Base description which applies to whole site
+

11. WNT-VERANTWOORDING 2018

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

WNT-verantwoording 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam

topfunctionaris

Functie

Datum

aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum

einde

dienstverband

(indien van

toepassing)

Dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe

inhuur-basis

(nee; <= 12 kalendermnd;

> 12 kalendermnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen

betaalbaar op

termijn

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale

bezoldiging

in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum

Motivering

(indien

overschrijding)

ACM Bestuur

C.A. Fonteijn

Voorzitter RVB

 

1-9-2018

1,00

(1,00)

Nee

166.154 (203.674)

13.688

(19.117)

179.842

(222.791)

125.827

zie 1 en 2

ACM Bestuur

T.M. Snoep

Voorzitter RVB

1-9-2018

 

1,00

(1,00)

Nee

51.371

(nvt)

6.463

(nvt)

57.834 (nvt)

63.173

 

ACM Bestuur

F.J.H. Don

Bestuurslid

   

0,92

(0,93)

Nee

156.234 (156.691

18.012 (16.550)

174.246 (173.241)

174.213

 

ACM Bestuur

C.M.L. Hijmans van den Berg

Bestuurslid

   

1,00

(1,00)

Nee

166.113 (156.647)

19.338 (17.983)

185.450 (174.630)

189.000

 

NEa Bestuur

D. Corbey

Voorzitter

   

0,38 (0,30)

Nee

47.973 (45.686)

0

(nvt)

47.973 (45.686)

71.820

 

NEa Bestuur

A.B.M. Hoff

Bestuurslid

   

0,09 (0,09)

Nee

14.956 (13.844)

0

(nvt)

14.956 (13.844)

17.010

 

NEa Bestuur

E.F. van Galen

Bestuurslid

   

0,09 (0,09)

Nee

14.956 (13.844)

0

(nvt)

14.956 (13.844)

17.010

 

1. WNT-grens van € 189.000 geldt voor mensen die vanaf 1-1-2015 in dienst zijn getreden. Voor wie vóór 2013 al in dienst was dan wel met wie vóór 2013 afspraken zijn gemaakt, geldt overgangsrecht.

2. Voor bestuurslid Fonteijn geldt overgangsrecht; hij is vóór 2013 in dienst getreden. Dit duurt 7 jaar ( 2013 tot en met 2019). In de eerste 4 jaar (2013 tot en met 2016) hoeft nog geen daling van de bezoldiging te worden doorgevoerd, in de 3 jaar daarna (2017 tot en met 2019) wel, maar nog niet tot 100% van de norm. Voor daling naar 100% kan nog 2 jaar worden gebruikt (2020 en 2021).

Betekent dat pas per 2022 op 100% moet zitten, die op dit moment € 189.000 is.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

     
     
Cumulatie van dienstbetrekkingen als leidinggevend topfunctionaris

Naam

topfunctionaris

Naam

andere WNT-instelling(en)

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

         
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam

instelling

Functie

Datum

aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum

einde

dienstverband

(indien van

toepassing)

Omvang

dienstverband (fte)

(+ tussen haakjes

omvang in 2017)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen

haakjes

bedrag in

2017)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen

betaalbaar op

termijn

(+ tussen haakjes

bedrag in 2017)

Totale

bezoldiging

in 2018

(+ tussen haakjes

bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

                   
Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam

topfunctionaris

Laatste

functie

Datum

beëindiging

dienstverband

Op externe

inhuur-basis

(nee; <= 12 mnd;

> 12 mnd)

Betaalde

uitkeringen

in 2018

Individueel

toepasselijke maximale ontslaguitkering

Motivering

(indien

overschrijding)

ACM Bestuur

C.A. Fonteijn

Voorzitter RBV

1-9-2018

 

75.000

 

n.v.t.

               

WNT-verantwoording 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienst verband in FTE (+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; < = 12 kalendermaanden > 12 kalender-mnd)

Beloningplus onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering overschrijding (indien van toepassing)

Grondkamer Oost

Aalberts W.J.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

7.284 (14.040)

 

7.284 (14.040)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Bakker. R.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

4.318 (11.760)

 

4.318 (11.760)

13.230

 

Grondkamer Zuidwest

Bassa, D.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.726 (4.720)

 

3.726 (4.720)

13.230

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

10.675 (12.560)

 

10.675 (12.560)

13.230

 

Grondkamer Oost

Broekhof F.A.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

4.003 (7.840)

 

4.003 (7.840)

13.230

 

Grondkamer Oost

Brongers, P.J.F.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

5.782 (5.480)

 

5.782 (5.480)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

10.112 (12.374)

 

10.112 (12.374)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Daniëls, M.M.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.280 (5.840)

 

2.280 (5.840)

13.230

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

   

0,07 (0,07)

nee

4.802 (3.600)

 

4.802 (3.600)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

6.241 (9.840)

 

6.241 (9.840)

13.230

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.349 (2.880)

 

2.349 (2.880)

13.230

 

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.673 (2.760)

 

2.673 (2.760)

13.230

 

Kamer voor de binnenvisserij

Holtman, H.J.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.430 (2.480)

 

2.430 (2.480)

13.230

 

Grondkamer Noord

Idsardi, J.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.137 (6.703)

 

3.137 (6.703)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.250 (8.218)

 

3.250 (8.218)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.038 (7.365)

 

3.038 (7.365)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Krekels P.H.J.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.391 (0)

 

3.391 (0)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Kreij, J.L. van

lid

   

0,07 (0,07)

nee

4.399 (8.690)

 

4.399 (8.690)

13.230

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

   

0,07 (0,07)

nee

7.393 (6.767)

 

7.393 (6.767)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Kuppens, M.H.W.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

5.918 (0)

 

5.918 (0)

13.230

 

Kamer voor de binnenvisserij

Leliveld, C.C.L.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.240 (2.320)

 

3.240 (2.320)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Nijpjes, F.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

7.479 (9.280)

 

7.479 (9.280)

13.230

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam, J.J.H.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

6.517 (6.200)

 

6.517 (6.200)

13.230

 

Grondkamer Noord

Panman, R.G.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

6.865 (3.921)

 

6.865 (3.921)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Reinders Folmer, P.H.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.857 (3.658)

 

3.857 (3.658)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Roomen, A.H.M. van

lid

   

0,07 (0,07)

nee

5.545 (5.485)

 

5.545 (5.485)

13.230

 

Grondkamer Oost

Doeschot, B.E.G. ten

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.344 (2.320)

 

2.344 (2.320)

13.230

 

Grondkamer Noord

Kraak, D.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.791 (2.480)

 

2.791 (2.480)

13.230

 

Grondkamer Noord

Berg, R.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

2.040 (0)

 

2.040 (0)

13.230

 

Grondkamer Zuid

Wersch, H.J.M. van

lid

   

0,07 (0,07)

nee

1.760 (1.960)

 

1.760 (1.960)

13.230

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

   

0,07 (0,07)

nee

3.910 (4.522)

 

3.910 (4.522)

13.230

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (27.108)

4.480 (4.116)

31.483 (31 224)

54.810

 

Grondkamer Noord, Oost, Zuid en Zuidwest

D. Ozdemir

Secretaris

   

1,00 (1,00)

nee

58.185 (57.269)

8.815 (8.279)

67.000 (65.548)

189.000

 

Grondkamer Noord, Oost, Zuid en Zuidwest en Plv.secr. Oost

C.M. Lubbers

Secretaris

   

1,00 (1,00)

nee

81.106 (80.224)

13.124 (12.102)

94.230 (92.326)

189.000

 

Grondkamer Noordwest, Oost en Kamer voor de Binnenvisserij en plv.secr. Noord, Zuid en Zuidwest

G.J.M. Krekel

Secretaris

   

1,00 (1,00)

nee

2.367 (70.679)

11.803 (12.617)

14.170 (83.296)

189.000

 

Grondkamer Oost

J.K.B. van Daalen

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (27.108)

4.480 (4.116)

31.483 (31.224)

54.810

 

Grondkamer Zuid

J.P.M. van der Ham

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (26.619)

4.480 (4.116)

31.483 (30.735)

54.810

 

Grondkamer Zuidwest

H.A. Witsiers

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (26.619)

4.480 (4.116)

31.483 (30.735)

54.810

 

Kamer voor de binnenvisserij

L.W.Bartelse

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (26.619)

4.480 (4.116)

31.483 (30.735)

54.810

 

Kamer voor de binnenvisserij, Grondkamer Noordwest, Oost

A. Mul

Secretaris

   

1,0 (0)

nee

62.776 (0)

9.281 (0)

72.267 (0)

189.000

 

Grondkamer Noordwest

J.M.Jaarsveld

Voorzitter

   

0,29 (0,29)

nee

27.003 (26.619)

4.480 (4.116)

31.483 (30.735)

54.810

 

Centrale Commissie Dierproeven

L. J.Hellebrekers

Voorzitter

   

0,22 (0,22)

nee

24.887 (30.739)

 

24.887 (30.739)

41.958

 

Centrale Commissie Dierproeven

B.Blaauboer

Vice-voorzitter

   

0,11 (0,11)

nee

13.586 (14.307)

 

13.586 (14.307)

20.979

 

Centrale Commissie Dierproeven

E.N.Stassen

Lid

   

0,11 (0,11)

nee

11.385 (14.307)

 

11.385 (14.307)

20.979

 

Centrale Commissie Dierproeven

F.A. Klatter

Lid

   

0,11 (0,11)

nee

11.307 (14.307)

 

11.307 (14.307)

20.979

 

Centrale Commissie Dierproeven

T.Rijnders

Lid

   

0,11 (0,11)

nee

11.307 (14.307)

 

11.307 (14.307)

20.979

 

Raad voor Plantenrassen

L.van Vloten- Doting

Voorzitter

   

0,10 (0,10)

nee

17.528 (16.802)

 

17.528 (16.802)

18.900

 

Raad voor Plantenrassen

C.J.A. Groenewoud

Secretaris

   

0,9 (0,9)

nee

72.422 (72.175)

15.133 (14.700)

87.555 (86.875)

170.100

 

Raad voor Plantenrassen

C.M.M.van Winden

Vice-voorzitter

   

0,10 (0,10)

nee

1.733 (1.922)

 

1.733 (1.922)

18.900

 

Raad voor Plantenrassen

H. van der Haar

lid

   

0,10 (0,10)

nee

1.795 (1.548)

 

1.795 (1.548)

18.900

 

Raad voor Plantenrassen

G.A.A.M. Meijerink

lid

   

0,10 (0,10)

nee

2.076 (2.423)

 

2.076 (2.423)

18.900

 
Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Grondkamer Oost

Geene A.R.G.C.

lid

Grondkamer Noord

Burgsteden, A.G. van

lid

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C.

lid

Grondkamer Noord

Keurentjes F.A.M.

lid

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.

lid

Kamer voor de binnenvisserij

Veenstra, G.

lid

Kamer voor de binnenvisserij

Wit, A. de

lid

Kamer voor de binnenvisserij

Tiesinga, H.L.

lid

Raad voor Plantenrassen

J.J.M. Dons

lid

Raad voor Plantenrassen

R.G.F.Visser

Vice-voorzitter

Raad voor Plantenrassen

E.T. Lammerts van Bueren

lid

Raad voor Plantenrassen

D. Kasse

lid

Raad voor Plantenrassen

P.M. Sangers

lid

Raad voor Plantenrassen

A.J.H. Willems

lid

Raad voor Plantenrassen

V.B.W. Cornelissen

lid

Cumulatie van dienstbetrekkingen als leidinggevend topfunctionaris

Naam

topfunctionaris

Naam

andere WNT-instelling(en)

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

         

Er zijn in 2018 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam

instelling

Functie

Datum

aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum

einde

dienstverband

(indien van

toepassing)

Omvang

dienstverband (fte)

(+ tussen haakjes

omvang in 2017)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen

haakjes

bedrag in

2017)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen

betaalbaar op

termijn

(+ tussen haakjes

bedrag in 2017)

Totale

bezoldiging

in 2018

(+ tussen haakjes

bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk drempelbedrag

Motivering

                   

Er zijn geen functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam

topfunctionaris

Laatste

functie

Datum

beëindiging

dienstverband

Op externe

inhuur-basis

(nee; <= 12 mnd;

> 12 mnd)

Betaalde

uitkeringen

in 2018

Individueel

toepasselijke maximale ontslaguitkering

Motivering

(indien

overschrijding)

               

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence