Base description which applies to whole site

BIJLAGE E3. EXTERNE INHUUR

Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van kerndepartement, Agentschap SZW en rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel E3.1 Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (x € 1.000)
 

2016

Interim-management

47

Organisatie- en formatieadvies

46

Beleidsadvies

558

Communicatieadvisering

599

Totaal beleidsgevoelig

1.250

   

Juridisch advies

607

Advisering opdrachtgevers automatisering

1.371

Accountancy, financiële en administratieve organisatie

595

Totaal (beleid)ondersteunend

2.572

   

Uitzendkrachten (formatie & piek)

4.782

Totaal ondersteuning bedrijfsvoering

4.782

   

Totaal uitgaven inhuur externen

8.604

In 2016 bedroeg het totaal van de personele uitgaven voor kerndepartement, Agentschap SZW en de rijksdienst Caribisch Nederland € 210,9 miljoen. Dit is de som van de personele uitgaven (€ 202,3 miljoen) en externe inhuur (€ 8,6 miljoen). Het percentage externe inhuur komt hiermee in 2016 op 4,1. Dit is iets lager dan vorig jaar, maar nog hoger dan gebruikelijk. Het incidenteel hoger percentage houdt verband met de externe inhuur die voor de Ministeries van OCW en BZK is ingezet om deze departementen te laten aansluiten op de gezamenlijke financiële administratie van de Ministeries van Financiën, VWS en SZW.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de raamovereenkomsten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel E3.2 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2016

Aantal overschrijdingen maximum uurtarief

0

SZW heeft in 2016 buiten de mantelcontracten om geen externe krachten ingehuurd boven het afgesproken maximumuurtarief.

Licence