Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: EXTERNE INHUUR

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verslagjaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

         

Programma- en apparaatskosten

       
         

1. Interim-management

51

     

2. Organisatie- en Formatieadvies

137

     

3. Beleidsadvies

452

     

4. Communicatieadvisering

228

     

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

868

     
         

5. Juridisch Advies

1.195

     

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

20

     

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

0

     

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

1.215

     
         

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

23.740

     

Ondersteuning bedrijfsvoering

23.740

     
         

Totaal uitgaven inhuur externen

25.823

     
         

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2018

     

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

     

Toelichting

       
         

Toelichting

nvt

     

Uitgaven ambtelijk personeel

258.213

     

Uitgaven externe inhuur

25.823

     

Totaal van de personele uitgaven

284.036

     
         

Percentage inhuur

9,09%

     
Licence