Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij Saldibalans gemeentefonds per 31 december 2019

Tabel 4 Specificatie voorschotten gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2019

31-12-2018

Algemene uitkering gemeentefonds

  

2016

15.649.597

15.647.771

2017

15.548.017

15.534.497

2018

16.522.806

16.496.006

2019

25.074.512

0

subtotaal

72.794.932

47.678.274

   

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

  

2014

0

2.395.969

2015

1.643.783

1.643.784

2016

1.546.452

12.399.195

2017

12.222.620

12.220.803

2018

12.824.923

12.567.752

2019

5.919.065

0

subtotaal

34.156.843

41.227.503

   

Totaal

106.951.775

88.905.777

Toelichting

Algemene uitkering

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt voor de algemene uitkering de voorschotten per 31 december 2019 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschiking voor het desbetreffende uitkeringsjaar per 31 decemer 2018 nog niet was opgemaakt.

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het gemeentefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMvB.

Tabel 5 Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2019

88.905.777

 

ontstaan in 2019

31.294.711

+/+

afgerekend in 2019

13.248.712

-/-

   

voorschotten per 31-12-2019

106.951.776

 
Licence