Base description which applies to whole site

9. WNT-VERANTWOORDING 2018 MINISTERIE VAN FINANCIËN

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Bezoldiging van topfunctionarissen1

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 maanden; > 12 maanden)

Beloning + onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

CEA

drs. H.W. te Beest RA RE

Voorzitter

   

0,24

(0,18)

Nee

€ 35.654

(€ 26.278)

 

€ 35.654 (€ 26.278)

€ 45.360

 

CEA

mw. drs. E. van Caspel RA

Vicevoorzitter

   

0,1

(0,1)

Nee

€ 9.234

(€ 8.548)

 

€ 9.234 (€ 8.548)

€ 18.900

 

CEA

M. van Giessen AA

Lid

   

0,07

(0,02)

Nee

€ 8.081

(€ 2.502)

 

€ 8.081 (€ 2.502)

€ 13.230

 

CEA

mw. A.M. Janssen AA MFSME

Lid

   

0,11

(0,09)

Nee

€ 12.341

(€ 9.642)

 

€ 12.341 (€ 9.642)

€ 20.790

 

CEA

H.D. Rijkse AA

Lid

   

0,05

(0,06)

Nee

€ 5.690

(€ 6.856)

 

€ 5.690 (€ 6.856)

€ 9.450

 

CEA

prof. dr. E.H.J. Vaassen RA

Lid

   

0,08

(0,09)

Nee

€ 8.327

(€ 9.308)

 

€ 8.327 (€ 9.308)

€ 15.120

 

CEA

prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA

Lid

   

0,08

(0,08)

Nee

€ 8.320

(€ 7.963)

 

€ 8.320 (€ 7.963)

€ 15.120

 

CEA

J.P.M.J. Leerentveld RA RE

Secretaris

   

1,0

(0,9538)

Nee

€ 135.327

(€ 119.567)

€ 20.597 (€ 19.797)

€ 155.924 (€ 139.364)

€ 189.000

 

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

1

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom «motivering» met *) Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn gemarkeerd met **)

Cumulatie van dienstbetrekkingen als leidinggevend topfunctionaris

Naam topfunctionaris

Naam andere WNT-instelling(en)

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan.

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

drs. H.W. te Beest RA RE

Leids Universitair Medisch Centrum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

H.D. Rijkse AA

Roosevelt Stichting

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2017)

Beloning + onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering (indien overschrijding)

Ministerie van Financiën

Behandelfunctionaris

   

1,0

€ 254.951

€ 19.807

€ 274.758

€ 189.000

Nabetaling salaris op grond van gerechtelijke uitspraak

Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste functie

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 maanden; > 12 maanden)

Betaalde uitkeringen in 2018

Individueel toepasselijke maximale ontslaguitkering

Motivering (indien overschrijding)

Er zijn geen ontslaguitkeringen betaald die gerapporteerd moeten worden.

Licence