Base description which applies to whole site
+

42 Apparaat LNV

Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2018

Vastgestelde Begroting na ISB

Verschil

VERPLICHTINGEN

126.989

41.354

85.635

UITGAVEN

126.989

41.354

85.635

       

Personele uitgaven

69.108

35.303

33.805

– waarvan eigen personeel

60.152

28.216

31.936

– waarvan externe inhuur

2.426

1.207

1.219

– waarvan overige personele uitgaven

6.530

5.880

650

Materiële uitgaven

57.881

6.051

51.830

– waarvan ICT

4.444

802

3.642

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

14.825

2.674

12.151

– waarvan SSO DICTU

24.856

 

24.856

– waarvan overige materiële uitgaven

13.756

2.575

11.181

       

ONTVANGSTEN

5.550

1.500

4.050

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bij nota van wijziging is het budget voor de beleidsmedewerkers van LNV overgeheveld van artikel 40 naar artikel 42 (Kamerstuk 34 775, XIII, 8). Bij de herinrichting naar twee departementen is besloten dat EZK en LNV gemeenschappelijk diensten afnemen van een aantal stafdirecties.

Gedurende 2018 waren EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van alle apparaatsuitgaven te kunnen maken. In 2018 heeft de uitputting van deze onderdelen daarom volledig plaatsgevonden op het apparaatsartikel 40.

Op basis van een tevoren afgesproken verdeelsleutel (EZK: 57%, LNV: 43%) zijn bij slotwet de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten van de gemeenschappelijke diensten toegewezen aan de apparaatsartikelen van EZK (40) en LNV (42).

Personele en materiële uitgaven

Voor een toelichting zie de onder artikel 40 opgenomen tabel met het geconsolideerde beeld van de artikelen 40 en 42.

De hogere uitgaven (€ 85,6 mln) op artikel 42 worden deels verklaard doordat in de ISB geen middelen zijn geraamd voor de dienstonderdelen die lopende 2018 gedeeld werden door EZK en LNV. Daarnaast zijn de uitgaven van EZK en LNV gezamenlijk hoger uitgevallen dan in de ISB is gemeld.

Toelichting op de ontvangsten

Gezamenlijk bedragen de gerealiseerde ontvangsten van het apparaat van EZK en LNV in 2018 € 33,8 mln.

De hogere ontvangsten van € 4 mln op artikel 42 worden verklaard doordat in de ISB geen ontvangsten waren geraamd voor de dienstonderdelen die in 2018 gedeeld werden door LNV en EZK. Deze budgetten waren aanvankelijk immers nog niet gesplitst. Zoals eerder gemeld zijn de ontvangstenrealisaties van deze gedeelde dienstonderdelen bij slotwet wel verdeeld en dat heeft per saldo geleid tot een overheveling van € 4 mln aan ontvangsten van artikel 40 naar artikel 42.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van LNV-organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting na ISB

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

1. Departement

*

*

*

*

126.989

41.354

85.635

Kerndepartement

*

*

*

*

126.989

41.354

85.635

               

2. Totaal apparaatskosten agentschappen

             

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

303.408

313.182

312.680

326.721

345.312

333.073

12.239

               

3. Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

             

Staatsbosbeheer

59.551

65.568

67.227

88.865

81.053

71.458

9.595

Wageningen Research

232.774

222.100

218.448

243.211

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

251.300

Nog niet bekend ten tijde van publicatie

Licence