Base description which applies to whole site

10. SALDIBALANS

Toelichting behorende bij de saldibalans van het Ministerie van Defensie per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)

Activa

 

Passiva

   

31-12-2018

31-12-2017

     

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

9.416.881

8.538.885

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

664.415

377.589

3)

Liquide middelen

74.173

36.140

         

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

     

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

8.601.808

8.015.333

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

     

5a)

Begrotingsreserves

   

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

51.287

84.245

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

276.118

266.348

8)

Kas-transverschillen

             

Subtotaal intra-comptabel

9.542.340

8.659.270

 

Subtotaal intra-comptabel

9.542.340

8.659.270

 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

     

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

10)

Vorderingen

246.170

489.741

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

246.170

489.741

11a)

Tegenrekening schulden

58.351

151.188

 

11)

Schulden

58.351

151.188

12)

Voorschotten

2.901.707

2.877.902

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

2.901.707

2.877.902

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

     

13)

Garantieverplichtingen

   

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

9.522.648

7.010.887

 

14)

Andere verplichtingen

9.522.648

7.010.887

15)

Deelnemingen

     

15a)

Tegenrekening deelnemingen

   

Subtotaal extra-comptabel

12.728.874

10.529.718

 

Subtotaal extra-comptabel

12.728.874

10.529.718

Overall Totaal

22.271.214

19.188.987

 

Overall Totaal

22.271.214

19.188.987

Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som van de onderdelen.

Intra-comptabele posten

In 2018 worden alle balansposten tegen de maandkoers (maandelijkse bekend gesteld door de Nederlandsche Bank) verantwoord. Uitgezonderd zijn de posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

ad 1. en 2. Uitgaven ten laste en -ontvangsten ten gunste van de begroting

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde uitgaven en -ontvangsten opgenomen. De bedragen komen overeen met de bedragen uit de verantwoordingsstaat. Door een andere afrondingssystematiek is er een verschil met de verantwoordingsstaat waar per artikel naar boven wordt afgerond.

ad 3. Liquide middelen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 74.173 en bestaat uit de volgende saldi:

Kas

9.250

Bank

64.923

Totaal

74.173

ad 4. en 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag is per 31 december 2018 in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 51.287.

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000.

Er staat geen vordering groter dan € 10.000 open.

ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 276.118. Dit bedrag bestaat grotendeels uit af te dragen loonheffing en sociale lasten voor € 109.327 en daarnaast voor € 142.523 uit vooruit ontvangen gelden van derden voor nog te maken uitgaven. Het restant van € 24.268 betreft gelden die door Defensie worden aangehouden voor derden.

Extra-comptabele posten

ad 9. Openstaande rechten

Het saldo op de saldibalans is nihil. Voor zover aanwezig zijn deze posten opgenomen onder het bedrag van extra-comptabele vorderingen. Er wordt hiervoor geen aparte administratie gevoerd.

ad 10. Vorderingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 246.170.

Aard van de vordering (bedragen x € 1)

Bedrag

Personeel

7.359

Baten-lastendiensten Defensie

122

Medische bedrijven

10.544

Diversen

18.486

Buitenlandse mogendheden

2.588

Koninklijke Schelde Groep lening

5.168

Bijdrage Provincie Noord-Brabant

17.000

Verkoop overtollige goederen

126.564

Leningsconstructie ABP

58.339

Saldo vorderingen 31-12-2018

246.170

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10.000.

In verband met gesloten contracten met betrekking tot de verkoop van strategische goederen aan buitenlandse overheden heeft Defensie in de periode 2018 tot en met 2026 via Domeinen Roerende Zaken (directie van het Ministerie van Financiën) nog een bedrag van € 126.564 tegoed.

De vordering, ingesteld in 2004, op de Koninklijke Schelde Groep B.V. (KSG) van nominaal € 20.420, betreft een aan de KSG verstrekt krediet ter gedeeltelijke financiering van de investeringen voor herinrichting en verhuizing in verband met een nieuwe bouwplaats voor marine activiteiten op de locatie Sloegebied te Vlissingen. Begin 2018 is met de KSG een herzien aflossingsschema afgesproken met de laatste termijnbetaling in 2024. Het openstaande vorderingenbedrag op 31 december 2018 bedroeg € 5.168.

Een vordering van € 22.000 betreft een toegezegde bijdrage van de Provincie Noord-Brabant voor de bouw en inrichting van een onderhoudsfaciliteit voor F-35 motoren. Met de provincie is afgesproken dat deze bijdrage in vijf tranches wordt betaald, waarbij de eerste betaling van € 5.000 in 2018 plaats heeft gevonden, waarmee het openstaande vorderingsbedrag op 31 december 2018 € 17.000 bedroeg. Per 1 december 2020 wordt de laatste tranche voldaan. De toegezegde bijdrage kan via de exploitatie van de onderhoudsfaciliteit in latere jaren naar de provincie terugvloeien, waarbij rendement en risico zullen worden gedeeld tussen de investeringspartijen.

In de vorderingen is een bedrag van € 58.339 opgenomen voor de totale vordering (leningen) van Defensie aan het ABP. Als gevolg van de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel is sinds 2001 het militair pensioen bij het ABP ondergebracht (Kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000). Omdat het bedrag dat wordt opgebouwd uit de pensioenpremies nog niet toereikend is om te voldoen aan de militaire pensioenverplichting, bestaat er een schuld (premietekort) van Defensie aan het ABP. Met instemming van het Ministerie van Financiën verstrekt Defensie daarom leningen aan het ABP; het ABP lost deze leningen inclusief rente na 10 jaar af aan Defensie. Deze constructie wordt toegepast totdat het voordeel vanuit de lagere pensioenuitkeringen voldoende is om de schuld plus rente aan het ABP af te lossen. De huidige prognose is dat in 2018 de laatste lening nodig is ontvangen en dat de laatste aflossing in 2023 plaatsvindt. In 2018 zijn de leningen van 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 en 2016, ter waarde van € 118.393, terugontvangen en is een lening ter waarde van € 25.545 aan het ABP verstrekt (Kamerstuk 34 845 X, nr. 2 d.d. 24 november 2017).

Verloop (bedragen x € 1)

Saldo 31-12-2017

151.188

Aflossing 2008

20.652

Aflossing 2009

13.139

Aflossing 2010

15.364

Aflossing 2011

15.582

Aflossing 2015

10.079

Aflossing 2016

43.578

Lening 2018

25.545

Saldo 31-12-2018

58.339

Ouderdom

Jaar

Leningen

2017

32.794

2018

25.545

Saldo 31-12-2018

58.339

Verdeling vorderingen naar ouderdom

De verdeling van de vorderingen naar ouderdom is hieronder in een grafiek weergegeven. De verkoop van overtollige goederen en de vordering op het ABP zijn hier niet in meegenomen.

Ouderdom vorderingen ultimo 2018: € 61.267

Vorderingen groter dan € 2.000 die in 2018 buiten invordering zijn gesteld

Er zijn geen vorderingen groter dan € 2.000 buiten invordering gesteld.

ad 11. Schulden

ABP-overgang kapitaaldekkingsstelsel militaire pensioenen

Voortaan zijn de schulden van Defensie bij het ABP voor de overgang op een kapitaaldekkingsstelsel voor militaire pensioenen opgenomen in de saldibalans. Zie hiervoor de toelichting bij de vorderingen. De totale schuld is gelijk aan de vordering en bedraagt € 58.339.

ad 12. Voorschotten

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 2.901.707.

Alle voorschotten van voor 2008 staan tegen de maandkoers van december 2007 gewaardeerd en de voorschotten vanaf 2008 zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verstrekking geldende maandkoers. Uitgezonderd zijn de posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

De verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onderstaande tabel.

Jaar van ontstaan

(bedragen x € 1)

Beginstand per 01-01-2018

Nieuwe voorschotten

Afgerekende voorschotten

Eindstand per 31-12-2018

≤2014

403.810

 

169.388

234.422

2015

227.411

 

74.996

152.415

2016

370.323

 

201.934

168.389

2017

1.876.358

 

1.417.908

458.450

2018

 

1.991.825

103.794

1.888.031

Totaal

2.877.902

1.991.825

1.968.020

2.901.707

Als criterium voor de toelichting van voorschotten geldt een grensbedrag van € 100.000.

Voor de declaraties van het ABP met betrekking tot de post-actieven is in 2018 een bedrag van € 1.293.909 betaald. De bedragen zijn in de financiële verantwoording 2018 als extra-comptabele voorschotten opgenomen.

Voor het project Verwerving F-35 staan er voorschotten open van in totaal € 197.405. Hiervan valt € 143.439 onder de noemer van voortgezette verwervingsvoorbereiding F-35. Dit bedrag is opgebouwd uit drie delen, namelijk een voorschot betreffende het Production, Sustainment & Follow-on Development Memorandum of Understanding (PSFD MoU), de aanschaf van het eerste en tweede Nederlandse F-35A toestel en voor overige zaken. Met het PSFD MoU uit 2006 streven Nederland, de Verenigde Staten en de zeven andere partnerlanden naar een doeltreffende en doelmatige samenwerking op het gebied van de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F-35. Dit MoU heeft een geldigheidsduur van 45 jaar en bevat afspraken over het management van het F-35 programma en over de financiële, contractuele en industriële aspecten.

Beide F-35 toestellen zijn in 2013 afgeleverd door de leverancier en door Nederland in gebruik genomen. Volledige verrekening van deze voorschotten zal pas plaatsvinden, nadat de financiële nacalculatie van de contracten is voltooid. Dit is aan de Kamer gemeld (Kamerstuk 26 488, nrs. 320 en 335).

Naast bovengenoemde voorschotten met betrekking tot de voortgezette verwervingsvoorbereiding staan nog voorschotten open met betrekking tot de Nederlandse projecten als onderdeel van de ontwikkelingsfase van het F-35 programma (€ 28.660) en voor de toekomstige doorontwikkeling van de F-35 (€ 25.307).

Een voorschot van € 138.947 betreft het multi-role tank- en transportvliegtuigen (MRTT) programma. Het gaat hierbij om betalingen aan NSPA. Afboekingen van het voorschot gebeuren op basis van de cost-share verdeling zoals is opgenomen in de MoU. Doordat België, Duitsland en Noorwegen later zijn toegetreden tot het project, heeft Nederland meer betaald dan de overeengekomen verdeelsleutel. België, Duitsland en Noorwegen betalen de komende jaren meer, totdat het verschil ingelopen is.

ad 13. Garantieverplichtingen

Het saldo op de saldibalans is nihil. Voor de garantieverplichtingen wordt geen gescheiden administratie gevoerd. Aanwezige garantieverplichtingen worden opgenomen onder de balanspost «andere verplichtingen».

Per 31 december 2018 is er één openstaande garantie. Het betreft een overeenkomst met de Vereniging Verbond van Verzekeraars over de verzekerbaarheid van personeel. De looptijd is onbepaald en er is geen gegarandeerd bedrag vastgesteld. De overeenkomst regelt de verhouding tussen Defensie en de Vereniging met als doel de belemmeringen die defensieambtenaren in het maatschappelijk verkeer ondervinden als gevolg van uitsluitingsclausules bij levensverzekeringen, gekoppeld aan de financiering van een woning, weg te nemen. In 2018 heeft geen uitkering plaatsgevonden.

ad 14. Andere verplichtingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 9.522.648. Met uitzondering van de termijncontracten staan alle verplichtingen in de administratie tegen de maandkoers. Reeds ingevoerde bestellingen en verplichtingen worden maandelijks geherwaardeerd tegen de dan geldende koers. De met termijncontracten afgedekte verplichtingen zijn opgenomen tegen de betreffende termijnkoers.

Bij de nieuw aangegane verplichtingen is uitgegaan van de methode van het opnemen in de rekening van zowel de positieve als negatieve bijstellingen van oude verplichtingen.

Andere verplichtingen 01/01/2018 (bedragen x € 1)

7.010.887

Aangegane andere verplichtingen in verslagjaar

12.195.423

Subtotaal

19.206.310

Tot betaling gekomen in verslagjaar

9.683.662

Openstaande andere verplichtingen per 31/12/2018

9.522.648

Als criterium voor de toelichting van openstaande verplichtingen geldt een grensbedrag van € 100.000

Een openstaande verplichting van € 868.965 betreft de Chinook Vervanging en Modernisering (Chinook V&M). Deze bestaat uit twee grote verplichtingen en een ondersteuningscontract met het NLR. De eerste grote verplichting betreft een FMS-verplichting voor de aankoop van veertien nieuwe Chinooks. Deze verplichting is aangegaan in 2015. De nieuwe helikopters zullen in 2020 worden geleverd. De tweede grote verplichting betreft een DCS (commercieel) contract met Boeing voor de modernisering van zes Chinooks. De verplichting is in 2017 aangegaan. De Chinooks zullen in 2021 worden gemoderniseerd. Het contract met het NLR betreft ondersteunende werkzaamheden voor certificering van de Chinooks. Dit contract is in 2015 aangegaan. Het NLR zal gedurende de gehele looptijd van het project werkzaamheden voor het project Chinook V&M verrichten. Alle verplichtingen zijn inclusief btw.

Een openstaande verplichting van € 927.960 omvat de levering van 28 helikopters van het type AH-64E plus een vluchtsimulator, reservedelen, speciaal gereedschap, opleidingen, documentatie en technische ondersteuning.

De huidige vloot bestaat uit 28 AH-64D toestellen plus een vluchtsimulator. De toestellen worden ontmanteld en de daarvoor geschikte componenten van de AH-64D worden overgezet op de AH-64E. De vluchtsimulator voor het type AH-64D blijft in stand totdat de laatste AH-64D toestellen zijn vervangen door AH-64E. Het FMS-contract is in het tweede kwartaal van 2018 gesloten met de Amerikaanse overheid (US Army). De leveringen worden verwacht in de periode 2022–2025, tot die tijd is er sprake van voorbereidende werkzaamheden en transport. Er kunnen nog nabetalingen komen zodra de leveringen zijn afgerond.

Het project Verwerving F-35 omvat, naast de verwerving van nieuwe jachtvliegtuigen, tevens de verwerving van bijbehorende simulatoren, initiële reservedelen, infrastructuur, speciale gereedschappen, meet- en testapparatuur, documentatie, initiële opleidingen en transport, evenals de betaling van btw. In het projectbudget van € 4.747.400 (prijspeil 2018) zijn daartoe meerdere verplichtingen vastgelegd. In dit jaar en de komende jaren zal het aantal en de omvang van die verplichtingen significant toenemen, naarmate de voorgenomen bestellingen van de F-35 toestellen daadwerkelijk worden gecontracteerd. Op dit moment zijn er twee individuele verplichtingen die de waarde van € 100.000 overschrijden, t.w. het LRIP 11 contract (acht vliegtuigen) en het eerste deel van het LRIP 12 contract (acht vliegtuigen). Het totaal van alle openstaande verplichtingen bedraagt € 1.339.486. Een nadere specificatie en toelichting op deze verplichtingen wordt in de voortgangsrapportages Verwerving F-35 aan de Kamer gemeld.

Het project Above Water Warfare System (AWWS) betreft de ontwikkeling van een nieuw generiek AWWS voor onder andere de vervanger van het M-fregat. In overeenstemming met de Kamerbrief van 20 december 2016 (Kamerstuk 31 125, nr. 73) en de Defensie Industrie Strategie is dit project Single-Source aanbesteed bij Thales. Het betreft één ontwikkelcontract voor het gehele AWWS waarin de bijdrage van de Nederlandse staat initieel maximaal € 125.000 bedraagt van de totale contract omvang van € 210.000. Er worden voor dit project geen verdere deelcontracten afgesloten.

Een openstaande verplichting van € 520.191 betreft het investeringsdeel van de Design Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) constructie voor de Kromhout Kazerne (KHK). Als gevolg van de beleidslijn vastgoed is de DBFMO verplichting KHK in 2016 meerjarig vastgelegd op de investeringsbegroting voor de jaren tot en met 2035. De leverancier is Komfort door tussenkomst van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het contractmanagement en beheer van het Komfortcontract is belegd bij het RVB. De betaling zal maandelijks plaatsvinden aan het RVB.

Een soortgelijke verplichting betreft het investeringsdeel van de DBFMO constructie Nationaal Militair Museum (NMM) voor een bedrag van € 120.883. Deze verplichting is in 2016 meerjarig vastgelegd op de investeringsbegroting voor de jaren tot en met 2037. De leverancier is Heijmans. Het contractmanagement en beheer is eveneens belegd bij het RVB. De betaling aan het RVB vindt plaats in maandelijkse termijnen.

Voor het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) staan verplichtingen open van € 679.857. Dit betreft een drietal contracten. Hieronder valt een contract met Scania voor de levering van 2037 voertuigen in de jaren 2018 tot en met 2022, een contract met Mercedes voor de levering van 515 voertuigen in de jaren 2019 tot en met 2023 en een contract met FA. Marshall voor de levering van 1.433 containers in de periode 2019–2024.

Een openstaande verplichting van € 393.197 betreft het deel waarvoor Nederland participeert in een multinationaal samenwerkingsverband van twaalf landen, het Strategic Airlift Capability programma van de NAVO. Hierbij wordt gevlogen met drie Boeing C-17 Globemasters van de NATO Airlift Management Agency (NAMA) naar diverse missies. In 2018 is vooral gevlogen naar Mali, Afghanistan en Jordanië voor vervoer van personeel en materieel. De betalingen en leveringen staan gepland tot en met 2033.

Een verplichting van € 172.050 vertegenwoordigt de totale brutobeschikbaarheidsvergoeding (BBV) voor het Defensie bewaking- en beveiligingssysteem (DBBS). Met het consortium Thales/Unica is hiervoor een contract afgesloten van vijftien jaar, dat afloopt in 2033. In 2019 wordt begonnen met het betalen van de BBV. Naarmate de transitiefase van het project DBBS vordert, zal de leverancier steeds meer defensielocaties in beheer hebben, en zal de BBV toenemen, totdat de transitiefase afgerond is. Vanaf dat moment zal de volledige BBV per kwartaal worden betaald.

Het project Defensie bewaking- en beveiligingssysteem (DBBS) heeft een openstaande verplichting van € 156.866. Het grootste deel hiervan betreft het investeringsdeel van het DBBS-contract met Thales Unica. Hiervoor worden de defensielocaties op het nieuwe DBBS ontsloten. Dit geschiedt in mijlpalen, waarvan de laatste, volgens de huidige planning, in 2022 betaalbaar zal worden gesteld.

Een openstaande verplichting van € 155.154 betreft het Nederlandse aandeel in de aanschaf van zeven vliegtuigen inzake het multi-role tank- en transportvliegtuigen (MRTT) project. Deze verplichting is inclusief toebehoren zoals de Directed InfraRed Counter Measure systeem (DIRCM) en Intensive Care Units (ICU), documentatie voor training, initiële reservedelen en het onderhoud voor de duur van twee jaar na aflevering van het eerste vliegtuig. De verplichting bestaat uit het contract met vliegtuigfabrikant Airbus Defence and Space (ADS) en Elbit Systems Elector-Optics Elop Ltd, door tussenkomst van NSPA, die eigenaar van de toestellen wordt. Alle rechten en plichten berusten echter bij de deelnemende landen die zich in een Support Partnership hebben verenigd. In het contract is een vaste prijs opgenomen. De vaste contractprijs is € 19.482 lager in de verantwoording opgenomen om aansluiting te houden met de gevolgde begrotingssystematiek waarin budget en verplichtingen in hetzelfde prijspeil luiden. Jaarlijks zal de verplichting worden bijgesteld tot de volledige contractprijs is bereikt.

Voor het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) staat een verplichting open van in totaal € 113.316. Binnen de openstaande verplichtingen van het project VOSS vormt het contract Smart Vest ad € 89.203 (Nederland 88.321, België en Luxemburg € 882) het belangrijkste deel. De verwerving van het Smart Vest bestaat uit een pre-serie waarin naast Nederland ook België en Luxemburg participeren, een serie productie, documentatie, training en reservedelen waartoe uitsluitend Nederland heeft besloten. De serie levering van het Smart Vest zal in de periode 2019 tot en met 2020 plaatsvinden. De te betalen btw over het Nederlandse deel van het contract (€ 20.050) completeert het grootste deel van de lopende verplichtingen. De overige verplichtingen betreffen voornamelijk de inhuur van kennisinstituten en inhuur van specifieke kennis ter begeleiding van het project.

Een openstaande verplichting van € 179.859 betreft twee FMS cases waarvan één voor de aanschaf van vier MQ-9 Reapers en één voor de pilotentraining welke in juni c.q. augustus afgesloten bij de United States Airforce (USAF). De huidige verwachting is dat twee van de vier grondstations en twee van de vier onbemande MQ-9 Reapers medio 2020 geleverd zullen gaan worden. Medio 2021 zullen de overige twee grondstations en twee onbemande MQ-9 Reapers geleverd worden. De diensten en reserveonderdelen die ook zijn opgenomen op de SMQ case zullen gelijkmatig met de vliegtuigen en grondstations meegeleverd worden. Voor de pilotentraining geldt dat deze in 2020 zullen starten.

Een openstaande verplichting van in totaal € 159.802 betreft de F-16. Voor de F-16 heeft Defensie een contract met de US Government afgesloten. Een openstaande verplichting van in totaal € 123.413 betreft de levering van goederen en diensten op deze FMS contracten. De US Government heeft diverse subleveranciers. Deze leveranciers leveren goederen zoals onderdelen en boekwerken en verrichten diensten zoals reparatie van artikelen en technische ondersteuning. Een verplichting van € 3.018 betreft de bijkomende kosten van een F-16 FMS case in beheer van DMO. De verwachting is dat deze in de periode 2019–2023 zal worden doorbelast. Bij de commerciële bedrijven staat voor € 33.372 aan bestellingen open. Al deze verplichtingen worden in de periode 2019–2023 geleverd en betaald.

Een openstaande verplichting van in totaal € 155.092 betreft de Apache. Voor de Apache heeft Defensie een contract afgesloten met de US Government. De US Government heeft subleveranciers zoals Lockheed Martin en Boeing. Deze leveranciers leveren goederen zoals onderdelen en boekwerken en verrichten diensten zoals reparatie van artikelen en technical support. Deze FMS contracten hebben een openstaande verplichting van € 108.487. Daarnaast staan er bij diverse commerciële bedrijven openstaande verplichtingen uit van in totaal € 46.605 voor uitbestedingen en de aanschaf van reserveonderdelen en diensten. De betalingen en leveringen staan gepland tot en met 2022.

De FMS verplichting met een bedrag van € 165.484 betreft diverse vlieger gerelateerde opleidingscases welke via US Government zijn verplicht tot en met 2025.

ad 15. Deelnemingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt nihil.

Licence