Base description which applies to whole site

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het jaarverslag Hoofdstuk XII 2018.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van het jaarverslag van Hoofdstuk XII.

Overzicht van de budgettaire gevolgen van de uitvoering van artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (x € 1.000)
         

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

 

Ontvangsten

5.834.916

4.821.159

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.675.020

– 215.264

 

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.834.916

4.821.159

5.026.766

4.604.822

5.459.756

5.675.020

– 215.264

1

Financiële toelichting

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2018.

  • Toevoegen van de aanvullende post infrastructuur (€ 542,5 miljoen)

  • Kasschuif infrastructuurfonds (– € 700 miljoen)

  • Voordelig saldo (– € 195 miljoen)

  • Extra snelle trein Groningen en Friesland (– € 32 miljoen)

  • Afrekening ProRail derde tertaal 2017 (€ 41 miljoen)

  • Herverkaveling Omgevingswet (– € 23 miljoen)

  • Overige oorzaken (€ 151,2 miljoen)

Licence