Base description which applies to whole site

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kiesraad

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

1. Rechtmatigheid

In 2018 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. De financiële overzichten geven een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

2. Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

3. Financieel en materieelbeheer

De Kiesraad maakt sinds 1 januari 2018 onderdeel uit van begrotingshoofdstuk IIB.

De Kiesraad voert zelf het beheer over de budgetten die zijn vastgesteld in de begroting IIB en draagt onder meer zorg voor:

  • De doelmatigheid van de bedrijfsvoering;

  • Een rechtmatig, ordelijk, controleerbaar en doelmatig financieel en materieel beheer, met inachtneming van de binnen de rijksdienst geldende regelgeving.

De Kiesraad blijft met de overgang naar begrotingshoofdstuk IIB een ZBO zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Het secretariaat van de Kiesraad ondersteunt de Kiesraad.

Voor de inhoudelijke werkzaamheden m.b.t. benoemingen, vaststellen verkiezingsuitslag, advisering, etc. is het secretariaat van de Kiesraad onafhankelijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zgn. beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

De financiële administratie van de Kiesraad werd onder begrotingshoofdstuk VII gevoerd door het Financieel Dienstencentrum (FDC); onder begrotingshoofdstuk IIB wordt dat gecontinueerd.

Daartoe is tussen het Ministerie van BZK en het FDC een overeenkomst gesloten waarin in hoofdlijnen wordt beschreven wat de Kiesraad en BZK via het FDC van elkaar mogen verwachten op het gebied van de financiële administratie. Het betreft een samenspel om de rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid van de gevoerde administraties te borgen.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Grote lopende ICT-projecten

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Gebruik openstandaarden en open source software

Naast dat gebruik wordt gemaakt van gangbare open standaarden en open source software, is bij de ontwikkeling en realisatie van de website verkiezingsuitslagen.nl door de Kiesraad nadrukkelijk aandacht besteed aan het gebruik van openstandaarden en open source software. Daarnaast beheert de Kiesraad de EML_NL-standaard welke is opgenomen op de «pas toe of leg uit» lijst van het Forum Standaardisatie. De EML_NL-standaard wordt toegepast bij de uitwisseling van gegevens binnen het verkiezingsproces van de kandidaatstelling en uitslagvaststelling. De voornaamste gebruikers van de standaard zijn politieke partijen, gemeenten, hoofdstembureaus en centraal stembureaus.

Betaalgedrag

In 2018 werd 94 procent van de facturen binnen 30 dagen betaald. Dat is een verbetering van 12 procent ten opzichte van 2017. Met 94 procent wordt nog niet voldaan aan de rijksbrede doelstelling om ten minste 95 procent van alle ontvangen facturen binnen 30 dagen te betalen. Oorzaak van niet-tijdig betalen van facturen is voornamelijk gelegen in facturen die niet overeenkomstig de contractuele afspraken zijn.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsonderwerpen

Audit Committee

De Kiesraad maakt geen gebruik van een Audit Committee.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

De Kiesraad is voornemens in 2019 de uitvoering van het gemeenschappelijk normenkader voor de beveiliging van informatie(systemen) te actualiseren.

Licence