Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Inhuur Externen

Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Programma- en apparaatskosten

 

1.

Interim-management

106

2.

Organisatie- en formatieadvies

0

3.

Beleidsadvies

0

4.

Communicatieadvisering

256

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

362

5.

Juridisch advies

406

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

172

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

211

 

(Beleids) ondersteunend (som 5 t/m 7)

789

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

849

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

849

 

Totaal uitgaven inhuur externen

2.000

Toelichting (Bedragen x € 1.000):

De totale uitgaven voor externe inhuur bedroeg in 2018 € 2.000.

De totale uitgaven aan het ambtelijk personeel bedroeg € 29.909.

De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief DPC) inclusief de uitgaven voor het extern ingehuurde personeel bedroeg € 31.909.

Het inhuurpercentage in 2018 is 6,3% (€ 2.000/ € 31.909 x 100%).

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen door het ministerie (in Nederland) buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichtingen

 
Licence