Base description which applies to whole site

Paragraaf 3: Belangrijkste ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Programma Resultaatgericht Werken

In 2017 heeft een evaluatie van de BZ-activiteitencyclus plaatsgevonden. De activiteitencyclus is een standaard proces voor beleidsuitvoering dat BZ en BHOS voor alle gefinancierde activiteiten hanteren: subsidies en bijdragen, nationaal en internationaal. BHOS-activiteiten zijn in aantal en financiële omvang het grootst. Conclusie van deze evaluatie is dat de activiteitencyclus voldoet. Gewenst is echter wel een accentverschuiving naar de fases van identificatie, beoordeling en contractering van activiteiten. Daarnaast moet de relatie tussen het beleidsproces en het beleidsuitvoeringsproces worden versterkt. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om beter resultaatsturing te kunnen toepassen op de activiteitenportefeuille.

Naar aanleiding van de evaluatie is het Programma Resultaatgericht Werken opgezet en dit leidt onder meer tot nieuwe ICT-ondersteuning om resultaatgegevens rondom de activiteitenportefeuille vast te leggen en te analyseren. In de begroting van BHOS in 2017 zijn 15 indicatoren en streefwaarden genoemd en verantwoording hierover vindt plaats in het jaarverslag.

Inhoudelijke verantwoording op basis van de open data van het International Aid Transparency Initiative (IATI) wordt sinds 2017 ook voor OS-activiteiten van meer dan EUR 250.000 in beheer bij de Nederlandse ambassades, indien mogelijk, voorgeschreven.

Herintroductie tussentijds verantwoorden voorschotten activiteiten

Het ministerie verricht betalingen voor activiteiten op voorschotbasis, waarop achteraf verantwoording plaatsvindt met behulp van financiële en inhoudelijke verantwoordingsrapportages. In 2016 is de werking van het voorschottenbeleid onderzocht door de Auditdienst Rijk. Bevindingen uit intern toezicht en de uitkomsten van het onderzoek van de Auditdienst Rijk waren aanleiding om het voorschottenbeleid te herzien. Per 1 januari 2017 worden voorschotten weer tussentijds verantwoord. Openstaande voorschotten van voorgaande jaren zijn bijgewerkt. Het ministerie heeft door middel van aanvullende controles de naleving van het gewijzigde voorschottenbeleid getoetst.

Staatssteun

In het rapport bij het jaarverslag 2016 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de Algemene Rekenkamer (AR) aanbevolen om de werkwijze rondom staatsteun te uniformeren. Het Ministerie heeft ten eerste de beoordelingsprocedure van aanvragen voor financiering van activiteiten geüniformeerd en daarbij een expliciete toets op het aspect staatssteun opgenomen. Ten tweede is met de RVO overeengekomen dat de in opdracht van de Minister uitgevoerde programma’s expliciet worden getoetst op de criteria van staatsteun en dat hierover verantwoording aan BZ en BHOS plaatsvindt. Ten slotte is in 2017 gestart met de actualisering van de interne regelgeving rondom staatssteun en dit is afgerond in 2018.

Grensoverschrijdend gedrag samenwerkingspartners

Begin 2018 kwam informatie beschikbaar dat bij samenwerkingspartners grensoverschrijdend gedrag was geconstateerd. Seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onaanvaardbaar. De interne procedures worden aangescherpt om de toereikendheid van de opzet en werking van het beleid van samenwerkingspartners op het terrein van integriteit en ongewenste omgangsvormen te beoordelen en om in het geval van grensoverschrijdend gedrag tijdig te worden geïnformeerd en passend te kunnen acteren.

Licence