Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6: RAPPORTAGE BURGERBRIEVEN

Bezwaarschriften

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

28

4

14,3%

0

(€) 0

Klachten

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

492

462

93,9%

Wob-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

136

120

88%

15

(€)

Wiv-verzoeken

Aantal verslagjaar

Aantal afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Percentage afgedaan binnen (verdaagde) wettelijke termijn

Aantal ontvangen ingebreke-stellingen

Aantal betaalde dwangsommen

33

15

100%1

0

(€)

1

Het percentage over de afgedane dossiers die in 2018 zijn gestart is 100%.

Rijksoverheid – e-mailberichten en telefonie

Aantal ontvangen via Rijksoverheid in verslagjaar

Aantal doorgestuurd naar Defensie

Percentage doorgestuurd naar Defensie

9.740

1.584

16,26%

Toelichting:

Door het gebruik van (nieuwe) registratiesystemen is het mogelijk gebleken om over 2018 nauwkeuriger te rapporteren ten aanzien van de ontvangen klachten en bezwaarschriften.

Per 1 januari 2018 is het klachtenregistratiesysteem ingevoerd, waardoor het nu mogelijk is om een beter onderscheid te maken tussen klachten ingediend door medewerkers van het Ministerie van Defensie en burgers. Het aantal gerapporteerde klachten over 2018 betreft de klachten van burgers in de zin van hoofdstuk 9 Algemene Wet Bestuursrecht (48) en klachten met betrekking tot de Koninklijke Mareschaussee in de uitvoering van artikel 4 Politiewet 2012 (444).

Tevens bleek het mogelijk om voor 2018 ten aanzien van bezwaarschriften specifiek te rapporteren over het aantal bezwaarschiften ingediend door burgers. Bij de behandeling van deze bezwaarschriften is geadviseerd door de Commissie van Advies Bezwaarschriften Defensie (WOB, MLA, WIV).

Het aantal Wob-verzoeken is in vergelijking met 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Over 2018 is er een daling van het aantal Wiv-verzoeken identificeerbaar.

Naast de bovengenoemde categorieën heeft het Ministerie van Defensie in 2018 tevens 155 burgerbrieven ontvangen.

Licence