Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5: INTEGRITEITSMELDINGEN

Sinds 2012 heeft Defensie de rapportagesystematiek inzake integriteit in overeenstemming gebracht met de sector Rijk. In 2018 zijn 454 integriteitmeldingen in de registratiesystemen over een (vermoedelijke) integriteitschending gedaan.

De drie meest voorkomende geregistreerde typen van (vermoedelijke) integriteitschendingen zijn ongewenste omgangsvormen, oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding interne regels en misdragingen in de privésfeer.

De vermeende meldingen over ongewenste omgangsvormen gaan voornamelijk over intimidatie, agressie, pesten/treiteren en kwaadspreken. De vermeende meldingen over het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen of overschrijding interne regels gaan voornamelijk over niet volgen van procedures, voor ander gebruik dan bedoeld inzetten van dienstmiddelen/faciliteiten of drugsgebruik. De meldingen over misdragingen in de privésfeer zijn vaak agressiemeldingen die betrekking hebben op gedragingen in de vrije tijd van de medewerkers. In de meeste gevallen is de KMar hier betrokken in het kader van de afhandeling van de melding.

Type (vermeende) integriteitschendingen

2017

2018

Financiële schendingen

45

46

Misbruik positie, bevoegdheden en belangenverstrengeling

18

10

Lekken en misbruik van informatie

24

37

Misbruik van geweldsbevoegdheid

1

2

Ongewenste omgangsvormen

145

136

Misdragingen in de privésfeer

130

103

Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding interne regels

139

120

Misstand volgens de klokkenluidersregeling

0

0

Totaal

502

454

Bron: registratiesysteem «Melding Voorvallen» en «Politie Bedrijfs Processen Systeem»

Integriteitsonderzoeken

Uit de interne inventarisatie blijkt dat er naar aanleiding van de vermoedens van de integriteitschendingen in totaal 143 (exclusief KMar) integriteitonderzoeken zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de integriteitsonderzoeken zijn er in totaal 65 integriteitschendingen geconstateerd.

De op de Politiewet gebaseerde taken en verantwoordelijkheden van de KMar leiden ertoe dat ten opzichte van de andere Defensieonderdelen meer gedragingen van KMar personeel als integriteitskwesties kenbaar worden bij het Cluster Integriteit van de KMar. Daarbij komt dat de KMar het gedrag van haar medewerkers strikter normeert en aan lichte schendingen een zwaarder gewicht toekent. Dat resulteert in beduidend hogere onderzoekscijfers. Om die reden worden de onderzoekscijfers apart weergegeven. In 2018 startte de KMar 98 rechtspositionele bestuursrechtelijke onderzoeken en werden 117 onderzoeken afgerond (waaronder ook onderzoeken die in voorgaande jaren zijn gestart). In 83 van de 117 afgeronde onderzoeken heeft dit geleid tot de conclusie dat er sprake was van een integriteitschending.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn in 2018 naar aanleiding van een integriteitschending genomen:

  • 45 ambtenaren zijn ontslagen;

  • In 57 keer is een ambtsbericht opgemaakt of is de ambtenaar berispt;

  • 13 keer heeft verplaatsing plaatsgevonden;

  • In 95 keren is een andere maatregel genomen;

  • In 64 zaken is geen maatregel genomen.

Een aantal uitgevoerde integriteitonderzoeken leidden tot meerdere maatregelen. In de overige gevallen is over de afdoening van het incident nog niet besloten of de afdoening is nog niet geregistreerd.

Licence