Base description which applies to whole site

7. Saldibalans

Tabel 13 Saldibalans per 31 december 2019 van de Staten-Generaal (IIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Passiva

31-12-2019

 

31-12-2018

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1

Uitgaven ten laste van de begroting

173.464

 

153.855

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

4.399

 

3.958

3

Liquide middelen

7

 

12

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

166.800

 

147.721

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

242

 

254

7

Schulden buiten begrotingsverband

2.514

 

2.442

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

173.713

 

154.121

Subtotaal intra-comptabel

173.713

 

154.121

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

67.496

 

52.867

12a

Tegenrekening voorschotten

67.496

 

52.867

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

8.392

 

8.913

13

Garantieverplichtingen

8.392

 

8.913

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

19.853

 

12.603

14

Andere verplichtingen

19.853

 

12.603

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

95.741

 

74.383

Subtotaal extra-comptabel

95.741

 

74.383

          

Totaal

269.454

 

228.504

Totaal

269.454

 

228.504

1

Rijkshoofdboekhouding

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2019

Het intracomptabele deel van de saldibalans (financiële posten 1 t/m 8) bevat het resultaat van de financiële transacties in de departementale administratie die een directe relatie hebben met de kasstromen. Deze kasstromen worden via de rekening-courant met het ministerie van Financiën bijgehouden.

Het extracomptabele deel bevat het saldo van de overige rekeningen die met sluitrekeningen in evenwicht worden gehouden.

De cijfers in de saldibalans zijn vermeld in duizendtallen en afgerond naar boven. Hierdoor kunnen bij het subtotaal en het totaal afrondingsverschillen optreden.

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2019 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 14 Overzicht liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Eerste Kamer

348

b) Tweede Kamer

6.085

  

Totaal

6.433

Ad 4a. Rekening‑courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans.

Tabel 15 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

166.799.211

  

Totaal

166.799.211

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Tabel 16 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Intra-comptabele vorderingen

Saldo

a) Eerste Kamer

34.259

b) Tweede Kamer

204.954

  

Totaal

239.213

Ad a) Eerste Kamer. De vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit per 31 december 2019 openstaande voorschotten in het kader van buitenlandse dienstreizen.

Ad b) Tweede Kamer. De vorderingen van de Tweede Kamer hebben voornamelijk betrekking op de nog per 31 december 2019 af te wikkelen reizen en overige debiteuren (€ 0,1 mln.).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 17 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Intra-comptabele schulden

Saldo

a) Eerste Kamer

165.195

b) Tweede Kamer

2.348.499

  

Totaal

2.513.694

Ad a) Eerste Kamer. De schulden van de Eerste Kamer bestaan uit de in de maand december ingehouden loonheffing en sociale premies die in de maand januari 2020 zijn afgedragen.

Ad b) Tweede Kamer. De schulden van de Tweede Kamer bestaan volledig uit de in december 2019 ingehouden loonheffing en pensioenpremies die in de maand januari 2020 zijn afgedragen.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2019 openstaande voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 18 Overzicht openstaande voorschotten per 31 december 2019 (bedragen in €)

Voorschotten openstaand

Saldo

a) Eerste Kamer

1.257.045

b) Tweede Kamer

66.238.250

  

Totaal

67.495.295

Ad a) Eerste Kamer. Het saldo van de Eerste Kamer bestaat voornamelijk uit verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 0,6 mln.) en aan Loyalis (€ 0,6 mln.).

Ad b) Tweede Kamer. Het saldo van de Tweede Kamer bestaat o.a. uit verstrekte voorschotten aan de fracties. (€ 28,7 mln.), voorschotten aan APG (€ 28,2 mln.), voorschotten aan D&MS (€ 6,8 mln.) en voorschotten Prodemos (€ 1,8 mln.).

De beginstand 2019 is verlaagd met € 6,1 mln. als gevolg van correcties voorschotten APG voorgaande jaren. Dit is ook verwerkt in de eindstand 2018.

Specificatie afgerekende voorschotten in 2019:

Tabel 19 Specificatie afgerekende voorschotten in 2019 (bedragen in €)

Voorschotten afgerekend

Saldo

a) Eerste Kamer

368.713

b) Tweede Kamer

32.593.621

  

Totaal

32.962.334

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Tabel 20 Overzicht stand garantieverplichtingen (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

8.912.036

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar incl. negatieve bijstellingen

0

+/+

 

8.912.036

 

Tot betaling gekomen in 2019

521.026

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

 

Totaal

8.391.010

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Tabel 21 Overzicht stand van de openstaande verplichtingen BiBBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

12.602.222

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar incl. negatieve bijstellingen

180.193.868

+/+

 

192.796.090

 
   

Tot betaling gekomen in 2019

172.945.341

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

 

Totaal

19.850.749

 
Licence