Base description which applies to whole site
+

15. SALDIBALANS DIERGEZONDHEIDSFONDS

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet en de Rijksbegrotingsvoorschriften.

Activa

     

Passiva

   
 

Bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

     

31-12-2018

31-12-2017

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

31.584

38.600

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

35.305

45.957

         

2a.

Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

19.396

11.696

         

2b.

Correctie saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

 

344

3)

Liquide middelen

             

4)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

23.981

20.267

 

4a)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

   

5)

Rekening courant RHB Begrotingsreserve

     

5a)

Begrotingsreserves

   

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

     

7)

Schulden buiten begrotingsverband

864

869

8)

Kas-transverschillen

             
 

Subtotaal intra-comptabel

55.565

58.867

   

Subtotaal intra-comptabel

55.565

58.867

                 
 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

     

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

10)

Vorderingen

11.286

5.976

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

11.286

5.976

11a)

Tegenrekening schulden

     

11)

Schulden

   

12)

Voorschotten

7.753

7.725

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

7.753

7.725

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

88.064

95.879

 

13)

Garantieverplichtingen

88.064

95.879

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.413

   

14)

Andere verplichtingen

1.413

 

15)

Deelnemingen

     

15a)

Tegenrekening deelnemingen

   
 

Subtotaal extra-comptabel

108.516

109.580

   

Subtotaal extra-comptabel

108.516

109.580

 

Overall Totaal

164.081

168.447

   

Overall Totaal

164.080

168.447

Toelichting op de saldibalans

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2018.

31.584

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

De op deze post verantwoorde inkomsten komen overeen met de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2018.

35.305

Balanspost 2a. Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

Deze post komt overeen met het voordelig eindsaldo 2017 uit de verantwoordingsstaat 2017 van het jaarverslag 2017. Het positieve eindsaldo 2018 is € 23,101 mln ( zie 14.Verantwoordingsstaat. Het eindsaldo is een resultante van de rekening-courant RHB, en de intra-comptabele vorderingen en schulden (ook wel de uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband genoemd).

19.396

Balanspost 4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën.

Het saldo RHB sluit aan op de saldobiljet RHB. Bij het Diergezondheidsfonds (DGF) heeft de ING de saldoregulatie per 31-12-2018 niet uitgevoerd in 2018. Zodat er per 31-12-2018 een saldo van € 565.346,02 bij de ING rekening van het DGF is. De saldoregulatie is wel uitgevoerd op 2-1-2019.

Op het Saldobiljet 2018 die wij van het Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën hebben ontvangen is de saldoregulatie wel meegenomen. Dit is onterecht omdat de saldoregulatie niet heeft plaatsgevonden in 2018 maar in 2019. In overleg met Agentschap van de Generale Thesaurie Ministerie van Financiën is besloten dit hier toe te lichten.

23.981

Balanspost 7. Schulden buiten begrotingsverband

De post schulden buiten begrotingsverband betreft een EU ontvangst. Omdat het een voorschot betreft is het nog niet mogelijk om deze aan de desbetreffende financiers toe te wijzen.

864

Balanspost 10. Vorderingen

De post vorderingen betreft het saldo openstaande vorderingen per 31-12-2018. In juli 2018 is de heffing overgangsregeling 2018 opgelegd bij Pluimveehouders. Ongeveer 300 pluimveehouders hebben bezwaar aangetekend tegen deze (hoge) heffing. In de keten is afgesproken een terughoudend debiteurenbeleid te voeren. Op deze vorderingen zijn geen aanmaningen verzonden. Per jaareinde was reeds 65 % van het opgelegde bedrag geïnd.

Vanaf oktober worden de heffing bij pluimveehouders per opzet opgelegd. In oktober zijn 1.364 facturen 0pgelegd (€ 9,3 mln), eind november € 975 (€ 3,6 mln) en eind december 966 vorderingen (€ 3,2 mln). Ultimo 2018 waren de facturen van november en december nog niet vervallen. Van de facturen die in oktober zijn opgelegd was 80 % (€ 7,4 mln) voldaan.

Van de openstaande vorderingen per 31 december 2018 was € 4,893 mln nog niet vervallen, € 1,954 mln vervallen tussen 31 en 60 dagen en € 4,442 mln ouder dan 90 dagen.

11.286

Balanspost 10a. Tegenrekeningen vorderingen

De post tegenrekeningen vorderingen betreft het saldo van de tegenrekeningen van de openstaande vorderingen per 31-12-2018.

11.286

Balanspost 12. Voorschotten

Zie verklarende tabel hieronder:

Afwikkeling voorschotten

7.753

Openstaande voorschotten per 01-01-2018

7.725

Opgeboekte voorschotten in 2018

7.753

Afgewikkelde voorschotten in 2018

7.725

Openstaande voorschotten per 31-12-2018

7.753

Balanspost 12a. Tegenrekening voorschotten

De post tegenrekening voorschotten betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening voorschotten per 31 december 2018.

7.753

Balanspost 13. Garantieverplichtingen

88.064

Uitgangsbedragen volgens convenant (2015)

129.199

Indexatie 2015 t/m 2017

2.362

Geïndexeerde uitgangsbedragen

131.561

Ontvangsten van de sectoren 2015 t/m 2018 ihkv convenant

43.497

Garantstelling per 31-12-2018

88.064

Vanaf 31 december 2017 wordt er geen indexatie meer toegepast.

 

Balanspost 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

De post tegenrekening garantieverplichtingen betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening garantieverplichtingen per 31 december 2018.

88.064

Balanspost 14. Andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen betreft het saldo per 31-12-2018 van de toezegging GD 2018 minus de betalingen op die toezegging in het kalenderjaar 2018.

In de voorgaande jaren is deze post niet opgenomen omdat de post niet als onvoorwaardelijke financiële verplichting is gezien. Indien de post in 2017 was opgenomen was de omvang K€ 1.931 geweest.

1.413

Balanspost 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De post tegenrekening andere verplichtingen betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening andere verplichtingen per 31 december 2018.

1.413

Licence