Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2: AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Soort onderzoek1

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Integraal waterbeleid

11

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Waterkwantiteit

11

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

 

Waterkwantiteit en kwaliteit

11

20202

2021

 
 

Waterkwaliteit

11

2015

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/beleidsdoorlichting-beleidsartikel-12-waterkwaliteit

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie van enkele onderdelen van de waterwet

11

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–336.html

 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie Waterschapswet verkiezingsstelsel

11

2014

2014

 
 

Tussentijdse evaluatie Bestuursakkoord water

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–28.html

 

Tweede tussenevaluatie Bestuursakkoord Water

11

2016

2017

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/

 

MIRT-onderzoeken in het kader van (de deelprogramma’s van) het Deltaprogramma gericht op voorstellen van het Deltaprogramma in 2014 voor de Deltabeslissingen.

11

2009

2014

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/publicaties

 

¾ Evaluatie Ruimte voor de Rivier

11

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-216364.html

 

Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

11

2017

2018

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/03/23/eindevaluatie-ruimte-voor-de-rivier/eindevaluatie-ruimte-voor-de-rivier.pdf

 

Evaluatie Deltawet

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-544103

 

Diverse voortgangsrapportages in het kader van de «Regeling grote projecten», o.a. HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2012

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26399–13.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32698/kst-32698–13?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30080

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106–221.html

 

Evaluatie structuurvisie Waddenzee

Conform

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–112.html

 

Deltaprogramma Zoetwater: Evaluatie waterbeschikbaarheid

11

2018

2019

 
 

Deltaprogramma rapport «Koers houden in de Delta»

11

2016

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/koers-houden-in-de-delta

 

Wettelijke ex post evaluatie Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34513–1.html

 

Evaluatie water-RO; Naar een vloeiende lijn.

11

2015

2016

https://www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/evaluatie-water-ro-naar-een-vloeiende-lijn

 

Tussentijdse beleidsevaluatie 3 grote waterveiligheidsprogramma’s «Regeling grote projecten», oa HWBP2,Ruimte voor de rivier en Maaswerken

11

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788518

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

11

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ex ante evaluatie SGBP’s

11

2015

2016

http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

 

Nader onderzoek Windenergie op Zee-aanvulling Hollandse Kust

11

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/23/aanbieden-van-de-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-aanvulling-gebied-hollandse-kust

 

Deltaprogramma

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021

Onder andere: overstromingsrisicobeheersplannen

11

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–35.html

 

Evaluatie doelmatigheid drinkwater (evaluatie van hoofdstuk 5 v.d. drinkwaterwet o.g.v. art. 60 v.d. Drinkwaterwet)

11

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/21/evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet

 

Nationale analyse en ex ante evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid

Delta-aanpak waterkwaliteit

11

2018

2019

 

Overig onderzoek

         
 

Policy dialogue naar aanleiding van OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/03/17/schultz-oeso-rapport-bevestigt-noodzaak-wake-up-call-waterrisico-s.html

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland 2014 (Water in Beeld)

11

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–317.html

 

Periodieke toetsing van primaire waterkeringen:

Rapportage Derde toets primaire waterkeringen; Landelijke toets 2006–2011; Rapportage verlengde derde toetsing

11

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–22.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–26.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31710–32.html

 

Toetsing van de Basiskustlijn (kustlijnkaartenboek)

11

2018

2018

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/kustlijnzorg/kustlijnkaarten/

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2

11

2006

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–335.html

 

5-jaarlijkse evaluatie activiteiten Schelde-estuarium conform verdrag met Vlaanderen inzake samenwerken beleid en beheer

11

2018

2019

 
 

Nader onderzoek naar de doorwerking van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het Waddengebied

11

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684–121.html

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland

11

2017

2018

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/20/kwaliteit-drinkwater-van-nederlandse-drinkwaterbedrijven-2017/kwaliteit-drinkwater-van-nederlandse-drinkwaterbedrijven-2017.pdf

           
 

Policy dialogue n.a.v. OESO onderzoek gericht op toekomstige opgaven in het waterbeheer

11

2013

2014

http://www.oecd.org/env/watergovernanceprogramme.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966–27.html

 

Midterm review beleidsnota drinkwater

11

2018

2019

 
 

Eindrapport visitatiecommissie Waterketen

11

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-28.html

 

Beleidsevaluatie legionellapreventie

11

2015

2016

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625–316.html)

 

Bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid

11

2012

2013

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/april/Bescherming_drinkwaterbronnen _in_het_nationaal_beleid

 

Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

(benchmark 2012–2013)

11

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-277498.html

 

Jaarevaluatie drinkwatertarieven

(tweejaarlijks)

11

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/21/eindrapportage-evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet/eindrapportage-evaluatie-doelmatigheid-drinkwaterwet.pdf

 

Beleidsverkenning Toekomstige rol en ambitie Rijk en Regio voor het Waddengebied

11

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kst-29684–152.html

1

KIM publiceert zijn werkprogramma en rapporten op http://www.kimnet.nl.

PBL publiceert zijn werkprogramma en onderzoeken op de site http://www.pbl.nl.

ILT publiceert haar rapporten op http://www.ilent.nl.

2

De eindevaluatie van Bestuurs Akkoord Water vindt in 2020 plaats. De beleidsdoorlichting vindt aansluitend plaats.

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Bodem en Ondergrond

13

     

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Evaluatie Besluit en regeling financiële bepalingen bodemsanering

13

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30015–52.html

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee

13

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Overig onderzoek

         
 

Heroverweging bodem(sanerings)beleid

13

2013

2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/ruimtelijke-ordening-ondergrond

           
 

IBO flexibiliteit in infrastructurele planning

13

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783234.pdf

 

Evaluatie stichting bodemcentrum

13

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ bodem-en-ondergrond/ documenten/ rapporten/2017/03/01/ eindrapport-evaluatie-stichting- bodemcentrum

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Wegen en Verkeersveiligheid

14

     

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Wegen en verkeersveiligheid

14

2016

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–27.html

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Verslag over de wijze waarop Tracéwet is toegepast

14

2013

2015

http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/ financien/bijlage_2_vgr/index.aspx

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-69.html

 

Verslag over de wijze waarop de Tracéwet is toegepast (incl. Infrastructuurfonds art. 12)

14

2015

2016

http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/mirt_overzicht_2016/mirt_overzicht_2016/

 

Rijgeschiktheid langdurig gebruik Cat. III medicijnen

14

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/01/beinvloeding-van-de-rijvaardigheid-bij-langdurig-gebruik-van-icadts-categorie-iii-geneesmiddelen

 

Voortgang Beter Benutten

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-15

 

Beter Benutten Vervolg

14

2018

2018

https://beterbenutten.nl/assets/upload/files/BeterBenutten_ Vervolg_rapport_2018%20def.pdf

 

Beter Benutten

14

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763135

 

ARK-rapport instandhouding hoofdwegennet

 

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-8.html

 

Effectonderzoek Wet rijonderricht motorrijtuigen

14

2012

2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024674/geldigheidsdatum_24-07-2013

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering

14

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252–56.html

 

Evaluatie aantal doden en gewonden in het verkeer

14

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–463.html

 

NMCA

14

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/05/01/nationale-markt-en-capaciteitsanalyse-2017-nmca/Bijlage+1+Hoofdrapport +Nationale+Markt-+en+Capaciteitsanalyse +NMCA+2017.pdf

 

Wettelijke evaluatie RDW

14

2016

2016

https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/over-rdw/rapporten/kamerbriefvierde wettelijkeevaluatiedienstwegverkeer 28rdw29bijlageaef2016.pdf

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

MKBA

         
 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

14

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Inventarisatie KBA's transportinfrastructuur 2001–2014

14

2015

2015

http://www.syconomy.nl/Inventarisatie_MKBAs_def.pdf

 

Investeren in Infrastructuur

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

14

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

Overig onderzoek

         
 

Mobiliteitsbeeld 2014

14

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Alcoholslotprogramma

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398–430.html

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport 2014

14

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–28.html

 

Publieksrapportage rijkswegennet (3x per jaar)

14

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862791.pdf

 

Evaluatie Code maatschappelijke participatie

14

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/uitkomst-bestuurlijke-overleggen-mirt

 

Strategisch plan verkeersveiligheid

14

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866302

 

Evaluatie Code maatschappelijke participatie

14

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/kamerstukken/ 2017/12/08/uitkomst- bestuurlijke-overleggen-mirt

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Openbaar vervoer en Spoor

16

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

OV en Spoor

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-862132

 

Openbaar vervoer

16

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie sociale veiligheid OV

16

2014

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642–60.html

 

OV-klantenbaronmeter

16

2018

2018

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Evaluatie taxiwet

16

2014

2015

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/05/evaluatie-taxiwet.html

 

Evaluatie boordcomputer taxi

16

2015

2016

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/documenten/rapporten/2017/05/15/rapportage-nulmeting-evaluatie-boordcomputer-taxi

 

Evaluatie reisverbod

16

2016

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/04/rapport-verboden-in-te-stappen-evaluatie-reisverbod-ov

 

Rapport «Verkenning informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie»

16

2017

2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/21/verkenning-informatie-uitwisseling-sociale-veiligheid-openbaar-vervoer-en-politie

 

Evaluatie Winterweerprogramma

16

2016

2017

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id= 2017D22844&did=2017D22844

 

Evaluatie dubbeltariefsysteem taxi

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521–72.html

 

OV-klantenbarometer

16

2013

2013

http://www.ovklantenbarometer.nl/

 

Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25847–117.html

 

Benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

16

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-579106

 

Beleidsevaluatie maximumtarieven taxivervoer

16

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-772802

 

Beter Benutten Vervolg

16

2018

2018

https://beterbenutten.nl/assets/upload/files/BeterBenutten_ Vervolg_rapport_2018%20def.pdf

 

Evaluatie aanlegprojecten spoor

16

2017

2025

 
 

Evaluatie beheer en onderhoud spoor

16

2017

2025

 
 

1-meting Boordcomputer Taxi (BCT)

16

2018

2019

 

Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

ERTMS (voorkeursbeslissing)

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–14.html

 

PHS (voorkeursbeslissing)

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404–74.html

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

16

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Investeren in Infrastructuur

16

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

16

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

Overig onderzoek

         
 

ERTMS groot project

16

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652–4.html

 

LTSA-1

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–384.html

 

LTSA-2

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984–474.html

 

Jaarlijkse evaluatie one stop shop op corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon

16

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-33-508.html

 

Jaarverslag spoorveiligheid

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-864094

 

MER Evaluatie Betuweroute Aspect Sociaal

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239593.html

 

Impact analyse EU DG Transport

16

2012

2013

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/index_en.htm

 

OV-klantenbarometer

16

2014

2014

http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/resultaten-onderzoek-ov-klantenbarometer-2014

 

Eindrapport «Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV»

16

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-239777

 

Mobiliteitsbeeld 2014

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Mobiliteitsbeeld 2014

16

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport 2014

16

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089–28.html

 

Een gezamenlijk systeem? Vervolgonderzoek naar een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoer en politie

16

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849171

 

Waar zouden we zijn zonder de fiets en de trein?

16

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/ rapporten/2018/07/12/waar- zouden-we-zijn-zonder-de-fiets- en-de-trein

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Luchtvaart

17

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         

Beleidsdoorlichting

         
 

Luchtvaart

17

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828444.pdf

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Luchtvaart (GIS)

17

2012

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959–140.html

 

Jaarverslagen Alderstafel en evaluatie

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–214.html

 

Evaluatie regeling versneld onderwerken graanresten

17

2016

2016

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/10/04/ontwerp-van-de-subsidieregeling-onderwerken-graanresten-2018–2022

 

Evaluatie Schipholbeleid

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–211.html

 

Evaluatie gebruiksprognose Schiphol en safety

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–263.html

 

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799580

 

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2017

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799581

 

Evaluatie Knowledge and development center Mainport Schiphol

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827376.pdf

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

Actualisatie quick scan MKBA Schiphol en Lelystad Airport Middellange termijn

17

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342891

 

Luchthavenbesluit Twente

17

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–198.html

 

Luchthavenbesluit Lelystad

Quick Scan MKBA

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–264.html

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

17

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

17

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

17

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Bekostiging luchtverkeersleiding

17

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936–258.html

Overig onderzoek

         
 

Wettelijke ZBO-evaluatie functioneren LVNL

17

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30398–1.html

 

Externe veiligheid

17

2013

 

http://easa.europa.eu/language/nl/home.php

 

Beleidsagenda luchtvaartveiligheid

17

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2063.html

 

Evaluatiesubsidie Knowledge & Development Center (KDC)

17

2017

2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665–247

 

Een luchtvaartstrategie voor Europa

17

2016

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112–2062.html

 

Mobiliteitsbeeld 2014

17

2013

2014

h ttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport 2014

17

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kst-28089–28.html

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Scheepvaart en havens

18

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Scheepvaart en havens

18

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–22.html

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Evaluatie Loodsenwet/toezicht ACM

18

2013

2013

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11402/Autoriteit-Consument-en-Markt-verlaagt-vergoeding-vermogenskosten-Loodswezen/

 

Evaluatie zeevaartbeleid 2008–2013

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–67

 

Evaluatie van fiscaal maritiem beleid met Financiën

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-381165

 

Evaluatie subsidieregeling Zeehaveninnovatieproject IF artikel 15

18

2014

2015

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D06925&did= 2017D06925

 

Evaluatie Project Mainport Rotterdam (evaluatie status groot project) IF artikel 17

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691–119.html

 

Actualisatie MKBA IDVV-programma

 

2014

2015

http://www.beterbenuttenvaarwegen.nl/Rapporten+en+publicaties/RP+Eindrapporten/default.aspx

Ex-ante onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA’s

         
 

KBA Volkeraksluizen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-53.html

 

Capaciteitsuitbreiding Ligplaatsen IJssel, onderdeel Boven-IJssel (voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-5.html

 

KBA Twentekanalen

(voorkeursbeslissing)

18

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-56.html

 

MIRT-Projectenboek (jaarlijks)

18

2018

2018

https://www.mirtoverzicht.nl/documenten/publicaties/2018/09/18/mirt-2019

 

Investeren in Infrastructuur

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/investeren-in-infrastructuur

 

Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving cahier mobiliteit

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-mobiliteit.pdf

 

Kansrijk mobiliteitsbeleid

18

2016

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Totaaloverzicht Beheer, onderhoud, vervanging en renovatie wegen, vaarwegen en water

18

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-413631

 

Toelichting programma IDVV: De Nederlandse vaarwegen beter benut

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-278062

 

Versterking marktstructuur binnenvaart

18

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-483291

 

Rijksbrede maritieme strategie 2015–2025

18

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-447001

 

Deelrapportage Vaarwegen voor de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

18

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-806237

Overig onderzoek

         
 

Onderzoek naar de concurrentieverhoudingen tussen de zeehavens in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29862–24.html

 

Havenstaatcontrole 2013

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409–66.html

 

Mobiliteitsbeeld 2014

18

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305–211.html

 

Gevolgen Brexit voor maritieme sector

18

2018

2018

https://www.kimnet.nl/publicaties/ rapporten/2018/02/08/gaan-we- het-schip-in-mogelijke- gevolgen-van-de-brexit- voor-de-nederlandse- maritieme-sector

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Geluid

20

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Geluid

20

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861–17.html

 

Lucht

20

2018

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

– Swung 1 en Meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

20

2015

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32252–56.html

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

20

20181

2019

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Rapportage Euro VI subsidieregeling ongebruikte vrachtwagens en bussen

20

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-363446

 

Rapportage Euro VI subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelwagens

20

2015

2015

http://docplayer.nl/5888975-Rapportage-eurovi-subsidieregeling-subsidieprogramma-ongebruikte-vrachtwagens-en-bussen-versie-definitief.html

           

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

De lucht klaren. Over de relatie tussen verkeer, luchtkwaliteit en gezondheid en mogelijke aangrijpingspunten voor beleid.

20

2014

2015

https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2015/07/15/de-lucht-klaren/de-lucht-klaren-kimnet.pdf

Overig onderzoek

         
 

Jaarlijks monitoringrapport NSL

20

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-E.html

 

Jaarlijkse onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

20

2018

2018

http://www.rijkswaterstaat.nl/ wegen/wegbeheer/natuur-en -milieu/luchtkwaliteit/ nationaal-samenwerkingsprogramma -luchtkwaliteit/documenten.aspx

1

De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de omgevingswet (2018).

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Duurzaamheid

21

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Duurzaamheid

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

 

Duurzaamheid

21

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

MIA/VAMIL

21

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844709.pdf

 

Het programma Van Afval Naar Grondstof

21

2017

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858974

 

Evaluatie instrument duurzaam inkopen

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001.html

 

Evaluatie ketenaanpak

21

2013

2013

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/duurzaam_produceren/ketenaanpak/nieuws-ketenaanpak/

 

Voortgangsrapportage programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33043–41.html

 

Evaluatie of de voordelen van covergisting opwegen tegen de nadelen (EZ en IenM)

21

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33037–152.html

 

Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer m.b.t. landbouwactiviteiten

21

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383–237.html

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Ex-ante-evaluatie ontwikkelingsrichtingen mestbeleid op realisatie milieudoelen voor de veehouderij

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-281083.html

 

Evaluatie Green Deals

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264765.html

 

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

21

2013

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

 

Evaluatie LAP 1 en 2

21

2014

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-342379

 

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

21

2015

2016

http://www.cpb.nl/publicatie/verkennend-onderzoek-recycling-preventie-huishoudelijk-afval

           

Overig onderzoek

         
 

Voortgangsrapportage uitvoering Landelijk Afval Plan

21

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872–161.html

 

National ecosystem assessment

PBL Quick Scan Hoofdlijnennotitie

21

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-252785.html

 

Monitor duurzaam Nederland

21

2017

2017

http://www.monitorduurzaamnederland.nl/ docs/MDN_2017.pdf

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichtingen

         
 

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

22

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868249

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie GGO-beleid 2000–2013

22

2014

2016

https://www.lisconsult.nl/nieuws/lis-nieuws/606-evaluatie-ggo-beleid-2000–2013

 

Evaluatie TNS-regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28663–62.html

 

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

22

2014

2020

 

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

MKBA

         
 

Actualisatie MKBA asbestdaken

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-514238

Overig onderzoek

         
 

Derde vijfjaarlijkse evaluatie resultaten beleid prioritaire stoffen

22

2016

2016

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf/4c958d7a-3158–447b-9e81-d8bae9a7e7f9

 

Tweede tussentijdse evaluatiedoelstelling vernieuwing stoffenbeleid (REACH/SOMS)

Gevolgen voor MKB Reach

22

2013

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-210976

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-548.html

 

Tussentijdse evaluatie omgaan met risico’s van nanotechnologie

22

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-816112

 

Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie Commissie Genetische Modificatie

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Aanbieding COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

22

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-786700

 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

 

Evaluatie TNS-regeling

22

2014

2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-478157.html

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichting

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
 

Evaluatie agentschap KNMI

23

2014

2015

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/18/doorlichting-knmi

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
           

Overig onderzoek

         
 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging Wet KNMI

23

2018

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379–8.html

 

Evaluatie Wet taken meteorologie en seismologie

23

2018

2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33802–3.html

 

Belang Eurometsat-satellieten voor KNMI

23

2012

2012

http://www.knmi.nl/cms/ content/95298/nieuwe_serie_meteosat- weersatellieten

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

 

Handhaving en toezicht

24

     

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         

Beleidsdoorlichting

Handhaving en Toezicht

24

2019

2020

 

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

         
           

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

         
 

Meerjarenplan ILT 2015–2019

24

2013

2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-480938

 

Meerjarenplan 2016–2020 ILT

24

2015

2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-771829

Overig onderzoek

         
 

LT-brede risicoanalyse 2017

24

2017

2017

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2017/07/7/ilt-brede-risicoanalyse-versie-1.0

 

ILT-brede risicoanalyse 2017

24

2018

2018

https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/ 2018/09/18/bijlage-2-ilt-brede- risicoanalyse

Noot 1:

KIM publiceert zijn werkprogramma en rapporten op http://www.kimnet.nl.

PBL publiceert zijn werkprogramma en onderzoeken op de site http://www.pbl.nl.

ILT publiceert haar rapporten op http://www.ilent.nl.

Noot 2: De eindevaluatie van Bestuursakkoord Water vindt in 2020 plaats. De beleidsdoorlichting vindt aansluitend plaats.

Noot 3: De beleidsdoorlichting Luchtkwaliteit (artikel 20) vindt plaats na afronding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot de beoogde datum van invoering van de omgevingswet (2021).

Toelichting

De toetsbaarheid van beleidsplannen is vanuit verschillende invalshoeken al vorm gegeven bij de beleidsontwikkeling van het departement, waaronder het gebruik van het Integraal Afwegingskader (IAK). De ambitie is om in het kader van de Rijksbrede operatie Inzicht in Kwaliteit verdere verbeteringen door te voeren. IAK geldt dan ook als één van de speerpunten van de Stuurgroep Goed Geregeld. De criteria voor nieuwe investeringen zijn in bestuurlijke overleggen MIRT aan de orde geweest en eind 2017 aan de Tweede Kamer gemeld. Overig nieuw beleid uit het Regeerakkoord wordt uitgewerkt en door het departement en door het Ministerie van Financiën expliciet getoetst op de doeltreffendheid en doelmatigheid. Bij MIRT projecten en de te nemen voorkeursbeslissingen ligt altijd een MKBA ten grondslag. Deze wordt bij de voorkeursbeslissing openbaar. Over de voortgang van de besluitvorming over MIRT projecten wordt de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd via een rapportage.

Licence