Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: TOEZICHTSRELATIES RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN

Overzichtstabel inzake RWT’s en zbo’s van het Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)1

Naam RWT/zbo

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

= (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

           

Waarderingskamer

       

Ja

Totale baten

5.808

5.811

3

5.093

 

Totale lasten

5.893

6.548

655

4.643

 

Saldo van baten en lasten

– 85

– 737

652

450

 

Toelichting bijzonderheden

De Waarderingskamer heeft in 2018 een onverwacht grote uitgave (€ 0,8 mln.) moeten doen aan ICT voor de Landelijke Voorziening Waardering onroerende zaken (WOZ), waarvoor een gewijzigde begroting is vastgesteld en gerealiseerde de lasten de oorspronkelijk vastgestelde begroting met € 0,7 mln. overschrijden.

 

AFM

       

Nee

Totale baten

98.640

100.026

1.386

98.902

 

Totale lasten

98.640

94.632

– 4.008

102.238

 

Saldo van baten en lasten

0

5.394

5.394

– 3.337

 

Toelichting bijzonderheden

 

DNB

       

Nee

Totale baten

176.400

173.300

– 3.100

174.600

 

Totale lasten

176.400

174.600

– 1.800

158.400

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.300

– 1.300

16.100

 

Toelichting bijzonderheden

 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

       

Nee

Totale baten

870

717

153

769

 

Totale lasten

870

717

153

769

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 

Toelichting bijzonderheden

 

NLFI

       

Ja

Totale baten

6.750

4.403

2.347

7.457

 

Totale lasten

7.500

5.000

2.500

8.000

 

Saldo van baten en lasten

– 750

– 597

– 153

– 543

 

Toelichting bijzonderheden

Dit zijn nog voorlopige cijfers, in afwachting van het jaarverslag 2018 van NLFI.

 

Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)2

       

Nee

Totale baten

0

 

Totale lasten

68

 

Saldo van baten en lasten

– 68

 

Toelichting bijzonderheden

1

Cijfers zijn gehanteerd conform de jaarverslagen van de ZBOs en RWTs. Door de afronding die daarin heeft plaatsgevonden op duizenden, miljoenen of miljarden euro’s kan het voorkomen dat de som der delen in de tabel afwijkt van het totaal.

2

SAMO is sinds 1 april 2017 in liquidatie en voert sindsdien geen wettelijke taken meer uit.

Overzichtstabel inzake RWT’s en zbo’s van het Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)1

Naam RWT/zbo

(1) Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

= (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

           

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

       

Ja

Totale baten

60.902

62.865

1.963

61.639

 

Totale lasten

72.596

71.459

– 1.137

71.179

 

Saldo van baten en lasten

– 11.694

– 8.594

3.100

– 9.540

 

Toelichting bijzonderheden

De jaarrekening 2018 van de stichting Waarborgfonds Motorverkeer wordt op 24 april 2019 door het bestuur van de stichting vastgesteld. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening worden na goedkeuring openbaar gemaakt.2

 

Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars (NBM)

       

Ja

Totale baten

3.158

3.247

89

3.231

 

Totale lasten

2.952

822

– 2.130

– 1.961

 

Saldo van baten en lasten

206

2.425

2.219

5.192

 

Toelichting bijzonderheden

De totale lasten zijn in 2017 lager uitgevallen dan begroot. Dit kwam enerzijds door een gering aantal schaden in 2017. Door het geringe aantal schaden kan de schadelast van jaar tot jaar aanzienlijk variëren. Ook kan een individuele schade voor een aanzienlijke schadelast zorgen. Daarnaast is er in 2017 een vrijval geweest op enkele schadedossiers en is een grote schade uiteindelijk ruim binnen het eerder ontvangen reserveadvies afgewikkeld. Overige lasten zoals personeelskosten en bedrijfskosten waren in lijn met de begroting.

De jaarrekening 2018 van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars wordt op 24 april 2019 door het bestuur van het bureau vastgesteld. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening worden na goedkeuring openbaar gemaakt.3

1

Cijfers zijn gehanteerd conform de jaarverslagen van de zbo’s en RWT’s. Door de afronding die daarin heeft plaatsgevonden op duizenden, miljoenen of miljarden euro’s kan het voorkomen dat de som der delen in de tabel afwijkt van het totaal.

Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> € 50 mln.) van het Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)1

Naam RWT/zbo

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

         

AFM

       

Totale baten

98.640

100.026

1.386

98.902

Bijdrage moederdepartement

382

426

44

332

Bijdrage overige departementen

0

0

0

0

Tarieven/facturaties derden

98.258

97.784

– 474

91.476

Premies

0

0

0

0

Overige baten

0

1.816

1.816

7.093

Totale lasten

98.640

94.632

– 4.008

102.238

Apparaatskosten

84.758

79.826

– 4.932

83.186

Waarvan personele kosten

78.904

74.616

– 4.288

76.441

Waarvan materiele kosten

5.854

5.210

– 644

6.745

Programmakosten

10.370

12.030

1.660

13.647

Overige lasten

3.513

2.775

– 738

5.406

Saldo van baten en lasten

0

5.394

5.394

– 3.337

 

DNB

       

Totale baten

176.400

173.300

– 3.100

174.600

Bijdrage moederdepartement

1.300

1.300

0

2.900

Bijdrage overige departementen

0

0

0

0

Tarieven/facturaties derden

175.100

170.300

– 4.800

170.400

Premies

0

0

0

0

Overige baten

0

1.700

1.700

1.300

Totale lasten

176.400

174.600

– 1.800

158.400

Apparaatskosten

106.900

102.100

– 4.800

96.300

Waarvan personele kosten

93.400

88.400

– 5.000

84.600

Waarvan materiele kosten

13.500

13.700

200

11.700

Programmakosten

69.600

72.400

2.800

73.300

Overige lasten

0

0

0

– 11.000

Saldo van baten en lasten

0

– 1.300

– 1.300

– 16.100

1

Cijfers zijn gehanteerd conform de jaarverslagen van de zbo’s en RWT’s. Door de afronding die daarin heeft plaatsgevonden op duizenden, miljoenen of miljarden euro’s kan het voorkomen dat de som der delen in de tabel afwijkt van het totaal.

AFM

Het exploitatieoverschot is het gevolg van lagere lasten (circa – € 4,0 mln.) en hogere baten (circa + € 1,4 mln.) dan begroot. De onderschrijding van de lasten van € 3,9 mln. betreft 4% van de totale begroting. Deze incidentele onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelslasten. De hogere baten zijn voornamelijk het gevolg van niet begrote baten uit boetes en lasten onder dwangsom van circa + € 1,8 mln.

DNB

Het exploitatietekort is het gevolg van lagere baten dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten uit heffingen voor eenmalige toezichthandelingen en voor het doorlopend toezicht, opgelegd aan onder toezicht staande instellingen. De gerealiseerde kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten voor 2018. Het exploitatieverschil wordt volgend jaar verrekend met de sector (circa € 0,5 mln.) en de overheid (circa € 0,9 mln.).

Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> € 50 mln.) van het Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)1

Naam RWT/zbo

(1) Vastgestelde begroting 2017

(2) Realisatie 2017

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2016

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

       

Totale baten

60.902

62.865

1.963

61.639

Bijdrage moederdepartement

0

0

0

0

Bijdrage overige departementen

194

130

– 64

192

Tarieven/facturaties derden

60.649

62.517

1.868

60.659

Premies

0

0

0

0

Overige baten

59

218

159

788

Totale lasten

72.596

71.459

– 1.137

71.179

Apparaatskosten

5.626

5.962

336

5.777

Waarvan personele kosten

3.958

4.064

106

4.128

Waarvan materiele kosten

1.668

1.628

– 40

1.649

Programmakosten

520

519

– 1

538

Overige lasten

66.450

65.248

– 1.202

64.865

Saldo van baten en lasten

– 11.694

– 8.594

3.100

– 8.594

1

Cijfers zijn gehanteerd conform de jaarverslagen van de zbo’s en RWT’s. Door de afronding die daarin heeft plaatsgevonden op duizenden, miljoenen of miljarden euro’s kan het voorkomen dat de som der delen in de tabel afwijkt van het totaal.

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

Het exploitatietekort is € 3,1 mln. lager uitgevallen dan begroot. Door de groei van het Nederlands verzekerde wagenpark heeft het Waarborgfonds een grotere bijdrage ontvangen van verzekeraars dan begroot (circa € 1,9 mln.). Daarnaast is de schadelast (overige lasten) in 2017 minder hard gestegen dan eerder was verwacht (circa – € 1,2 mln.).

Licence