Base description which applies to whole site

Paragraaf 1: Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

De controle van de uitgaven door de Auditdienst Rijk (ADR) over 2018 op artikel 2 hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op een statistische steekproef. Uit de evaluatie van deze steekproef blijkt dat voor dit artikel de maximale fout de tolerantie overschrijdt.

De tolerantie bedraagt EUR 35,5 mln. De meest waarschijnlijke fout is EUR 16,2 mln. en de maximale fout bedraagt EUR 43,7 mln. De overschrijding is met name veroorzaakt door één transactie waarbij de liquiditeitsbehoefte van de ontvangende partij de betaling niet rechtvaardigde.

Deze transactie was onderdeel van de steekproef en is volledig als fout aangemerkt.

Rapporteringstolerantie

Verantwoord Bedrag in EUR (omvangs-basis)

Rappor teringstolerantie voor fouten en onzekerheden in EUR

Bedrag aan fouten in EUR

Bedrag aan onzekerheden

Bedrag aan fouten en onzekerheden in EUR

Percentage aan fouten en onzekerheden t.o.v. verantwoord bedrag

Artikel 2 Uitgaven

711.000.000

35.500.000

16.200.000

0

16.200.000

– 

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Kwaliteit van de beleidsinformatie

In 2018 zijn de uitgangspunten gedefinieerd van het portfoliomanagement voor BHOS. Met portfoliomanagement, als onderdeel van het Programma Resultaatgericht Werken, beoogt het Ministerie de samenhang tussen de activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. Hiermee wordt de sturing op het bereiken van beleidsdoelstellingen en resultaten versterkt. Ter ondersteuning van het portfoliomanagement is een nieuwe ICT-applicatie in gebruik genomen om de benodigde resultaatinformatie rondom de activiteitenportefeuille digitaal te registreren en te ontsluiten. Een groot deel van de beoogde gebruikers van deze applicatie is opgeleid en wordt ondersteund in de toepassing van Resultaatgericht Werken in de praktijk. De overige gebruikers, ook op de ambassades, volgen in 2019. In de BHOS-begroting van 2018 zijn voor het tweede jaar 15 indicatoren en streefwaarden opgenomen. In het jaarverslag zijn de indicatoren toegepast voor de beleidsmatige verantwoording. Inhoudelijke verantwoording op basis van de open data van het International Aid Transparency Initiative (IATI) is, waar mogelijk, voor OS-activiteiten van meer dan EUR 250.000 voorgeschreven.

Financieel en materieel beheer

BHOS maakt gebruik van het apparaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het financieel beheer gericht op de activiteitencyclus en staatssteun is in paragraaf 1 toegelicht. Voor een nadere toelichting omtrent overige aspecten van financieel en materieel beheer wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringparagraaf in het Jaarverslag 2018 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Onder de onderwerpen activiteitenbeheer en staatssteun staat de opvolging van de bevindingen uit het verantwoordingsonderzoek BHOS over 2017 van de Algemene Rekenkamer (AR) toegelicht.

Activiteitenbeheer

De activiteitencyclus is een standaard proces voor beleidsuitvoering voor alle gefinancierde activiteiten van BZ en van BHOS. Het beoordelingssjabloon, dat het Ministerie hanteert alvorens een activiteit wordt gefinancierd, is aangepast en vanaf 2018 toegepast. Het aangepaste sjabloon faciliteert een meer expliciete analyse van integriteit en (fraude- en corruptie) risico’s. Ondanks de aanpassingen in sjablonen blijft de kwaliteit van risicoanalyses een aandachtspunt. Hiervoor zijn verbeterpunten rondom bewustwording, productverbetering en kennisontwikkeling geformuleerd. In 2018 is een handreiking voor risicoanalyses beschikbaar gesteld. Het Ministerie heeft daarnaast het reviewbeleid van controledossiers van accountants van financieringen van BZ en voor BHOS voor het tweede achtereenvolgende jaar aangescherpt. Dit jaar zijn ook reviews op accountantskantoren in het buitenland verricht. Hiermee geven BZ en BHOS invulling aan bevindingen van de Algemene Rekenkamer bij haar verantwoordingsonderzoek BHOS over 2017. De bevindingen waren dat de risicoanalyses voor aangaan van financieringen explicieter moeten worden gemaakt en dat er reviews moeten plaatsvinden op controledossiers van accountants die in het buitenland zijn gevestigd.

Staatssteun

In het rapport bij het jaarverslag 2017 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de Algemene Rekenkamer aanbevolen om voort te gaan met het institutionaliseren van de werkwijze rondom de toetsing op staatsteun. In 2018 zijn de interne regelgeving en procedures rondom deze toets geactualiseerd en vastgelegd.

Bevindingen van de ADR in de interim-rapportage 2018 waren aanleiding om de beoordelingssjablonen van aanvragen voor financiering van activiteiten aan te scherpen voor de toetsing op staatsteun. Daarnaast heeft het Ministerie op de reeds aangegane activiteiten in 2018 een herstelactie verricht voortkomende uit de genoemde aanscherping. Conclusie is dat het Ministerie een marginaal risico loopt op het verstrekken van ongeoorloofde staatssteun.

Ten slotte heeft de ADR onderzocht of de RVO, bij in opdracht van de Minister uitgevoerde programma’s, toetst op de criteria van staatsteun. Voor de programma’s die RVO beheert vindt voldoende toetsing plaats om de risico’s rondom staatssteun te minimaliseren.

BHOS maakt gebruik van het apparaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor een nadere toelichting omtrent overige aspecten van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringparagraaf in het Jaarverslag 2018 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Licence