Base description which applies to whole site
+

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap NEa per 31 december 2018

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NEa (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

2018

(2)

Realisatie

2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Baten

       

Omzet

       

– Omzet moederdepartement

6.789

4.960

– 1.829

7.405

– Omzet overige departementen

184

2.775

2.591

7

– Omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

564

564

0

Totaal baten

6.973

8.299

1.326

7.412

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

5.423

6.212

789

5.349

Waarvan eigen personeel

4.608

5.703

1.095

4.778

Waarvan inhuur externen

515

329

– 186

422

Waarvan overige personele kosten

300

180

– 120

149

– Materiële kosten

1.246

1.349

103

1.151

Waarvan apparaat ICT

448

221

– 227

191

Waarvan bijdrage aan SSO's

502

563

61

527

Waarvan overige materiële kosten

296

565

269

433

Rentelasten

4

1

– 3

2

Afschrijvingskosten

       

– Materieel

0

0

0

2

Waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

300

441

141

315

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

6.973

8.003

1.030

6.819

         

Saldo van baten en lasten

gewone bedrijfsuitoefening

0

296

296

592

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

296

296

592

Toelichting op de baten

Omzet

De gerealiseerde omzet is € 0,7 mln hoger dan begroot: € 7,7 mln ten opzichte van € 7,0 mln begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door een aanvullende bijdrage van € 0,5 mln van het Ministerie van IenW voor de opdracht Energie voor Vervoer 2018 en € 0,2 mln van het Ministerie van EZK voor een beleidsadvies inzake de minimum CO2-prijs.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen een bijdrage van het Ministerie van EZK van € 0,6 mln voor dekking van facilitaire kosten en kosten van dienstverlening waarmee de NEa na de overvaring naar het Ministerie van EZK is belast.

Toelichting op de lasten

De totale lasten zijn € 1,0 mln hoger uitgekomen dan in de oorspronkelijke begroting over 2018 is opgenomen. Hieronder staan per categorie de belangrijkste verschillen.

Personele kosten

De personeelskosten zijn € 0,8 mln hoger dan begroot. De salariskosten van eigen medewerkers zijn hoger dan begroot (€ 1,0 mln). Bij de vaststelling van het budget is met lagere gemiddelde kosten per medewerker gerekend dan de realisatie laat zien.

Daar tegenover staat een lagere inhuur van externe medewerkers en lagere overige personeelskosten ten opzichte van de begroting. Wel zijn de overige personeelskosten in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. In de personeelskosten is in 2018 een bedrag van € 0,3 mln geboekt voor inbesteding. Dit betreft de dienstverlening door IBI.

Materiële kosten

De totale materiele kosten zijn € 0,1 mln hoger dan begroot. De aparte posten hebben positieve en negatieve verschillen. De doorbelasting van exploitatiekosten voor het gebouw en de verhuizing was niet voorzien en zorgt voor een negatief verschil van € 0,5 mln. Deze extra kosten worden gecompenseerd door de extra agentschapsbijdrage van het Ministerie van EZK.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn € 0,1 mln hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het in gebruik nemen van het Register Energie voor Vervoer fase 2 niet in de begroting was opgenomen. Het in gebruik nemen was afhankelijk van de beslissing van de Eerste Kamer, welke in 2018 is genomen.

Balans per 31 december 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2018

Balans 2017

Activa

   

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1.835

2.276

Materiële vaste activa

0

0

– Grond en gebouwen

   

– Installaties en inventarissen

   

– Projecten in uitvoering

   

– Overige materiële vaste activa

   

Vlottende activa

   

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Vorderingen

   

– Debiteuren

113

95

– Overige vorderingen en overlopende activa

4

127

Liquide middelen

5.061

2.297

Totaal Activa

7.013

4.795

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

– Exploitatiereserve

973

381

– Onverdeeld resultaat

296

592

Voorzieningen

   

Langlopende schulden

   

– Leningen bij het Ministerie van Financiën

140

280

Kortlopende schulden

   

– Crediteuren

12

17

– Schulden bij het Rijk

0

0

– Belastingen en premies sociale lasten

0

0

– Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

5.592

3.524

Totaal Passiva

7.013

4.795

Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Debiteuren

113

95

Voorziening debiteuren

0

0

Nog te verwerken ontvangsten

0

0

Totaal

113

95

Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement EZK

0

0

Overige departementen

8

95

Derden

105

0

Totaal

113

95

De post Debiteuren derden bestaat uit een afrekening van een gedetacheerde medewerker (€ 0,08 mln) bij I-Interim Rijk en vooruit gefactureerde fees 2019 (€ 0,025 mln).

Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement EZK

0

0

Overige departementen

0

0

Derden

4

127

Totaal

4

127

De post vooruitbetaalde posten in 2018 bestaat uit vooruitbetaalde reiskosten.

Liquide middelen

De post liquide middelen bestaat geheel uit het saldo van de rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding. De stijging van € 2,3 mln naar € 5,1 mln wordt vooral veroorzaakt door € 1,3 mln aan betaalde boetes en de extra agentschapsbijdrage van € 0,6 mln die in december 2018 zijn ontvangen.

Ontwikkeling eigen vermogen

Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

1 Eigen Vermogen per 1/1

1.261

299

1.020

973

2 Saldo Baten en Lasten

– 65

721

592

296

3 Directe mutaties in het Eigen Vermogen

       

– 3a Uitkering aan moederdepartement

– 897

 

– 639

 

– 3b Additionele bijdrage van moederdepartement

       

– 3c Overige Mutaties

       

4 Eigen vermogen per 31/12

299

1.020

973

1.269

Omzet

7.641

8.079

7.412

7.735

Vermogensplafond (5%)

369

380

386

387

In de Regeling Agentschappen 2018 is aangegeven dat het mogelijk is dat het agentschap een exploitatiereserve kan opbouwen, tot maximaal 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. Voor NEa komt dit overeen met € 0,4 mln. Het eigen vermogen einde boekjaar bedraagt € 1,3 mln en is derhalve € 0,9 mln te hoog. Uiterlijk bij eerstvolgende suppletoire begrotingswet zal worden aangegeven hoe dit wordt hersteld.

Specificatie Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement EZK

0

0

Overige departementen

5

6

Derden

7

11

Totaal

12

17

Specificatie Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

2018

Realisatie 2017

Moederdepartement EZK

5.092

0

Overige departementen

140

3.347

Derden

360

177

Totaal

5.592

3.524

De verschuiving van de verantwoording onder overige departementen naar moederdepartement EZK houdt verband met de overgang van de NEa van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van EZK. De stijging is het gevolg van nog af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden ten bedrage van € 1,9 mln.

Kasstroomoverzicht over 2018 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2018+ stand depositorekeningen

1.076

2.296

1.220

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

300

2.904

2.604

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

0

0

0

2

Totaal operationele kasstroom

300

2.904

2.604

 

Totaal investeringen (–/–)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 290

– 140

150

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4

Totaal financieringskasstroom

– 290

– 140

150

5

Rekening-courant RHB 31 december 2018 + stand depositorekeningen

1.086

5.060

3.974

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze middelen.

Operationele kasstroom

Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen en de mutaties in de balansposten kortlopende activa en passiva.

Investeringskasstroom

In 2018 is het Register Energie voor Vervoer fase 2 (€ 1,5 mln) overgeboekt van vaste activa in ontwikkeling naar de vaste activa. Voor de kasstroom levert dit geen mutatie op.

Financieringskasstroom

Op de leenfaciliteit is in 2018 € 0,14 mln afgelost.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2018

Doelmatigheidsindicatoren

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Oorspronkelijke begroting 2018

Kostprijzen per product (x € 1):

         

Onderhoud ETS (per broeikasgasinstallatie)

10.078

       

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

 

10.311

10.439

10.436

9.984

Naleving EV (per deelnemersrol)

 

12.537

11.294

14.529

11.031

           

Tarieven per uur (x € 1):

         

Laag

75

74

69

69

73

Midden

94

94

90

90

92

Hoog

123

120

106

109

120

           

FTE totaal (excl. externe inhuur)

48,5

49

56,9

56,6

60

           

Omzet per productgroep (x € 1.000)

         

Overige producten/diensten

         

Naleving ETS stationair

4.414

       

Naleving ETS luchtvaart

222

       

Naleving ETS

 

4.743

4.614

4.493

4.402

(Tijdelijk regime) Hernieuwbare energie en brandstoffen

2.866

       

Naleving EV

 

2.207

2.361

2.479

2.387

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

 

329

248

296

0

Nationale verplichtingen onder EU en VN

120

123

119

115

0

Initiële toewijzing fase 4

   

0

 

0

NEa-brede producten en diensten

         

Projecten

     

501

0

Overige

19

747

 

416

184

Totaal

7.641

8.149

7.342

8.300

6.973

Saldo van baten en lasten (%)

– 0,85%

8,80%

8,46%

7,01%

0%

           

Kwaliteitsindicatoren

         

Naleving ETS

         

% vergunningsaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

100%

100%

100%

90%

% meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

96%

93%

93%

77%

80%

% BKG's (broeikasgasinstallaties) waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

17%

12%

     

% jaarlijks toezicht programma is uitgevoerd

   

74%

80%

100%

% Emissie ETS stationair waarvoor tijdig emissierechten zijn ingeleverd

100%

       

% vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

92%

91%

92%

80%

           

Naleving ETS luchtvaart

         

% Monitoringsplannen binnen gestelde termijn getoetst

100%

       

% Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

       
           

Naleving EV

         

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting 2018 EV en brandstoffen luchtverontreiniging

   

20-jun

04-07-2018

voor 6 juli

% jaarlijks toezichtprogramma is uitgevoerd

   

142%

120%

100%

% vragen binnen de gestelde termijn afgerond

   

86%

85%

80%

           

Tijdelijk regime hernieuwbare energie en brandstoffen

         

% aantal in te dienen biobrandstofbalansen dat tijdig is ingediend

96%

       

% deelnemers tijdelijk regime hernieuwbare energie en vervoer waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

32%

       
           

Hernieuwbare energie en brandstoffen

         

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting HEV en brandstoffen luchtverontreiniging

 

15 juli

     

% Deelnemers waarvoor toezicht activiteit heeft plaatsgevonden

 

15%

     

% vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

85%

     
           

Infodesk NEa

         

% Van vragen binnen gestelde termijn afgerond

96%

       
           

Algemeen

         

Aantal formele klachten

0

0

0

0

0

# Gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist gehandeld heeft

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

 

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

59%

48%

64%

68%

63%

Licence