Base description which applies to whole site
+

Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en ZBO’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

Centraal Bureau voor de Statistiek

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

181.302

187.889

6.587

190.277

 

Totale lasten

185.834

191.938

6.104

191.289

 

Saldo van baten en lasten

– 4.532

– 4.049

483

1.012

 

Edelmetaal Waarborg Nederland

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Voor genoemde waarborginstelling geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een accountantscontrole op de jaarrekening, om die reden zijn hier geen cijfers vermeld.

Kamer van Koophandel

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

202.089

210.336

8.247

211.939

 

Totale lasten

201.810

217.895

16.085

188.645

 

Saldo van baten en lasten

279

– 7.559

– 7.838

23.294

 

Nederlandse Emissie Autoriteit

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Het betreft hierbij alleen het bestuur van de NEa (0,6 FTE). Het apparaat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Het bestuur heeft geen eigen begroting.

Raad voor de Accreditatie

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

14.223

14.595

372

14.618

 

Totale lasten

14.393

14.415

22

14.474

 

Saldo van baten en lasten

– 170

180

350

144

 

Bestuur Autoriteit Consument

En Markt (ACM)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

ACM heeft geen eigen begroting. Ook heeft ACM een kas-verplichtingen-stelsel, waardoor er geen begrote en evenmin gerealiseerde baten en lasten zijn. De financiering van ACM gebeurt voor ongeveer 75% uit de EZK-begroting en ongeveer 25% door de markt.

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Nee

Totale baten

106.703

113.479

6.776

109.609

 

Totale lasten

69.772

71.837

2.065

72.805

 

Saldo van baten en lasten

36.931

41.642

4.711

36.804

 

TNO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

451.810

500.904

49.094

453.489

 

Totale lasten

448.810

442.589

– 6.221

439.333

 

Saldo van baten en lasten

3.000

58.315

55.315

14.156

 

Toelichting bijzonderheden

In de tabel zijn de cijfers van een jaar eerder opgenomen. Tijdens het opstellen van het jaarverslag van EZ was de jaarrekening 2018 van TNO niet beschikbaar.

VSL

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2016

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

 

17.223

 

16.269

 

Totale lasten

 

17.058

 

15.097

 

Saldo van baten en lasten

 

165

 

1.172

 

Toelichting bijzonderheden

Totale begroting van VSL (RWT) is niet aanwezig. VSL levert alleen de begroting aan voor de producten van EZ. De financiering van VSL gebeurt voor ongeveer 50% uit de EZK-begroting en 50% door derden. De jaarrekening van VSL over 2018 was tijdens het opstellen van het jaarverslag van EZ niet beschikbaar. Hierdoor zijn de cijfers van een jaar eerder opgenomen.

Waarborg Holland

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2017

Bijzonderheden

         

Ja

Totale baten

         

Totale lasten

         

Saldo van baten en lasten

         

Toelichting bijzonderheden

Voor genoemde waarborginstelling geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een accountantscontrole op de jaarrekening, om die reden zijn hier geen cijfers vermeld.

2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> 50 miljoen euro) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bedragen x € 1.000)

CBS

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

181.302

187.889

6.587

190.277

Bijdrage moederdepartement

143.193

146.457

3.264

151.067

Bijdrage overige departementen

29.330

33.383

4.053

29.275

Tarieven/facturaties derden

0

0

0

0

Premies

0

0

0

0

Overige baten

8.779

8.049

– 730

9.936

Totale lasten

185.834

191.938

6.104

191.289

Apparaatskosten

185.834

191.938

6.104

191.290

waarvan personele kosten

144.802

153.216

8.414

149.908

waarvan materiële kosten

41.032

38.722

– 2.310

41.382

Programmakosten

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

– 4.532

– 4.049

483

– 1.012

Toelichting op de verschillen:

Baten

Doordat er steeds meer behoefte is aan statistieken kan het CBS met het basisbudget niet voldoen aan de totale vraag. Het CBS voert daarom naast het basisprogramma ook aanvullende statistische diensten uit. Deze dienstverlening wordt direct door de gebruikers (voornamelijk departementen) bekostigd.

Kamer van Koophandel

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

202.089

210.336

8.247

211.939

Bijdrage moederdepartement

111.060

113.406

2.346

116.665

Bijdrage overige departementen

7.933

7.015

– 918

0

Tarieven/facturaties derden

65.126

75.086

9.960

74.114

Premies

0

0

0

0

Overige baten

17.970

14.829

– 3.141

21.160

Totale lasten

201.810

217.895

16.085

188.645

Apparaatskosten

201.810

218.074

16.264

188.645

waarvan personele kosten

151.534

174.765

23.231

148.676

waarvan materiële kosten

50.276

43.309

– 6.967

39.969

Programmakosten

0

0

0

0

Overige lasten

0

– 179

– 179

0

Saldo van baten en lasten

279

– 7.559

– 7.838

23.294

Toelichting op de verschillen:

Baten

Aan de batenkant zijn de opbrengsten bij tarieven/facturaties hoger dan geraamd. Door extra bedrijvigheid vanwege de economische groei en de toename van het aantal ingeschreven bedrijven zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan geraamd binnen de categorieën HR informatieproducten, exportdocumenten en inschrijfvergoedingen.

De overige baten zijn lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de geplande verkoop van het pand in Breda niet in 2018 heeft plaatsgevonden (effect € 2,5 mln). Verder is de vulling van het UBO register niet in 2018 gestart. Hier staan ook lagere kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten tegenover.

Lasten

De hogere personele kosten worden verklaard door de sterke groei in het aantal inschrijvingen van ondernemers gedurende het jaar, het opbouwen van een zogenaamde flexpool om de krimp als gevolg van digitalisering geruisloos te kunnen opvangen en de inhuur van IT-medewerkers.

De lagere materiele kosten worden met name veroorzaakt doordat de kosten van automatisering, onderhoud, licenties en externe dienstverlening lager zijn uitgevallen dan geraamd.

Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2017

Totale baten

106.703

113.479

6.776

109.609

Bijdrage moederdepartement

       

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

1.230

1.852

622

590

Premies

       

Overige baten

105.473

111.627

6.154

109.019

Totale lasten

69.772

71.837

2.065

72.805

Apparaatskosten

1.640

1.375

– 265

1.314

waarvan personele kosten

1.143

998

– 145

970

waarvan materiële kosten

497

377

– 120

344

Programmakosten

68.132

70.462

2.330

71.491

Overige lasten

       

Saldo van baten en lasten

36.931

41.642

4.711

36.804

TNO

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie 2017

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4)

Realisatie 2016

Totale baten

451.810

500.904

49.094

453.489

Bijdrage moederdepartement

169.481

176.493

7.012

176.257

Bijdrage overige departementen

       

Tarieven/facturaties derden

272.214

249.118

– 23.096

254.420

Premies

       

Overige baten

10.115

75.293

65.178

22.812

Totale lasten

448.810

442.589

– 6.221

439.333

Apparaatskosten

438.729

443.535

4.806

435.480

waarvan personele kosten

278.339

281.316

2.977

266.885

waarvan materiële kosten

160.390

162.219

1.829

168.595

Programmakosten

       

Overige lasten

10.081

– 946

– 11.027

3.853

Saldo van baten en lasten

3.000

58.315

55.315

14.156

Licence