Base description which applies to whole site
+

10. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Hoofdstuk XIII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2018

31-12-2017

 

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

5.355.124

5.067.384

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.560.360

3.682.382

3)

Liquide middelen

61.623

61.778

         

4)

Rekening-courant RHB

0

0

 

4a)

Rekening-courant RHB

2.392.724

1.949.777

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserves

3.113.377

2.126.401

 

5a)

Begrotingsreserves

3.113.377

2.126.401

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

721.740

744.752

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

185.402

241.755

                 
 

Subtotaal intra-comptabel

9.251.864

8.000.315

   

Subtotaal intra-comptabel

9.251.864

8.000.315

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

2.817.769

4.136.268

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

2.817.769

4.136.268

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

7.101.068

8.505.871

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

7.101.068

8.505.871

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

4.337.140

4.462.529

 

13)

Garantieverplichtingen

4.337.140

4.462.529

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

50.552.507

43.845.065

 

14)

Andere verplichtingen

50.552.507

43.845.065

                 

15)

Deelnemingen

1.411.921

1.404.074

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

1.411.921

1.404.074

 

Subtotaal extra-comptabel

66.220.405

62.353.807

   

Subtotaal extra-comptabel

66.220.405

62.353.807

                 
 

Totaal

75.472.269

70.354.122

   

Totaal

75.472.269

70.354.122

2.2 Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften wordt afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld. In de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s in de toelichting kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen en of met het bedrag van de saldibalans.

Toelichting per balanspost

Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2018

5.355.124

De uitgaven over 2018 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 1 t/m 6, 8, 40 en 42.

Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2018

3.560.360

De ontvangsten over 2018 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 1 t/m 6, 8, 40 en 42.

Balanspost 3 Liquide middelen

61.623

De post liquide middelen is opgebouwd uit de saldi van de banken en de contante gelden.

Toelichting:

De post liquide middelen bestaat onder meer uit:

  • De banksaldi van de opgeheven bedrijfslichamen die onder verantwoordelijkheid van EZK door de Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen ( PBO) worden afgewikkeld (€ 40,7 mln).

  • Aanwezige banksaldi bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van o.a. de regeling Borgstelling Midden en Klein Bedrijf Kredieten (€ 20,9 mln).

Balanspost 4a Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

2.392.724

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZK en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën per 31 december 2018 geadministreerd. Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2018 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5 en 5a Begrotingsreserves

3.113.377

Een begrotingsreserve is een geoormerkte meerjarige budgettaire voorziening binnen de begroting die EZK aanhoudt op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De reserve blijft meerjarig beschikbaar voor het doen van uitgaven in latere jaren.

Toelichting:

EZK maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is bij de betreffende begrotingsartikelen informatie over deze reserves opgenomen eventueel aangevuld met relevante ontwikkelingen. De toevoegingen en onttrekkingen die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting hebben plaatsgevonden worden in het jaarverslag toegelicht.

Overzicht begrotingsreserves

Begrotingsreserve

Saldo 1-1-18

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-18

Artikel

Garantie Ondernemersfinanciering

65.052

2.060

 

67.112

2

Borgstelling MKB-Kredieten (BBMKB)

69.780

21.676

 

91.456

2

Groeifaciliteit

18.313

4.466

 

22.779

2

Garantie MKB-financiering

9.041

220

 

9.261

2

ECN versterkte leningen

6.600

   

6.600

4

Aardwarmte

22.573

 

1.019

21.554

4

Duurzame energie

1.774.666

537.740

73.000

2.239.406

4

Maatregelen CO2 reductie

0

500.000

 

500.000

4

Landbouw

26.679

 

1.312

25.367

6

Visserij

17.444

3.333

 

20.777

6

Borgstellingsfaciliteit

14.166

2.592

 

16.758

6

Apurement

101.834

1.782

11.309

92.307

6

Groen Onderwijs

253

 

253

0

7

           

Totaal

2.126.401

1.073.869

86.893

3.113.377

 

Balanspost 6 Vorderingen buiten begrotingsverband

721.740

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die nog van derden moeten worden ontvangen.

Toelichting:

De vorderingen buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

 

Bedrag

Vordering EU uitgaven ELGF

626.456

Vordering op provincies inzake POP

32.728

Opdrachten derden

15.540

Vordering Samenwerkingsverband Noord Nederland

13.500

Vordering EU uitgaven ELFPO

13.304

Voorraden in verband met interventie

7.675

Salaris vorderingen

966

Diversen

11.571

   

Totaal

721.740

Vordering EU uitgaven ELGF

De gelden die EZK voor het Europese fonds ELGF voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10–30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2019 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF van de jaren waarvan de jaaraangiften nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

 

Omschrijving

Bedrag

Te veel ontvangen ELGF vordering vorig boekjaar

– 1.052

 

Boekjaar 2018, in 2017 gerealiseerde uitgaven1

631.934

Vordering 31 december 2017

630.342

 

Boekjaar 2018, in 2018 gerealiseerde uitgaven

140.704

 

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2018

– 771.786

 

Afrekeningen 2017

734

Te veel ontvangen boekjaar 2018

– 6

 

Boekjaar 2019, in 2018 gerealiseerde uitgaven

626.462

Vordering 31 december 2018

626.456

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2018 in 2019 definitief vaststellen en het te veel ontvangen bedrag verrekenen.

1

Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Vorderingen op provincies inzake POP

De provincies zijn betrokken bij de uitvoering van de projecten en regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het gaat hier om uitgaven die door RVO.nl zijn gerealiseerd waarvan de Provincies een deel van de financiering voor hun rekening nemen volgens het afgesloten convenant voor de uitvoering.

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de betreffende opdrachtgevers.

Vordering Samenwerkingsverband Noord Nederland

De opdrachtgever Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) bestaat uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het doel van het Samenwerkingsverband is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland. RVO.nl heeft van SNN de opdracht gekregen om de subsidieregeling «Technologische Topinstituten (project WETSUS)» namens SNN uit te voeren. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij SNN.

EU uitgaven ELFPO POP 3
 

Omschrijving

Bedrag

Restant te vorderen vorig boekjaar

5

 

Boekjaar 2018, in 2017 gerealiseerde uitgaven1

14.462

Vordering 31 december 2017

14.467

 

Boekjaar 2018, in 2018 gerealiseerde uitgaven

64.410

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2018

– 78.872

 

Afrekeningen 2017

– 422

Te veel ontvangen boekjaar 20181

– 417

 

Boekjaar 2019, in 2018 gerealiseerde uitgaven

13.721

Vordering 31 december 2018

13.304

De jaardeclaratie is hoger vastgesteld dan de gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2018 in 2019 definitief vaststellen en het te vorderen bedrag verrekenen.

1

Het boekjaar van ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Voorraden in verband met interventie

Op basis van EU verordening 1306/2013 voert RVO.nl interventiemaatregelen uit voor het reguleren van de landbouwmarkt. Deze maatregelen bestaan uit aankoop, opslag, vervoer en overdracht van voorraden, verkoop en andere vormen van afzet overeenkomstig de sectorale landbouwwetgeving en eerder genoemde verordening. Als gevolg van de uitvoering van deze maatregelen worden er voorraden aangehouden. De gepresenteerde waarde is het bedrag dat RVO.nl volgens specifieke berekeningen in de voorraden heeft gestoken. De voorraden betreffen momenteel melkpoeder. De door de EU te financieren bedragen van de kosten van openbare interventie wordt bepaald op basis van de jaarrekening van het betaalorgaan RVO.nl.

Beginvooraad

54.344

Aankopen magere melkpoeder

3.170

Verkopen

33.600

Afzetverliezen

6.643

Waardeverminderingen

9.596

Eindvoorraad

7.675

Salarisvorderingen

Dit betreft betalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7 Schulden buiten begrotingsverband

185.402

Onder de schulden buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die nog ten gunste van derden moeten worden gebracht.

Toelichting:

De schulden buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

 

Bedrag

Opdrachten derden

74.717

Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen

40.671

ELFPO werkkapitaal

24.759

Contante waarborgen RVO.nl

8.269

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

9.914

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

8.602

Terug te betalen emissierechten

4.486

Diversen

13.984

   

Totaal

185.402

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. RVO.nl zal de betreffende gelden overeenkomstig opdracht of overeenkomst aan begunstigden verstrekken.

Vereffeningsorganisatie Product en Bedrijfschappen

Per 1 januari 2015 is de vereffening van de Product- en Bedrijfschappen onder verantwoordelijkheid van EZK gebracht. Voor de uitvoering van de vereffeningstaken is de vereffeningsorganisatie PBO opgericht. Deze organisatie voert de administraties van de voormalige schappen en beheert daarbij ook de bankrekeningen.

ELFPO werkkapitaal

Het plattelands ontwikkelingsprogramma 2014–2020 voor Nederland heeft de Europese Commissie in 2014 goedgekeurd. Als gevolg van deze goedkeuring heeft de Europese Commissie aan EZK werkkapitaal voor de uitvoering van POP 3 beschikbaar gesteld overeenkomstig verordening (EU) Nr. 1306/2013. Bij de afsluiting van POP3 zal deze voorfinanciering door de commissie worden verrekend.

Contante waarborgen RVO.nl

RVO.nl ontvangt per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten. Als aan de voorwaarden van de certificering is voldaan dan betaalt RVO.nl op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Dit betreft door RVO.nl van de EU ontvangen bedragen voor de financiering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

Door RVO.nl geinde bedragen voor derden. Deze dienen nog verrekend te worden, het betreft onder andere het Europees Octrooibureau (EOB).

Terug te betalen emissierechten

EZK moet een bedrag van ontvangen emissierechten terug betalen dat door een procedurele fout was ontvangen.

Balanspost 10 Vorderingen

2.817.769

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen voor de begroting van EZK.

De direct opeisbare vorderingen

189.084

Op termijn opeisbare vorderingen

600.638

Geconditioneerde vorderingen

2.028.046

   

Totaal

2.817.769

Toelichting direct opeisbare vorderingen:

Bedrag

Vorderingen inzake uitvoering beleid

169.008

Opgelegde boetes ACM

2.154

Diversen

17.921

   

Totaal

189.084

Vorderingen inzake uitvoering beleid

EZK heeft vorderingen opgelegd voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en het verstrekken van vergunningen en heffingen voor diverse economische activiteiten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Toelichting op termijn opeisbare vorderingen:

 

Bedrag

Kredietregelingen RVO.nl

345.043

Leningen

233.786

Opgelegde boetes ACM

20.104

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

1.244

Overige vorderingen

461

   

Totaal

600.638

Kredietregelingen RVO.nl

RVO.nl voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Voor het terugbetalen van deze kredieten zijn betalingsregelingen getroffen. Dit geldt ook voor een aantal vorderingen die voortkomen uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en verstrekte vergunningen en heffingen.

Leningen

 

Bedrag

Energieonderzoek Centrum Nederland

75.988

Wageningen Universiteit / Stichting DLO

50.828

Microkrediet Nederland

46.296

Pallas

41.086

Biopartner

13.524

Ambigo

4.000

One Logistics

1.500

NESEC

564

   

Totaal

233.786

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd. Voor deze vorderingen zijn door ACM betalingsregelingen getroffen.

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

Dit betreft de per 31 december 2018 verschuldigde wettelijke rente over de door ACM opgelegde boetes.

Toelichting geconditioneerde vorderingen:

 

Bedrag

Geconditioneerde vorderingen

667.310

Gestelde zekerheden

464.183

Bureau Beheer Landbouwgronden

293.520

Kredietregelingen

265.207

BBMKB

229.122

Garantieregelingen

108.705

   

Totaal

2.028.046

Geconditioneerde vorderingen

 

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

437.786

Participatiemij Oost Nederland NV

100.073

ECN

40.000

Provincie Limburg

15.882

STW

14.900

NV NOM

10.000

EIF

10.000

Nedermaas

8.542

United Nations Univesity

6 807

MARIN

6.807

BOM

3.380

Vordering provincies Friesland, Groningen en Drenthe inzake aandelenverkoop NOM

3.040

LIOF BioMedbooster

3.000

Provincie Noord-Brabant

2.567

Diversen

4.526

   

Totaal

667.310

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij RVO.nl.

Bureau Beheer Landbouwgronden

Het saldo van de landbouwgronden bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot van EZK aan het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) van € 29 mln waarvoor door het Bureau Beheer Landbouwgronden gronden zijn verworven die na doorlevering door het Bureau aan eindbeheerders leiden tot doelrealisatie. Daarnaast is er een bedrag van € 264,5 mln nog te vorderen uit hoofde van landinrichtingsrente door grondeigenaren te betalen in afgesloten landinrichtingsprojecten, welke in het algemeen in 26 jaar worden geïnd.

Kredietregelingen

RVO.nl voert een aantal regelingen uit waarbij kredieten voor diverse beleidsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier onder andere om kredieten voor technische ontwikkeling, elektronische diensten ontwikkeling, milieugerichte productontwikkeling, technische ontwikkelingsprojecten, startende ondernemingen en vroege fase financiering. De aanvragers kunnen een vooraf overeengekomen tijd over deze kredieten beschikken en betalen de kredieten terug als bepaalde verwachte ontwikkelingen en of condities zich hebben voorgedaan zoals het behalen van bepaalde omzet, winst, rendementen, aandelenverkoop, etc.

BBMKB

Op basis van het besluit Borgstelling Midden Kleinbedrijf (BBMKB)verstrekken deelnemende banken krediet aan een ondernemer onder garantie (borgstelling) van de Staat. Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO.nl de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Garantieregelingen

Met deze regelingen worden ondernemers in staat gesteld om bankleningen te verkrijgen zodat ondernemen mogelijk blijft. EZK staat garant voor de leningen waardoor het risico voor de bank op de bedrijfsfinanciering kleiner wordt. Bij aanspraak van de bank op de garantie betaalt RVO.nl de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11 Schulden

Nihil

 

Balanspost 12 Voorschotten

7.101.068

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Toelichting:

Beleidsartikelen

2014

en eerder

2015

2016

2017

2018

Totaal

01. Goed functionerende economie en markten

0

0

641

9.326

156.795

166.762

02. Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

434.843

119.720

167.619

245.332

620.924

1.588.438

03. Toekomstfonds

29.073

3.000

31.565

28.524

37.825

129.987

04. Een doelmatige en duurzame energievoorziening

777.161

358.140

715.837

1.026.047

1.496.540

4.373.725

05. Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

0

0

466

39.541

10.582

50.589

06. Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

71.815

24.657

15.276

162.458

239.828

514.034

08. Natuur en Biodiversiteit

99.694

3.245

7.159

10.840

73.742

194.680

             

Buiten begrotingsverband

643

805

2.077

11.513

67.814

82.852

Totaal

1.413.229

509.567

940.640

1.533.581

2.704.050

7.101.068

Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar 2018

Bedrag

Beginstand 1 januari 2018

8.505.870

Verstrekte voorschotten

2.888.254

Eindafgerekende voorschotten

– 4.293.057

Eindstand 31 december 2018

7.101.068

De mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die namens EZK zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die EZK heeft verstrekt namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap;

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • De provincies;

Balanspost 13 Garantieverplichtingen

4.337.140

De garantieverplichtingen zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen. Deze verplichtingen komen op een later moment tot betaling als bij de wederpartij die de garantie heeft ontvangen zich bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een bepaald risico of een onzekere gebeurtenis.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2018

In 2018 aangegaan +

Bijstellingen –/–

Uitgaven

–/–

Stand per 31-12-2018

1 Goed functionerende economie en markten

50.000

0

0

0

50.000

2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.704.157

686.542

639.246

22.767

2.728.686

4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

923.539

0

43.614

1.019

878.906

6 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

339.323

42.123

47.126

1.312

333.008

7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

80.643

0

80.643

0

0

8 Natuur en Biodiversiteit

364.866

0

18.326

0

346.540

Totaal

4.462.528

728.665

828.955

25.098

4.337.140

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. Dit is aan de orde bij de artikelen 1, 4 (COVA) en 7.

Balanspost 14 Andere verplichtingen

50.552.507

Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2018

In 2018 aangegaan

Negatieve bijstelling

–/–

Uitgaven

–/–

Stand per 31-12-2018

1 Goed functionerende economie en markten

9.692

200.562

457

201.785

8.012

2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

1.058.229

868.857

16.086

852.935

1.058.065

3 Toekomstfonds

465.615

117.493

19.303

124.188

439.617

4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

40.927.634

11.778.791

1.414.283

2.874.700

48.417.442

5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

22.488

93.427

454

80.907

34.554

6 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

224.755

691.298

14.121

660.102

241.830

7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

748.543

0

748.543

0

0

8 Natuur en Biodiversiteit

81.806

99.843

825

110.842

69.982

40 Apparaat EZK

0

297.577

0

297.577

0

42 Apparaat LNV

0

126.989

0

126.989

0

Buiten begrotingsverband

306.302

784.065

9.496

797.868

283.003

Totaal

43.845.064

15.058.902

2.223.568

6.127.893

50.552.507

Voor de andere verplichtingen is voor wat betreft het onderdeel buiten begrotingsverband dezelfde verantwoordingswijze toegepast als bij de openstaande voorschotten.

Niet uit de balans blijkende bestuurlijke verplichtingen

De Rijksbegrotingsvoorschriften 2019 gaan in op Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen. Dit zijn onder meer bestuursovereenkomsten of bestuursconvenanten die afgesloten worden tussen het Rijk en derden, bijvoorbeeld decentrale overheden, functionele overheden of belangenorganisaties. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen worden alleen voor het deel waarvoor een juridische verplichting is aangegaan opgenomen in de saldibalans. Tot het moment waarop een juridische verplichting wordt aangegaan, zijn deze bestuurlijke verplichtingen nog niet administratief vastgelegd. De interne controle borgt echter dat de financiële gevolgen bekend zijn voordat een bestuurlijke overeenkomst wordt ondertekend. De uitgaven die het gevolg zijn van deze bestuurlijke verplichtingen kunnen op dat moment worden geraamd, en afhankelijk van het bedrag, toegelicht bij het betreffende begrotingsartikel en in kamerbrieven over het betreffende onderwerp. Op deze wijze wordt geborgd dat de financiële gevolgen van bestuurlijke afspraken niet alleen beleidsmatig, maar ook budgettair, door de Tweede Kamer kunnen worden geautoriseerd, ook al vindt de vastlegging van de verplichting pas op een later moment plaats.

Regio Deals

Regio Deals richten zich op een integrale aanpak van meervoudige regionale opgaven en de brede welvaart. Zo zijn in 2018 door het kabinet verschillende Regio Deals gesloten en in uitvoering genomen, bijvoorbeeld: Brainport Eindhoven (€ 130 mln) gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda, ESTEZ/ESA (€ 40 mln) en Zeeland (€ 35 mln)voetnoot38. Deze toezeggingen zullen in de komende jaren, waar relevant, in door EZK of LNV in de financiële administratie vast te leggen verplichtingen worden omgezet.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015–2019

In dit kader is ook het «Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015–2019» relevant. Hierin zijn plafondbedragen afgesproken tot waaraan een sector bijdraagt aan de preventie- en bestrijdingskosten van dierziekten. De bestrijdings- en preventiekosten die uitstijgen boven deze plafondbedragen worden gedragen door de overheid. Omdat er in het convenant geen maximale bijdrage voor de overheid is afgesproken, kan er geen totaalbedrag genoemd worden voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Balanspost 15 Deelnemingen

1.411.921

Onder de post deelnemingen worden alle deelnemingen in besloten-, naamloze-, commanditaire vennootschappen en internationale instellingen opgenomen.

Toelichting:

De specificatie van de deelnemingen van EZK is als volgt:

Naam

Nominaal

Betaald

 

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2018

N.V. NOM

25.950

25.950

25.950

25.950

         

N.V. BOM

16.587

16.587

20.501

20.501

         

ROM Innovation Quarter B.V.

25.000

25.000

25.000

25.000

         

N.V. LIOF

26.625

26.625

26.625

26.625

         

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.000

18.000

         

EBN NV

128.138

128.138

1.242.281

1.242.281

         

Oost N.V.

32.751

32.751

45.716

45.716

         

NPEX B.V.

 

14

 

1.347

         

Investeringsfonds Zeeland

 

2

 

6.500

         

Totaal

273.051

273.067

1.404.073

1.411.921

38

Bijlage bij Kamerstuk 29 697, nr. 51, nr. 53 en nr. 55

Licence