Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: INHUUR EXTERNEN

Ministerie van Defensie Verslagjaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Inhuur op apparaatsuitgaven

   

1. Interim-management

432

 

2. Organisatie- en formatieadvies

1.096

 

3. Beleidsadvies

6.614

 

4. Communicatieadvisering

235

 

Beleidsgevoelig

 

8.377

5. Juridisch advies

299

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

66.932

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

263

 

(Beleids)ondersteunend

 

67.494

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

58.958

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

58.958

Totaal uitgaven inhuur externen

 

134.829

In 2018 heeft het Ministerie van Defensie € 80,1 miljoen aan externe inhuur verantwoord. De kosten van inhuur door de batenlastendiensten zijn voor Paresto € 7,0 miljoen en voor DMO DTO € 47,7 miljoen. De personele uitgaven bedroegen € 3,5 miljard. Het inhuurpercentage van Defensie, conform de Rijksbrede normering, komt uit op 3,8 procent.

In dit model worden alle uitgaven externe inhuur van het begrotingshoofdstuk verantwoord, van het kerndepartement en van de daaronder ressorterende agentschappen. De inhuur van de batenlastendiensten is tevens opgenomen in hoofdstuk 9 Jaarverantwoording agentschappen.

Inhuur externen buiten mantelcontracten 2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

 
Licence