Base description which applies to whole site

11. WNT-VERANTWOORDING 2018 MINISTERIE VAN DEFENSIE

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000. Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Bezoldiging van topfunctionarissen in Euro’s.

Naam instelling

Naam top-functionaris

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus onkosten- vergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

158.738,85 (145.507,84)

23.058,06 (20.780,09)

181.796,91 (166.287,93)

189.000,00

 

MINDEF

BEKKERING

HOOFD PMV-NAVO

   

1,00 (1,00)

nee

149.125,87 (142.275,70)

22.154,21 (20.637,36)

171.280,08 (162.913,06)

189.000,00

 

MINDEF

BEULEN

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

148.325,72 (141.879,72)

22.917,28 (20.836,02)

171.243,00 (162.715,74)

189.000,00

 

MINDEF

BRINK, VAN DEN

COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

   

1,00 (1,00)

nee

146.813,87 (142.643,96)

22.094,28 (20.724,16)

168.908,15 (163.368,12)

189.000,00

 

MINDEF

BROEKS

DIRECTOR GENERAL IMS

   

1,00 (1,00)

nee

143.856,93 (142.559,96)

22.094,28 (20.637,36)

165.951,21 (163.197,32)

189.000,00

 

MINDEF

DUREN, VAN

COMMANDANT DEFENSIE ONDERSTEUNINGSCOMMANDO

   

1,00 (1,00)

nee

149.200,21 (141.968,40)

22.094,28 (20.637,36)

171.294,49 (162.605,76

189.000,00

 

MINDEF

GRIENSVEN

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

151.240,70 (132.875,65)

22.633,70 (19.771,54)

173.874,40 (152.647,19)

189.000,00

 

MINDEF

KRAMER

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

148.634,68 (39.600,35)

22.094,28 (6.293,93)

170.728,96 (45.894,28)

189.000,00

 

MINDEF

LAAN, VAN DER

CORPS COMMANDER 1GNC

   

1,00 (1,00)

nee

169.510,26 (138.649,58)

22.094,28 (20.637,36)

191.604,54 (159.286,94)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. diensttijdgratificatie en tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018. Deze bedragen worden conform artikel 3 van de uitvoeringsregeling van de WNT toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

MINDEF

LUYT

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

170.262,68 (160.164,05)

22.210,13 (20.835,99)

192.472,81 (181.000,04)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgevers-premie pensioenen boven € 100.000,–, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018. Dit bedrag wordt conform artikel 3 van de uitvoeringsregeling van de WNT toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

MINDEF

MIDDENDORP

TOPMANAGER E

 

31-01-2018

1,00 (1,00)

nee

29.947,24 (152.647,38)

1.956,09 (21.009,32)

31.903,33 (173.656,70)

16.052,05

Bij uitdiensttreding is het verlofsaldo en het saldo vakantiegeld uitgekeerd. Deze bedragen worden conform artikel 3 van de uitvoeringsregeling van de WNT toegerekend aan het jaar waarin deze zijn opgebouwd en niet aan het verslagjaar. Het betreft daarmee een door de WNT toegestane overschrijding.

MINDEF

WAARD, DE

DIRECTEUR DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

   

1,00 (1,00)

nee

146.566,69 (166.974,52)

22.094,28 (20.637,36)

168.660,97 (187.611,88)

189.000,00

 

MINDEF

WIJNEN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00 (1,00)

nee

147.689,98 (64.455,82)

22.154,21 (10.188,43)

169.844,19 (74.644,25)

189.000,00

 

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum einde

dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang dienst-verband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Beloning plus kostenvergoe-dingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

MINDEF

VOORZITTER LZV

   

1,00 (1,00)

171.375,41 (148.555,42)

25.473,96 (23.873,04)

196.849,37 (172.428,46)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

CHIRURG

   

1,00 (1,00)

170.201,61 (148.753,13)

26.193,23 (23.873,04)

196.394,84 (172.626,17)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

LONGARTS

   

1,00 (1,00)

169.263,61 (147.120,10)

25.473,96 (23.873,04)

194.737,57 (170.993,14)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00 (1,00)

183.407,96 (160.070,39)

29.909,35 (26.053,57)

213.317,31 (186.123,96)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

MINDEF

ADJ. DIRECTEUR ZORGLIJN

   

1,00 (1,00)

169.070,69 (148.401,73)

25.473,96 (23.873,04)

194.544,65 (172.274,77)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00 (1,00)

176.881,90 (148.614,43)

30.149,11 (23.778,12)

207.031,01 (172.392,55)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

MINDEF

ORTHOPEDISCH CHIRURG

   

1,00 (1,00)

172.348,73 (148.348,11)

25.473,96 (23.873,04)

197.822,69 (172.221,15)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

ANESTHESIOLOOG

   

1,00 (1,00)

178.072,99 (164.858,39)

29.190,11 (22.828,44)

207.263,10 (187.686,83)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018 en een aanvullende toelage officieren medisch specialist.

MINDEF

REVALIDATIEARTS

   

1,00 (1,00)

171.422,27 (149.239,73)

25.473,96 (23.873,04)

196.896,23 (173.112,77)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

HOOFD KC FIGHTER AND UAS OPS

   

1,00 (1,00)

168.184,22 (98.374,96)

26.317,60 (17.819,04)

194.501,82 (116.194,00)

189.000,00

Bindingspremie, zonder premie geen overschrijding.

MINDEF

HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

   

1,00 (1,00)

178.407,42 (140.220,71)

22.186,92 (20.553,60)

200.594,34 (160.774,31)

189.000,00

Diensttijd gratificatie, zonder gratificatie geen overschrijding.

MINDEF

KNO-ARTS

   

1,00 (1,00)

170.792,98 (150.358,73)

25.473,96 (23.873,04)

196.266,94 (174.231,77)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

HOOFD AFDELING J3

   

1,00 (1,00)

167.923,63 (130.737,26)

22.985,67 (21.300,11)

190.909,30 (152.037,37)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

HOOFD WETENSCH ONDERZOEKDSGR

   

1,00 (1,00)

172.667,51 (150.547,85)

25.473,96 (23.873,04)

198.141,47 (174.420,89)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

MINDEF

COMMANDANT CMH

   

1,00 (1,00)

175.514,14 (147.655,24)

25.473,96 (23.873,04)

200.988,10 (171.528,28)

189.000,00

Overschrijding i.v.m. tegemoetkoming vrijval werkgeverspremie pensioenen boven € 100.000,–, welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is uitgekeerd in 2018.

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Licence