Base description which applies to whole site

7. Saldibalans

Tabel 29 Saldibalans per 31 december 2019 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Passiva

31-12-2019

 

31-12-2018

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1

Uitgaven ten laste van de begroting

134.038

 

124.482

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

6.225

 

6.398

3

Liquide middelen

1.039

 

490

     

4

Rekening-courant RHB1

0

  

4a

Rekening-courant RHB

125.908

 

116.385

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

  

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

586

 

368

7

Schulden buiten begrotingsverband

3.530

 

2.557

8

Kas-transverschillen

0

       
          

Subtotaal intra-comptabel

135.663

 

125.340

Subtotaal intra-comptabel

135.663

 

125.340

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

216

 

638

10a

Tegenrekening vorderingen

216

 

638

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

1.792

 

1.350

12a

Tegenrekening voorschotten

1.792

 

1.350

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

14.718

 

8.749

14

Andere verplichtingen

14.718

 

8.749

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

16.726

 

10.737

Subtotaal extra-comptabel

16.726

 

10.737

          

Totaal

152.389

 

136.077

Totaal

152.389

 

136.077

1

Rijkshoofdboekhouding

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2019 HIIB

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2019, waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Tabel 30 Overzicht liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Raad van State

1.486

b) Algemene Rekenkamer

100

c) Nationale ombudsman

1.475

d) Kanselarij der Nederlandse Orden

1.168

e) Kabinet van de Gouverneur van Aruba

242.996

f) Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

514.926

g) Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

276.591

  

Totaal

1.038.742

Ad 4a. Rekening‑courant Rijkshoofdboekhouding

Op de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag conform rekening-courant afschrift. De volgende rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans.

Tabel 31 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

125.907.563

  

Totaal

125.907.563

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 32 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Vorderingen

Saldo

a) Vorderingen kasbeheerders

 

Raad van State

408.980

Algemene Rekenkamer

18.923

Nationale Ombudsman

13.204

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

41.064

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

509

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

100.051

b) Overige intra-comptabele vorderingen

2.508

  

Totaal

585.239

Ad a) Vorderingen kasbeheerders

Het saldo van de Raad van State heeft voornamelijk betrekking op vorderingen wegens detacheringen en overige doorberekeningen (€ 0,4 mln.).

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer betreffen voornamelijk levensloop saldi (€ 0,02 mln.) en te verrekenen pensioenpremies.

De vordering van de Nationale ombudsman betreft de afwikkeling van pensioenkosten in verband met onbetaald verlof van een medewerker (€ 0,01 mln.).

De vorderingen van Kabinet van de Gouverneur van Aruba hebben betrekking op voorschotten aan (voormalig) personeel (€ 0,02 mln.) en een vordering op een leverancier (€ 0,02 mln).

De vordering van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat voornamelijk uit een verrekening met voormalig personeel.

Het bedrag van het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten betreft voornamelijk te ontvangen paspoortgelden en paspoortleges (€ 0,1 mln.).

Ad b) Overige intra-comptabele vorderingen

De overige intra-comptabele posten bestaan uit vorderingen op eigen personeel.

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 33 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Schulden

Saldo

a) Schulden kasbeheerders:

 

Raad van State

593.997

Algemene Rekenkamer

908.072

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

60.282

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

477.122

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

122.282

b) Overige intra-comptabele schulden

1.367.276

  

Totaal

3.529.031

Ad a) Schulden kasbeheerders

De schulden van de Raad van State bestaan voornamelijk uit de permanente bevoorschotting van griffierechten (€ 0,19 mln.) en een correctie jaarovergang openstaande debiteuren, die in het eerste kwartaal 2020 afgewikkeld wordt (€ 0,40 mln.).

Het bedrag van de Algemene Rekenkamer betreft nog te betalen Loonbelasting en pensioenpremie. De bedragen worden in januari 2020 afgewikkeld.

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat grotendeels uit te betalen paspoortgelden, nooddocumenten en naturalisatiegelden (€ 0,02 mln.) en loonafdrachten (€ 0,03 mln.).

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaan uit diverse crediteuren (€ 0,37 mln.) en nog te verrekenen ontvangen voorschotten (€ 0,1 mln.).

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten bestaan voornamelijk uit af te dragen paspoortgelden (€ 0,06 mln.), betalingen onderweg (€ 0,04 mln.) en loonbelasting en premies (€ 0,01 mln.).

Ad b) Overige intracomptabele schulden

De overige posten bestaan uit nog af te dragen loonheffing en sociale premies.

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen 

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 34 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Vorderingen

Saldo

a) Vorderingen kasbeheerders:

 

Algemene Rekenkamer

204.585

Nationale ombudsman

11.039

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

58

  

Totaal

215.682

Het saldo van de Algemene Rekenkamer bestaat voornamelijk uit door te berekenen loonkosten in verband met detacheringen.

De vorderingen van de Nationale ombudsman bestaan uit vergoedingen aan decentrale overheden.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

Het saldo van de openstaande voorschotten per 31 december 2019 is als volgt opgebouwd:

Tabel 35 Overzicht openstaande voorschotten per 31 december 2019 (bedragen in €)

Voorschotten

Saldo

a) Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

159.138

Algemene Rekenkamer

348.998

Nationale Ombudsman

1.044.042

Kanselarij der Nederlandse Orden

236.937

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

2.550

  

Totaal

1.791.665

De voorschotten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden bestaan voornamelijk uit aan APG Service Partners (voorheen Loyalis) verstrekte voorschotten vanaf 2016. Deze worden afgerekend na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring.

De overige voorschotten betreffen reiskosten personeel.

Het saldo van de in 2019 afgerekende voorschotten is als volgt opgebouwd:

Tabel 36 Specificatie afgerekende voorschotten in 2019 (bedragen in €)

Voorschotten

Saldo

a) Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

49.136

Algemene Rekenkamer

9.671

Nationale Ombudsman

153.411

Kanselarij der Nederlandse Orden

56.882

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

0

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

3.514

  

Totaal

272.614

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De stand van de openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Tabel 37 Overzicht stand van de openstaande verplichtingen BiBBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

8.749.031

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar incl. negatieve bijstellingen

140.003.830

+/+

 

148.752.861

 
   

Tot betaling gekomen in 2019

134.035.262

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

0

-/-

Totaal

14.717.599

 
Licence