Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 3: EXTERNE INHUUR

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verslagjaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

5.973

2. Organisatie- en Formatieadvies

1.270

3. Beleidsadvies

1.750

4. Communicatieadvisering

3.184

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

12.177

5. Juridisch Advies

3.232

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

24.725

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

7.961

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

35.918

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

154.788

Ondersteuning bedrijfsvoering

154.788

Totaal uitgaven inhuur externen

202.883

Toelichting op het inhuurpercentage 2018

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de personeelskosten. Het inhuurpercentage van EZK en LNV komt uit op 19,9% (2017: 19,6%). De overschrijding van de norm is het gevolg van inhuur bij DICTU en RVO.nl. In geval van DICTU is de aanleiding met name de behoefte aan specifieke (ICT-)expertise, deels samenhangend met grote ICT-projecten, zoals het Programma (her)inrichting ICT (EZK en LNV) en het Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT (LNV). Zelf alle kennis in huis hebben is dikwijls niet mogelijk en ook lang niet altijd zinvol, gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de wisselende expertise die dit vraagt. Daarnaast bemoeilijkt de krappe arbeidsmarkt voor ICT-ers de werving van eigen ICT-personeel. In geval van RVO.nl is de aanleiding met name de «flexibele schil», zodat ingespeeld kan worden op fluctuaties in het gevarieerde opdrachtenpakket dat RVO.nl uitvoert en waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is (opdrachten van diverse ministeries gericht op ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief, internationaal ondernemen en de afhandeling van schadeloosstellingsdossiers Groningen).

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2018 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225 (exclusief BTW).

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2018

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

geen

Toelichting

 
Licence