Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: TOEZICHTSRELATIES EN ZELFSTANDIGE BESTUURORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET EEN WETTELIJKE TAAK

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). In tabel 2 zijn voor de RWT’s en ZBO’s waarvan de baten groter zijn dan € 50 miljoen de baten en lasten nader uitgewerkt.

Tabel 1 Overzichtstabel inzake rwt’s en zbo’s van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bedragen x € 1.000)

Naam rwt/zbo

(1) Vastgestelde begroting 20171

(2) Realisatie

20171

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie

20161

Bijzonderheden

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling

       

Ja

Totale baten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Totale lasten

n.v.t.

140

n.v.t.

n.v.t.

 

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Toelichting

Het zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid ANVS is op 1 augustus 2017 gestart. De uitgaven van het bestuur van het zbo over de periode augustus tot en met december 2017 bedroeg € 0,14 miljoen.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

       

Ja

Totale baten

142.065

148.341

6.276

142.635

 

Totale lasten

144.147

151.101

6.954

132.589

 

Saldo van baten en lasten

– 2.082

– 2.760

– 678

10.046

 

Toelichting

Het CBR heeft afgelopen jaar volop in de media en politieke belangstelling gestaan. Aanleiding waren de oplopende reserveringstermijnen voor praktijkexamens en de lange doorlooptijden voor medische beoordelingen. De reserveringstermijnen voor de praktijkexamens zijn inmiddels weer onder de normtijd, een enkele examenlocatie uitgezonderd. De doorlooptijden medische beoordelingen vragen nog de nodige inspanningen van het CBR en onlangs is het toezicht van het ministerie op het CBR aangescherpt. In 2018 zijn het aantal afgenomen rijexamens en ingediende gezondheidsverklaringen gestegen ten opzichte van 2017. Om op deze stijging in te kunnen spelen zijn extra medewerkers aangetrokken. Het CBR heeft het verslagjaar kostendekkend kunnen afsluiten. Ten slotte is 2018 een nieuwe CAO afgesloten waarin de verlofregeling meer in lijn is gebracht met gangbare verlofregelingen.

Commissie m.e.r.

       

Ja

Totale baten

n.v.t.

5.146

n.v.t.

5.591

 

Totale lasten

n.v.t.

4.928

n.v.t.

5.281

 

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

218

n.v.t.

310

 

Toelichting

Het Ministerie van IenW ontvangt van de commissie m.e.r. geen begroting.

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)

       

Nee

Totale baten

214.982

227.623

12.641

213.312

 

Totale lasten

218.674

218.658

– 16

220.652

 

Saldo van baten en lasten

– 3.692

8.965

12.657

– 7.340

 

IBKI

       

Ja

Totale baten

n.v.t.

5.190

n.v.t.

5.133

 

Totale lasten

n.v.t.

4.851

n.v.t.

4.647

 

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

339

n.v.t.

486

 

Toelichting

De wettelijke evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakuitoefening is in 2018 uitgevoerd en afgerond. Het oordeel is dat IBKI de wettelijke taken op een degelijke en effectieve wijze uitvoert. Aandachtspunten zijn het beter vastleggen van de onderlinge relatie. Daar zal in 2019 verder aan gewerkt worden. IBKI is verder goed betrokken bij de recente wijziging van de WRM.

Het Ministerie van IenW ontvangt van IBKI geen begroting.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

       

Nee

Totale baten

218.497

233.207

14.710

226.307

 

Totale lasten

203.798

203.733

– 65

200.420

 

Saldo van baten en lasten

14.699

29.474

14.775

25.887

 

Nederlands Loodswezen BV

       

Nee

Totale baten

193.400

200.400

7.000

194.100

 

Totale lasten

193.400

194.600

1.200

196.900

 

Saldo van baten en lasten

0

5.800

5.800

– 2.800

 

ProRail

       

Ja

Totale baten

n.v.t.

1.286.000

n.v.t.

1.254.000

 

Totale lasten

n.v.t.

1.321.000

n.v.t.

1.280.000

 

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

– 35.000

n.v.t.

– 26.000

 

Toelichting

Voor ProRail geldt dat IenW een begroting krijgt die een andere indeling heeft dan die hier wordt gepresenteerd, waardoor de tabel niet kan worden gevuld.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

       

Nee

Totale baten

5.172

5.460

288

5.406

 

Totale lasten

4.846

5.027

181

4.815

 

Saldo van baten en lasten

326

433

107

591

 

Stichting Airport Coordination Netherlands (ACNL)

       

Nee

Totale baten

946

1.240

294

821

 

Totale lasten

946

1.203

257

858

 

Saldo van baten en lasten

0

37

37

– 37

 

Stichting Buisleidingenstraat Nederland (LSNed)

       

Nee

Totale baten

3.471

3.585

114

3.518

 

Totale lasten

3.445

3.665

220

3.092

 

Saldo van baten en lasten

26

– 80

– 106

426

 

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

       

Ja

Totale baten

4.889

5.234

345

3.989

 

Totale lasten

3.574

3.577

3

4.266

 

Saldo van baten en lasten

1.315

1.657

342

– 277

 

Toelichting

De NIWO heeft in 2018 de wettelijke evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakuitoefening uitgevoerd. De evaluatie gaf een positief oordeel hierover en gaf als aandachtspunt het formeel laten vastleggen van de onderlinge overlegstructuur. De NIWO heeft verder veel aandacht besteed aan het voorbereiden op de Brexit, in alle mogelijke scenario’s.

Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX)

       

Ja

Totale baten

1.350

1.561

211

1.444

 

Totale lasten

1.354

1.322

– 32

1.483

 

Saldo van baten en lasten

– 4

239

243

– 39

 

Toelichting

Naar aanleiding van een onderzoek n.a.v. de uitkomsten van het rapport «Heroverweging zbo’s» is in 2014 besloten om de VAMEX geleidelijk in te laten groeien in het CBR en het tempo hiervan af te laten hangen van de kwaliteit die het CBR kan leveren, het zogenaamde «Ingroeimodel». In 2018 is dit traject verder uitgevoerd en het moment van overdracht nadert. Het overleg hierover met de VAMEX en het CBR is in 2018 voortgezet en 2019 zal het jaar van overdracht zijn.

APK-erkenninghouders

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Bevoegde Autoriteiten Rijnvaart

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Havenbeheerders

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsartsen Scheepvaart

       

Ja

Totale baten

 

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstanties Pleziervaartuigen

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstanties Scheepsuitrusting

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

KIWA

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Klassenbureaus art. 6 Schepenwet en art. 6 en 3.1 Schepenbesluit 1965 en Binnenvaart

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (scheepvaart)

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Regionale Loodsencorporaties (RLC’s)

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Rijkshavenmeester Rotterdam

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

College van deskundigen ex Besluit en regeling Bodemkwaliteit

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Kabelbaaninstallatiesconformiteitsbeoordelingsinstanties

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstellingen ex Wet explosieven voor civiel gebruik

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Aangewezen instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Aangemelde instanties ex Regeling overige pyrotechnische artikelen

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstanties ex Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstanties ex Wet milieubeheer en ex Regeling handel in emissierechten

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

Keuringsinstanties ex Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

       

Ja

Totale baten

 

Totale lasten

 

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

Voor organisatie geldt het volgende: IenW kent slecht beperkte financiering van zbo’s/rwt’s via haar begroting. IenW kent geen premiegefinancierde rwt’s en zbo’s. Verder geldt dat gevraagde financiële gegevens niet bij IenW bekend zijn of zijn de gegevens niet uit de desbetreffende administratie te halen. Dit komt mede doordat het hier gaat om bijvoorbeeld APK vergunninghouders of artsen. Datzelfde geldt voor de opbrengsten die deze zbo's/rwt's verkrijgen uit de uitvoering van hun taken. Het toezicht op deze taken wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de ILT.

1

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt in artikel 18 lid 1 dat een zelfstandig bestuursorgaan tot 15 maart de tijd heeft om het jaarverslag op te stellen. Hierdoor waren de gegevens van de zbo's over het jaar 2018 bij het opstellen van het jaarverslag van IenW niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers over die zbo's en rwt's dientengevolge gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Tabel 21Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote rwt’s en zbo’s (> 50 miljoen euro) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bedragen x € 1.000)

Naam rwt/zbo

(1) Vastgestelde begroting

20172

(2) Realisatie

20172

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie

20162

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

       

Totale baten

142.065

148.341

6.276

142.635

Bijdrage moederdepartement

       

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

142.065

148.341

6.276

142.635

Premies

       

Overige baten

       

Totale lasten

144.147

151.101

6.954

132.589

Apparaatskosten

144.147

151.101

6.954

132.589

Waarvan personele kosten

107.477

113.449

5.972

95.693

Waarvan materiële kosten

36.670

37.652

982

36.896

Programmakosten

       

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

– 2.082

– 2.760

– 678

10.046

         

Dienst voor het Wegverkeer (RDW)

       

Totale baten

214.982

227.623

12.641

213.312

Bijdrage moederdepartement

1.675

878

– 797

1.087

Bijdrage overige departementen

 

4.686

4.686

2.449

Tarieven/facturaties derden

213.307

222.060

8.753

209.584

Premies

       

Overige baten

 

61

61

193

Totale lasten

218.674

218.658

– 16

220.652

Apparaatskosten

200.454

200.992

538

197.861

Waarvan personele kosten

123.202

124.896

1.693

121.046

Waarvan materiële kosten

77.252

76.097

– 1.155

76.815

Programmakosten

18.220

17.666

– 554

22.790

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

– 3.692

8.965

12.657

– 7.340

         

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

       

Totale baten

218.497

233.207

14.710

226.307

Bijdrage moederdepartement

       

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

212.184

217.556

5.372

210.938

Premies

       

Overige baten

6.313

15.651

9.338

15.369

Totale lasten

203.798

203.733

– 65

200.420

Apparaatskosten

201.562

202.556

994

199.104

Waarvan personele kosten

143.608

141.800

– 1.808

146.664

Waarvan materiële kosten

57.955

60.756

2.801

52.440

Programmakosten

       

Overige lasten

2.236

1.177

– 1.059

1.316

Saldo van baten en lasten

14.699

29.474

14.775

25.887

         

ProRail

       

Totale baten

n.v.t.

1.286.000

n.v.t.

1.254.000

Bijdrage moederdepartement

n.v.t.

907.000

n.v.t.

860.000

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

n.v.t.

379.000

n.v.t.

394.000

Premies

       

Overige baten

n.v.t.

0

n.v.t.

0

Totale lasten

n.v.t.

1.321.000

n.v.t.

1.280.000

Apparaatskosten

n.v.t.

472.000

n.v.t.

426.000

Waarvan personele kosten

n.v.t.

361.000

n.v.t.

306.000

Waarvan materiële kosten

n.v.t.

111.000

n.v.t.

96.000

Programmakosten

 

716.000

 

704.000

Overige lasten

n.v.t.

133.000

n.v.t.

150.000

Saldo van baten en lasten

n.v.t.

– 35.000

n.v.t.

– 26.000

1

In tabel 2 is geen specificatie opgenomen van het Loodswezen. De benodigde gegevens waren niet beschikbaar ten tijde van het samenstellen van dit jaarverslag.

2

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt in artikel 18 lid 1 dat een zelfstandig bestuursorgaan tot 15 maart de tijd heeft om het jaarverslag op te stellen. Hierdoor waren de gegevens van de zbo’s over het jaar 2018 bij het opstellen van het jaarverslag van IenW niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers over die zbo's en rwt's dientengevolge gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016.

Licence