Base description which applies to whole site

2. SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2018 VAN DE KONING (I) (Bedragen x € 1.000)

Activa

 

Passiva

 

31-12-2018

31-12-2017

   

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

42.813

42.037

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

8

64

3)

Liquide Middelen

0

0

         

4)

Rekening-courant RHB de Koning

0

0

 

4a)

Rekening-courant RHB Ministerie van Algemene Zaken

42.805

41.973

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten

begrotingsverband

0

0

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8)

Kas-transverschillen

0

0

         

Subtotaal intra-comptabel

42.813

42.037

 

Subtotaal intra-comptabel

42.813

42.037

 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

30.811

30.146

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

30.811

30.146

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

0

 

14)

Andere verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

30.811

30.146

   

Subtotaal extra-comptabel

30.811

30.146

Overall totaal

73.624

72.183

   

Overall totaal

73.624

72.183

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2018 van de Koning (I)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2018 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant RHB Ministerie van Algemene Zaken

Voor de begroting van de Koning is de Rekening-courant € 42.805. Dit betreft de saldering van de uitgaven en de ontvangsten. Samen met de Rekening-courant van het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is de Rekening-courant RHB van het Ministerie van Algemene Zaken € 44.596.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en aan het Militaire Huis (MH) zijn gedaan, worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2019. In 2018 zijn de voorschotten over 2017 afgerekend. De te verrekenen bedragen van de eindafrekeningen van DKH en het MH zijn in 2018 verwerkt in de eerste suppletoire begroting van de Koning.

In 2018 is aan voorschotten verstrekt en afgerekend:

Dienst van het Koninklijk Huis

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2018

Verstrekt in 2018

Afgerekend in 2018

Stand 31-12-2018

2017

28.289.000

0

– 28.289.000

0

2018

0

28.913.000

0

28.913.000

Totaal

28.289.000

28.913.000

– 28.289.000

28.913.000

Militaire Huis

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2018

Verstrekt in 2018

Afgerekend in 2018

Stand 31-12-2018

2017

1.857.000

0

– 1.857.000

0

2018

0

1.898.000

0

1.898.000

Totaal

1.857.000

1.898.000

– 1.857.000

1.898.000

Licence