Base description which applies to whole site

8. WNT-verantwoording 2019

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor de Hoge Colleges van Staat heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2019 € 194.000.

In 2019 kan voor het eerst de situatie zich voordoen dat een topfunctionaris die stopt met zijn werkzaamheden als topfunctionaris maar een dienstverband behoudt bij dezelfde WNT-instelling in een andere functie, niet zijnde een leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris, nog aangemerkt blijft als topfunctionaris. De normering als topfunctionaris geldt voor vier jaar vanaf het moment dat betrokkene geen leidinggevende of toezichthoudende topfunctionaris meer is. Deze bepaling geldt vanaf 1-1-2018 en doet zich, gezien het feit dat de ex-topfunctionaris de functie vervuld moet hebben voor een periode van tenminste twaalf maanden pas vanaf 1-1-2019 voor.

Tabel 38 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband in fte

Op externe inhuurbasis

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2019

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

Algemene Rekenkamer

Dhr. C. van der Werf

Secretaris

  

1 (1)

nee

141.805 (137.185)

20.135 (18.383)

161.940 (155.568)

194.000

 

Kanselarij der Nederlandse Orden

Mevr. M.A.K. van Grieken

Directeur

  

(0,94) 0,94

nee

110.827 (108.479)

18.462 (17.190)

129.289 (125.669)

183.222

 

Kiesraad

Dhr. M. Bakker

Secretaris-directeur

 

1-8-2019

1 (1)

nee

72.192 (113.953)

11.423 (17.893)

83.615 (131.846)

112.679

 

Kiesraad

Mw. P.J. Young

Secretaris-directeur

1-8-2019

 

1

nee

39.289

6.933

46.219

81.320

 

Kiesraad

Dhr. J.G.C. Wiebenga

Voorzitter

  

0,3 (0,3)

nee

44.452 (24.731)

 

44.452 (24.731)

58.200

 

Kiesraad

Dhr. R.B. Andeweg

Lid

  

0,10 (0,05)

nee

9.442 (4.397)

 

9.442 (4.397)

20.288

 

Kiesraad

Mw. J.E. van den Brink

Lid

  

0,07 (0,05)

nee

6.213 (4.161)

 

6.213 (4.161)

12.680

 

Kiesraad

Dhr. P. Castenmiller

Lid

  

0,07 (0,05)

nee

6.527 (4.397)

 

6.527 (4.397)

13.948

 

Kiesraad

Dhr. A.B.L. de Jonge

Lid

1-1-2019

 

0,09

nee

8.392

 

8.392

17.752

 

Kiesraad

Dhr. R.J. Prins

Lid

  

0,09 (0,05)

nee

8.019 (1.099)

 

8.019 (1.099)

17.435

 

Kiesraad

Mw. H.E. Reukema-Gevers

Lid

  

0,10 (0,05)

nee

8.995 (1.132)

 

8.995 (1.132)

19.019

 

Kiesraad

Mevr. G.M.M. Blokdijk

Oud-lid

 

1-10-2018

(0,06)

nee

143 (5.929)

 

143 (5.929)

 

Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018

Kiesraad

Dhr. R. Nehmelman

Oud-lid

 

1-10-2018

(0,06)

nee

149 (4.907)

 

149 (4.907)

 

Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018

Kiesraad

Dhr. W.M.B. Stoker

Oud-lid

 

1-10-2018

(0,06)

nee

151 (4.152)

 

151 (4.152)

 

Geen overschrijding, betr. nabetaling indexering 2017 en 2018

Nationale ombudsman

Mevr. H. van Essen

Directeur

  

1 (1)

nee

121.793 (15.279)

19.541 (2.637)

141.334 (17.916)

194.000

 

Raad van State

Dhr. R.K. Visser

Secretaris

  

1 (1)

nee

167.674 (163.111)

20.863 (19.241)

188.537 (182.352)

194.000

 

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen functionarissen die hun werkzaamheden als topfunctionaris hebben neergelegd en die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar aangemerkt worden als topfunctionaris. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen functies als leidinggevend topfunctionaris bij andere instellingen(en) die op grond van de WNT gemeld en openbaar gemaakt moeten worden.

Licence