Base description which applies to whole site

8. SALDIBALANS PROVINCIEFONDS PER 31 DECEMBER 2018

Saldibalans per 31 december 2018 van het provinciefonds (C) (Bedragen x € 1.000)

Activa

     

Passiva

   
 

31-12-2018

31-12-2017

   

31-12-2018

31-12-2017

Intra-comptabele posten

           

1) Uitgaven t.l.v. de begroting 2017

0

2.569.563

 

2) Ontvangsten t.g.v. de begroting 2017

0

2.569.563

Uitgaven t.l.v. de begroting 2018

2.454.311

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2018

2.454.311

 
             

Subtotaal intra-comptabel

2.454.311

2.569.563

 

Subtotaal intra-comptabel

2.454.311

2.569.563

             

Extra-comptabele posten

           

12) Voorschotten

7.264.228

5.063.067

 

12a) Tegenrekening voorschotten

7.264.228

5.063.067

             

14a) Tegenrekening andere verplichtingen

45

5

 

14) Andere verplichtingen

45

5

             

Subtotaal extra-comptabel

7.264.273

5.063.072

 

Subtotaal extra-comptabel

7.264.273

5.063.072

             

Overall Totaal

9.718.584

7.632.635

 

Overall Totaal

9.718.584

7.632.635

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2018 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2018 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2018 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat bijna volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande voorschotten is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2017. Een reden is dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarmee de decentralisatie-uitkeringen uit 2016 worden vastgesteld, niet in 2018 is gepubliceerd. Vanwege prioritaire dossiers die in 2018 aan de orde waren, is er vertraging opgelopen in de juridische afhandeling van deze AMvB. Inmiddels is het juridisch proces opgestart. De AMvB zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.

Daarnaast is de omvang van de algemene uitkering toegenomen ten opzichte van 2016, waardoor een groter bedrag als voorschot staat geregistreerd voor de algemene uitkering.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence