Base description which applies to whole site
+

7. Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

na ISB

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

VERPLICHTINGEN

862.305

827.516

822.287

841.111

     

UITGAVEN

807.497

843.384

809.103

817.051

     
               

Garanties

 

55

59

56

     

Schatkistbankieren

 

55

59

56

     
               

Bekostiging

739.107

780.769

779.481

792.372

     

WO-groen

169.299

174.610

182.865

189.686

     

HBO-groen

84.478

90.568

83.224

87.624

     

MBO-groen

153.186

181.919

170.104

166.710

     

Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA)

12.733

           

Wachtgelden

13.966

13.991

14.313

14.572

     

VMBO-groen

297.706

316.547

328.975

333.780

     

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor

7.739

3.134

         
               

Subsidies

66.194

60.695

27.860

22.713

     

Aansturing collectieve ondersteuning

3.325

5.875

         

School als Kenniscentrum

23.851

21.962

3.207

34

     

Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs

2.044

1.523

258

       

Aanvullende onderwijssubsidies

33.272

27.106

21.293

19.401

     

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

2.435

1.429

1.279

900

     

Educatie

1.267

2.800

1.823

2.377

     
               

Opdrachten

646

628

224

364

     

Kennisverspreidingsprojecten

646

628

224

364

     
               

Bijdragen aan agentschappen

1.550

1.237

1.479

1.546

     

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

1.550

1.237

1.242

1.239

     

Bijdrage DUO

   

237

307

     

ONTVANGSTEN

231

243

299

132

     

Bij de eerste nota van wijziging op de begroting 2018 (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 8) zijn de budgetten voor Groen onderwijs grotendeels overgegaan naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Het restantbudget op het beleidsartikel 7 is overgeheveld naar het beleidsartikel 6.

Licence