Base description which applies to whole site

Paragraaf 2: Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Misbruik en oneigenlijk gebruik/ fraude

BZ en BHOS besteden bij medewerkers aandacht aan zowel integriteit van de eigen medewerkers (interne aangelegenheden) als malversaties door derden (externe aangelegenheden) en de maatregelen om deze te voorkomen en te signaleren. Bovendien ontwikkelt het Ministerie instrumenten en maatregelen om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. In 2017 is een handreiking opgesteld en breed gecommuniceerd hoe om te gaan met vermoedens van malversaties. Daarnaast is een aantal acties op het gebied van bewustwording, productverbetering en kennisontwikkeling geformuleerd. Dit voornemen past binnen de beoogde doorontwikkeling van het meldpunt malversaties om de kwaliteit van advisering en de ondersteuning bij vermoedens te verhogen. Verder is in 2017 het dilemmaspel ingezet om de inhoud van de Gedragscode (Rijksbreed en organisatie specifiek) te verwoorden in concrete handreikingen voor de eigen werkomgeving. Het spel is vertaald zodat het organisatiebreed inzetbaar is.

Op intranet is een Integriteitsportaal ingericht waar medewerkers in Den Haag en op de posten toegang toe hebben. Op dit portaal is Rijksbrede (bijvoorbeeld de Gedragscode Integriteit Rijk) en BZ-specifieke regelgeving beschikbaar. Er worden documenten aangeboden die het integriteitsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden moeten bevorderen. Ten slotte zijn ook de contactgegevens van de vertrouwenspersonen opgenomen en is aangegeven waar fraude of andere integriteitsschendingen kunnen worden gemeld (informatie op het portaal is in meerdere talen beschikbaar).

In 2017 is een aantal trainingsbijeenkomsten voor beleidsmedewerkers georganiseerd over de activiteitencyclus. Bewustwording over het fraude en corruptierisico was een belangrijk onderdeel binnen deze trainingen. De activiteitencyclus is een standaard proces voor beleidsuitvoering voor alle gefinancierde activiteiten van BZ en voor BHOS. Het beoordelingssjabloon dat het ministerie hanteert alvorens een activiteit wordt gefinancierd is aangepast. Het aangepaste sjabloon faciliteert een meer expliciete analyse van (fraude en corruptie)risico’s. Daarnaast is het reviewbeleid van controledossiers van accountants van financieringen van BZ en voor BHOS aangescherpt. Hiermee geven BZ en BHOS invulling aan de bevinding van de Algemene Rekenkamer bij haar verantwoordingsonderzoek BHOS over 2016. De bevinding was dat de risicoanalyses voor aangaan van financieringen explicieter moeten worden gemaakt en dat er meer reviews moeten plaatsvinden op controledossiers van accountants.

Het ministerie monitort of het sanctiebeleid bij vermoedens en bewezen malversaties tot resultaat leidt. In de bijlage bij het jaarverslag van BHOS is een overzicht met bewezen gevallen van malversaties opgenomen.

Licence