Base description which applies to whole site

10. SALDIBALANS

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Bedragen x € 1.000

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

31.664.007

31.329.747

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.871.961

1.898.953

3)

Liquide middelen

0

0

         

4)

Rekening-courant

Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant

Rijkshoofdboekhouding

29.809.692

29.374.789

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserves

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

28.391

4.532

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

10.745

60.538

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
 

Subtotaal intra-comptabel

31.692.398

31.334.280

   

Subtotaal intra-comptabel

31.692.398

31.334.280

                 
 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

273.230

156.652

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

273.230

156.652

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

11.067.746

13.789.423

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

11.067.746

13.789.423

13a)

Tegenrekening

Garantieverplichtingen

65

234

 

13)

Garantieverplichtingen

65

234

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

490.723

617.278

 

14)

Andere verplichtingen

490.723

617.278

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Subtotaal extra-comptabel

11.831.765

14.563.587

   

Subtotaal extra-comptabel

11.831.765

14.563.587

                 
 

Algeheel totaal

43.524.163

45.897.867

   

Algeheel totaal

43.524.163

45.897.867

TOELICHTING BIJ DE SALDIBALANS

Het intracomptabele deel van de saldibalans (financiële posten 1 t/m 8) bevat het resultaat van de financiële transacties in de departementale administratie die een directe relatie hebben met de kasstromen. Deze kasstromen worden via de rekening-courant met het Ministerie van Financiën bijgehouden.

Het extracomptabele deel bevat het saldo van de overige rekeningen die met sluitrekeningen in evenwicht worden gehouden.

De cijfers in de saldibalans zijn vermeld in duizendtallen en afgerond naar boven. Hierdoor kunnen bij het subtotaal en het totaal afrondingsverschillen optreden.

Ad 1 en 2 Uitgaven ten laste en – ontvangsten ten gunste van de begroting.

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde uitgaven en – ontvangsten opgenomen. De bedragen per artikel zijn toegelicht in het beleidsverslag. De totaalbedragen in de verantwoordingsstaat wijken af omdat die de som zijn van de afzonderlijk afgeronde bedragen per artikel.

Ad 3 Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo van de banken en de contante gelden.

Het Ministerie van SZW heeft geen contante gelden en geen saldo op haar bankrekeningen.

Ad 4 en 4a Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag per 31 december 2016 is in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

Ad 5 en 5a Begrotingsreserves

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die op een afzonderlijke rekening courant bij het Ministerie van Financiën wordt aangehouden. Het Ministerie van SZW heeft geen begrotingsreserves.

Ad 6 Vorderingen buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de uitgaven waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

Vorderingen buiten begrotingsverband (x € 1.000)
 

Openstaand ultimo 2016

Europese gelden

28.199

Omzetbelasting

92

Diversen

99

Totaal vorderingen buiten begrotingsverband

28.391

Ad 7 Schulden buiten begrotingsverband

Deze post betreft het saldo van de ontvangsten waarvan verrekening met derden nog zal plaatsvinden.

Schulden buiten begrotingsverband (x € 1.000)
 

Openstaand ultimo 2016

Afdracht loonheffing

3.573

Afdracht sociale verzekeringspremies

3.499

Frictiekosten RWI

2.888

Europese gelden

548

Diversen

237

Totaal schulden buiten begrotingsverband

10.745

Ad 8 Kas-transverschillen

Op deze post worden bedragen opgenomen welke zijn verantwoord in de uitgaven en ontvangsten, maar nog niet daadwerkelijk per kas zijn uitgegeven en ontvangen. Het Ministerie van SZW heeft geen kas-transverschillen.

Ad 9 en 9a Openstaande rechten

Openstaande rechten zijn vorderingen die niet voortkomen uit met derden te verrekenen begrotingsuitgaven, maar die op andere wijze zijn ontstaan. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd of op grond van doorberekening van de kosten van verleende diensten of geleverde goederen. Beide doen zich bij het Ministerie van SZW niet voor.

Ad 10 en 10a Vorderingen

Vorderingen kunnen zijn voortgevloeid uit wettelijke heffingen, vorderingen van eerder gedane voorwaardelijke uitgaven en vorderingen uit verkoop of dienstverlening.

De benadering van de definitie van «vorderingen naar opeisbaarheid» is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Hierdoor vallen meer vorderingen in de categorieën direct opeisbaar. Dit geldt met name voor de vorderingen die buiten invordering zijn gesteld.

Vorderingen (x € 1.000)
 

Ministerie

Agentschap

SZW

CJIB

DUO

RSO

Openstaand

ultimo 2016

 

18.194

14.849

78.371

161.519

297

273.230

Van de vorderingen die direct opeisbaar of op termijn opeisbaar zijn, wordt een overzicht gegeven van de ouderdom.

Vorderingen naar ouderdom (x € 1.000)
 

Ministerie

Agentschap SZW

CJIB

DUO

RSO

Openstaand ultimo 2016

t/m 2013

4.090

1.928

44.693

84

0

50.796

2014

7

547

7.919

47

0

8.519

2015

12.609

9.023

7.184

54

0

28.871

2016

1.488

3.352

18.574

116

297

23.828

Totaal

18.194

14.849

78.371

302

297

112.013

Vorderingen naar opeisbaarheid (x € 1.000)
 

Ministerie

Agentschap SZW

CJIB

DUO

RSO

Openstaand ultimo 2016

Direct opeisbaar

10.637

14.849

78.371

302

297

104.456

Op termijn opeisbaar

7.558

0

0

0

0

7.558

Geconditioneerde vorderingen

0

0

0

161.217

0

161.217

Totaal

18.194

14.849

78.371

161.519

297

273.230

Onderstaand wordt per organisatie een toelichting gegeven.

Ministerie

Van de openstaande vorderingen is een bedrag van € 14,6 miljoen toe te wijzen aan niet-bestuurlijke boetes. In dit bedrag is een openstaande vordering van € 7,5 miljoen opgenomen ten name van de SVB Nederlandse Antillen met betrekking tot boedelscheiding.

De door de Inspectie SZW opgelegde openstaande bestuurlijke boetes in 2006 of eerdere jaren tellen op tot € 3,6 miljoen. Dit bedrag is inclusief de aan de debiteuren in rekening gebrachte invorderingskosten. De inning van de bestuurlijke boetes die na 2006 zijn opgelegd wordt door het CJIB verricht.

Agentschap SZW

Alle openstaande vorderingen bij AGSZW hebben betrekking op subsidies, inclusief de vorderingen uit hoofde van Europese gelden.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Deze vorderingen bestaan uit de door de Inspectie SZW opgelegde boetes vanaf 2007. Van de totaal openstaande vorderingen per ultimo 2016 is een bedrag van € 35,3 miljoen voorlopig buiten invordering gesteld.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO voert de administratie uit voor de directie Samenleving en Integratie ten behoeve van de Wet Inburgering.

Het openstaande bedrag van € 161,5 miljoen bestaat voor € 161,2 miljoen uit leningen en € 0,3 miljoen uit openstaande aflossingstermijnen. De vorderingen bij DUO betreffen de openstaande aflossingstermijnen welke aan de leningen onttrokken zijn.

Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)

Vanaf 2016 valt de RSO onder budgettaire verantwoording van SZW. De administratie is uitbesteed aan de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). De RSO is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de Rijkspanden van de aangesloten departementen. Het totaal bedrag van de openstaande vorderingen (€ 297.000) bestaat uit in rekening gebrachte bedragen voor verrichte schoonmaakwerkzaamheden.

Ad 11 en 11a Schulden

Dit betreft schulden die zijn voortgekomen uit ontvangsten ten gunste van de begroting. Het Ministerie van SZW heeft geen schulden.

Ad 12 en 12a Voorschotten

Onder de post voorschotten zijn per saldo de bedragen opgenomen die aan derden zijn betaald, vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen. Het gaat hierbij onder andere om de uitgaven voor de Wet sociale werkvoorziening, Wajong en kinderbijslag.

Voorschotten (x € 1.000)
 

Ministerie

Agentschap

SZW

Openstaand

ultimo 2016

 

10.783.383

284.363

11.067.746

In de saldibalans van SZW zijn geen voorschotten opgenomen met betrekking tot de toeslagregelingen (kinderopvangtoeslag en wet kindgebonden budget), deze voorschotten zijn verantwoord in de saldibalans van het Ministerie van Financiën. De uitgaven die hiermee samenhangen zijn verantwoord onder de post uitgaven van artikel 7 en 10.

Ministerie

In de onderstaande specificaties worden de openstaande voorschotten van het Ministerie verantwoord naar ouderdom en artikel.

Voorschotten naar ouderdom (x € 1.000)
 

Saldo

1–1 2016

Verstrekt

Afgerekend

Openstaand ultimo 2016

t/m 2013

2.522.379

0

2.494.807

27.572

2014

3.120.823

0

636.006

2.484.817

2015

7.942.637

0

7.893.278

49.359

2016

0

8.226.808

5.173

8.221.635

Totaal

13.585.840

8.226.808

11.029.264

10.783.383

Voorschotten naar artikel (x € 1.000)

Art

Omschrijving

Openstaand ultimo 2016

1

Arbeidsmarkt

13.903

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

3.328.803

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

3.255.900

5

Werkloosheid

55.500

6

Ziekte en zwangerschap

3.830

7

Kinderopvang

47.145

8

Oudedagsvoorziening

3.900

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

3.337.000

11

Uitvoering

333.843

12

Rijksbijdragen

236.300

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

142.906

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

5.272

97

Aflopende regelingen

0

98

Algemeen

16.712

99

Nominaal en onvoorzien

0

 

Rekeningen buiten begrotingsverband

2.368

Totaal

 

10.783.383

Agentschap SZW

In onderstaande tabel wordt het verloop van de voorschotten van het Agentschap SZW in 2016 weergegeven.

Verloop voorschotten Agentschap SZW (x € 1.000)
 

ESF/EGF/EUSF

Subsidies departement

Totaal 2016

Saldo 1 januari

60.534

143.048

203.583

Verstrekt

82.311

82.206

164.516

Subtotaal

142.845

225.255

368.099

Afgerekend

77.119

6.618

83.737

Saldo 31 december

65.726

218.637

284.363

Ad 13 en 13a Garantieverplichtingen

Onder deze post is het saldo van de garantieverplichtingen opgenomen. Een garantieverplichting wordt gezien als een voorwaardelijke financiële verplichting aan een derde, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Een verschil tussen een garantieverplichting en een andere verplichting is dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal komen.

In de onderstaande tabel is het verloop van de uitstaande garantieverplichtingen weergegeven.

Opbouw garantieverplichtingen (x € 1.000)
 

Openstaand ultimo 2016

Garantieverplichtingen per 1 januari

234

Bij: Aangegane verplichtingen

0

Af: Tot betaling gekomen

41

Af: Vervallen borgstelling

129

Garantieverplichtingen per 31 december

65

In 2007 is de «tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering» van kracht geworden. In 2016 is er door de banken aanspraak gemaakt op de borgstelling. Dit heeft geleid tot de betaling van een bedrag van in totaal € 41.000. Dit bedrag is verantwoord op artikel 2.

Eind 2016 staat SZW voor een bedrag van € 312.000 borg aan kredietinstellingen en gemeentelijke kredietbanken die een kredietovereenkomst hebben verleend aan startende ondernemers. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling als alle verplichtingen zouden worden opgeëist bedraagt € 65.000.

Ad 14 en 14a Andere verplichtingen

De post andere verplichtingen vormt het saldo van de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Opbouw andere verplichtingen (x € 1.000)
 

Ministerie

Agentschap SZW

Totaal 2016

Saldo 1 januari

339.369

277.909

617.278

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve bijstellingen

31.614.004

36.810

31.650.813

Subtotaal (A)

31.953.373

314.719

32.268.091

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

31.663.967

113.401

31.777.368

Subtotaal (B)

31.663.967

113.401

31.777.368

Saldo 31 december (A – B)

289.406

201.318

490.723

Andere verplichtingen Ministerie naar artikel (x € 1.000)

Art

Omschrijving

Saldo 1-1-2016

Aangegaan 2016 (incl. negatieve bijstelling)

Betaald 2016

Openstaand 2016 e.v.

1

Arbeidsmarkt

5.167

20.914

19.385

6.697

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

297.241

6.544.054

6.626.076

215.219

3

Arbeidsongeschiktheid

0

682

682

0

4

Jonggehandicapten

0

3.274.181

3.274.181

0

5

Werkloosheid

0

57.069

56.986

83

6

Ziekte en zwangerschap

0

6.245

6.245

0

7

Kinderopvang

6.462

2.410.339

2.406.837

9.964

8

Oudedagsvoorziening

0

24.118

24.118

0

9

Nabestaanden

0

1.071

1.071

0

10

Tegemoetkoming ouders

0

5.468.558

5.468.558

0

11

Uitvoering

0

433.006

433.006

0

12

Rijksbijdragen

0

12.806.406

12.806.406

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

18.655

278.627

250.573

46.709

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

7.496

252.321

255.510

4.307

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

98

Algemeen

4.348

36.413

34.333

6.428

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

Totaal

339.369

31.614.004

31.663.967

289.406

Er zijn in 2016 geen omvangrijke bijstellingen van aangegane verplichtingen geweest, hierbij is een grens gehanteerd van € 25 miljoen voor de beleidsartikelen en 10% voor het apparaatartikel met een minimum van € 1 miljoen.

Openstaande verplichtingen Agentschap SZW (x € 1.000)
 

ESF 2

EGF

EFMB

EUSF

Totaal 2016

Saldo 1 januari

142.940

592

3.747

130.629

277.909

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar inclusief negatieve bijstellingen

– 31.090

0

0

67.900

36.810

Subtotaal (A)

111.851

592

3.747

198.529

314.719

Tot betaling gekomen in verslagjaar

61.299

0

692

51.409

113.401

Subtotaal (B)

61.299

0

692

51.409

113.401

Saldo 31 december (A – B)

50.552

592

3.055

147.120

201.318

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Met ingang van 2012 is de bekostiging van de rijksgefinancierde wetten en regelingen, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de SVB en het UWV, gewijzigd van kasbasis naar transactiebasis. Om budgettaire redenen is er voor gekozen de per 1 januari 2012 door SZW op transactiebasis nog verschuldigde bedragen niet aan de SVB en het UWV uit te betalen. Deze permanente schulden bedragen per ultimo 2015 € 848,3 miljoen aan de SVB en € 162,6 miljoen aan het UWV. Deze schulden worden niet eerder door SZW voldaan dan dat het desbetreffende fonds, wet of regeling is opgeheven c.q. beëindigd. Daarnaast is er in dit verband sprake van een permanente vordering op de SVB ter grootte van € 1,3 miljoen. De genoemde bedragen hebben in 2016 geen wijzigingen ondergaan.

Ad 15 en 15a Deelnemingen

Onder de post deelnemingen zijn alle deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en Internationale instellingen opgenomen. Het Ministerie van SZW heeft geen deelnemingen.

Licence