Base description which applies to whole site

3. Beleidsprioriteiten

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan centraal. Het regeerakkoord is daarbij leidend. Hieronder worden enkele in 2019 relevante onderwerpen toegelicht. Een groot deel van het werk van het ministerie en de Minister-President werd ook het afgelopen jaar bepaald door de voorbereiding van de besluitvorming over tal van onderwerpen van het regeringsbeleid in de ministerraad en zijn onderraden. Daarnaast houdt het ministerie zich bezig met toelichting en verantwoording over het beleid in parlement, aan media en aan het publiek, en het ondersteunen van nationale en internationale optredens van de Minister-President. Het kabinet zet zich in voor het versterken van de Nederlandse economie. De Nederlandse economie heeft zich in 2019 positief ontwikkeld. De economische groei in 2019 valt weliswaar iets lager uit dan in 2018, met 1,8%. De werkloosheid is teruggelopen naar 3,4%, het laagste percentage sinds 2008. Het kabinet spant zich bovendien onverminderd in om Nederland veiliger te maken. Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) worden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in staat gesteld om ongeacht de verdere technologische ontwikkelingen effectiever op te kunnen treden. De inzet van deze extra bevoegdheden is met waarborgen omkleed, zodat op verantwoorde wijze met balans tussen veiligheid en privacybescherming kan worden omgegaan. Voorts werd in overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie de evaluatie van de Wiv 2017 voorbereid onder meer met de inrichting van een evaluatiecommissie. 2019 was ook het jaar waarin het kabinet in samenspraak met maatschappelijke partners kwam tot akkoorden en plannen voor het toekomstbestendig maken van ons pensioenstelsel en de aanpak van klimaatverandering en haar gevolgen. Voorts kwamen eerste kabinetsbrede pakketten van maatregelen tot stand om op korte termijn de problemen te beperken gerelateerd aan de uitstoot van voor natuur en milieu schadelijke stoffen als stikstof, CO2 en PFAS.

De Minister-President heeft in 2019 voorts een groot aantal succesvolle handelsmissies geleid en buitenlandse werkbezoeken afgelegd (onder meer Vietnam, Verenigde Staten, China, Nigeria, Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland). Ook heeft de Minister-President in 2019 een bezoek gebracht aan Caribisch Nederland. De Minister-President nam in 2019 deel aan de G20top in Osaka in Japan. Zeker voor Nederland – als open en internationaal georiënteerde economie is de G20 van groot belang. Nederland heeft zich in 2019 opnieuw gecommitteerd aan internationale samenwerking en zich een actieve en betrouwbare internationale partner betoond om resultaten te boeken op de grote thema’s van deze tijd die landen niet alleen kunnen bereiken. Ook in 2019 stond een groot deel van de agenda van de Minister-President in het teken van de Nederlandse inzet in de Europese Unie. Medio 2019 werd de nieuwe strategische agenda voor de EU voor 2019-2024 vastgesteld. Daarin zijn de vijf Nederlandse prioriteiten (migratie, veiligheid, economie, klimaat en extern beleid) goed weergegeven. Naast deze thema’s, waarvoor de Minister-President zich heeft ingezet, waren in 2019 de onderhandelingen omtrent het toekomstig meerjarig financieel kader, de versterking van de Economische en Monetaire Unie en de Brexit belangrijke thema’s. Voorts ging de nodige aandacht uit naar de besluitvorming omtrent de benoeming van een nieuwe Europese Commissie.

Licence