verzameluitkering. Met de Verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk en de medeoverheden te beperken.

In 2016 heeft het Ministerie van SZW de bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding vanuit het handhavingsbudget overgeboekt naar het Gemeentefonds. De Verzameluitkering SZW is daarom nihil.

E. Bijdrage aan agentschappen

E1. Agentschap SZW

De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitvoeringskosten ESF-regelingen is er een budgettair neutrale kasschuif van 2016 naar de jaren 2017 t/m 2020 geboekt (€ 2,1 miljoen). Voor de uitvoeringskosten van de Regeling nabetaling vakantiedagen is € 0,3 miljoen aan de begroting toegevoegd. Een bedrag van € 2,4 miljoen is naar dit artikel overgeboekt als budgettair neutrale herschikking binnen de begroting van SZW.

E2. Rijksdienst ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een samenvoeging van Agentschap NL en de Dienst Regelingen. De certificering van de betaalaanvragen voor Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de Borgstellingsregeling zijn € 0,1 miljoen lager dan het samengevoegde budget van deze twee agentschappen.

E3. Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau

Voor de uitvoeringskosten voor het innen van bestuurlijke boetes door de Inspectie SZW door het Agentschap CJIB is het budget via een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting geboekt voor € 0,2 miljoen. De werkelijke realisatie voor 2016 is € 0,1 miljoen.

F. Bijdrage aan andere begrotingen

De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 0,9 miljoen lager dan begroot. De controle van de ESF-projecten voor het jaar 2015 en 2016 mogen van de auditautoriteit ESF gecombineerd worden uitgevoerd, wat leidt tot lagere uitgaven.

G. Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,8 miljoen).

Licence