Base description which applies to whole site

BIJLAGE E4. LIJST VAN AFKORTINGEN

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AC

Audit Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AGSZW

Agentschap SZW

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMU

Aanpak Malafide Uitzendbureaus

Anw

Algemene Nabestaandenwet

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet

AR

Algemene Rekenkamer

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awb

Algemene Wet bestuursrecht

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AZC

Asielzoekerscentrum

bbp

Bruto binnenlands product

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BeZaVa

Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BIKK

Bijdragen in de kosten van heffingskortingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIT

Bureau ICT-Toetsing

BKK

Bureau Kwaliteit Kinderopvang

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Sint Maarten)

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

CPB

Centraal Planbureau

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DUS-i

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EC

Europese Commissie

ECN

Stichting Educatieve Centra Nederland met inwoning

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

EMU

Economische en Monetaire Unie

EMVF

Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FDC

Financieel Diensten Centrum

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

Fulltime equivalent (=voltijdbaan)

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

IAU

Incidentele Aanvullende Uitkering

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ILO

International Labour Organization

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IWI

Inspectie Werk en Inkomen

KO

Kinderopvang

KOT

Kinderopvangtoeslag

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LHBTI

Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenders en Intersekse personen

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

MAU

Meerjarige Aanvullende Uitkering

MenO

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MEV

Macro-Economische Verkenning

mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKOB

Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen

MLT

Middellangetermijnverkenning

NCvB

Nederlands Centrum voor Beropesziekten

NT2

Nederlands als tweede Taal

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Oke

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

Openbaar Ministerie

OOP

Out-of-pocketkosten

OR

Ondernemingsraad

Pgb

Persoonsgebonden budget

PGVN

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

RBG-eng

Rijksbegroting in enge zin

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland, unit Sociale Zaken

RCSP

Regeling Cofinanciering Sectorplannen

RCV

Regeling Claims Vakantiedagen

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RUS

Raamwerk voor Uitvoering van Subsidies

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SER

Sociaal-Economische Raad

SSO

Shared Service Organisatie

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

Sw

Sociale werkvoorziening

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TK

Tweede Kamer

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen

TW

Toeslagenwet

twv

Tewerkstellingsvergunning

UFO

Uitvoeringsfonds voor de Overheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

WNT

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WR

Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandigen en zwangeren

ZonMw

Zorgonderzoek Nederland / Medische wetenschappen

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence