Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Tabel 40 Staat van baten en lasten per 2019 (x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2018

     

Baten

    

Omzet

2.155.063

2.324.940

169.877

2.210.008

- Omzet moederdepartement

2.097.986

2.248.066

150.080

2.126.177

- Omzet overige departementen

0

15.979

15.979

11.930

- Omzet derden

57.077

60.895

3.818

71.901

Vrijval voorzieningen

0

15.725

15.725

14.635

Bijzondere baten

0

3.045

3.045

79.091

Rentebaten

0

0

0

0

Totaal baten

2.155.063

2.343.710

188.647

2.303.734

     

Lasten

    

Apparaatkosten

1.136.650

1.259.337

122.687

1.200.269

-Personele kosten

1.016.882

1.123.287

106.405

1.077.164

Waarvan eigen personeel

888.632

931.587

42.955

892.684

Waarvan inhuur externen

103.000

140.702

37.702

132.062

Waarvan overige personele kosten

25.250

50.998

25.748

52.418

-Materiële kosten

119.768

136.050

16.282

123.105

Waarvan apparaat ICT

39.396

50.600

11.204

52.522

Waarvan bijdrage aan SSO's

34.265

29.087

‒ 5.178

28.253

Waarvan overige materiële kosten

46.107

56.363

10.256

42.330

Materiële programma kosten

893.760

1.055.606

161.846

967.776

Afschrijvingskosten

19.650

20.143

493

20.967

-Immaterieel

4.527

4.135

‒ 392

4.275

-Materieel

15.123

16.008

885

16.692

Dotaties voorzieningen

86.188

50.459

‒ 35.729

97.550

Overige kosten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

18.815

0

‒ 18.815

0

Rentelasten

0

0

0

0

Totaal lasten

2.155.063

2.385.545

230.482

2.286.562

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 41.835

‒ 41.835

17.172

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

0

‒ 41.835

‒ 41.835

17.172

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 41,8 mln. wordt met name veroorzaakt door vakmanschap, overproductie GW, extra lasten vanwege huisvesting en energie en nog een aantal kleinere posten.

Jaarlijks wordt door DJI beoordeeld of bepaalde activiteiten onder de Vpb-plicht vallen. Er vindt momenteel een inventarisatie plaats naar mogelijk Vpb-belaste activiteiten in 2019 binnen DJI.

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 41 Omzet moederdepartement (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Bijdrage

2.197.364

2.083.596

Diverse dienstverlening Overig JenV

37.618

31.516

Diverse dienstverlening Agentschappen JenV

13.084

11.065

Totaal

2.248.066

2.126.177

De stand van de departementale verantwoording bedraagt in 2019 € 2.284 mln. Op deze stand is een aantal mutaties verantwoord om tot de omzet moederdepartement te komen zoals deze in de Staat van baten en lasten is verantwoord. De voornaamste mutaties betreffen de terug te betalen bijdrage frictiekosten (€ 39,2 mln.) en de vooruitontvangen bijdrage Pilot visie GW.

Omzet overige departementen

Tabel 42 Omzet overige departementen (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Dienstverlening overige ministeries

15.979

11.930

Totaal

15.979

11.930

Tabel 43 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)

Omschrijving

2019

Omzet moederdepartement

2.248,1

  

waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

2.107,6

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

1.003,6

Extramurale sanctiecapaciteit

9,1

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

130,3

FPC’s / forensische zorg (Rijks FPC's en tbs-capaciteit bij part. instellingen)

291,0

Intramurale inkoopplaasten forensische zorg in GGZ-instellingen

359,5

Inkoop ambulante forensische zorg

107,4

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

74,4

Justitiële Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

132,2

  

waarvan overige bijdragen van het moederdepartement

89,8

Vreemdelingencapaciteit Veldzicht (COA en bestuursrechtelijk)

7,0

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

6,4

Inkoop gedragsinterventies

4,1

Voorziening Substantieel Bezwarende Functie (SBF)

42,7

Kosten personeelsconvenant

25,8

Frictiekosten GW/VB

19,4

Frictiekosten JJI

14,3

Voorziening Van Werk naar Werk (VWNW)

7,9

Subsidies (gevangenismuseum en EFP)

1,4

Overige kosten niet bij p*q inbegrepen

2,7

Exploitatieresultaat

‒ 41,8

  

waarvan overige ontvangsten van het moederdepartement

50,7

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

50,7

De overige ontvangsten/bijdragen zijn in de bovenstaande tabel naar aard en omvang gespecificeerd.

Omzet derden

Tabel 44 Omzet derden (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Opbrengst arbeid

20.386

20.942

Opbrengst Verdrag Noorwegen

0

18.246

Opbrengst verhuur overig

915

800

Opbrengst afrekeningen inkoop forensische zorg 2011-2015

762

‒ 113

Opbrengst exploitatie VN en ICC plaatsen

3.899

4.454

Opbrengst verhuur celcapaciteit (incl cellen politie)

4.743

2.791

Opbrengst IT-dienstverlening

463

496

Opbrengsten bewakings- en beveiligingsdiensten

11.601

7.612

Opbrengsten vervoer

605

450

Opbrengst inning eigen bijdrage

376

3.084

Opbrengst C.O.A. / C.A.K.

7.302

7.043

Afrekening Jeugdinstellingen

1.545

689

Overige omzet derden

8.297

5.407

Totaal

60.895

71.901

Opbrengsten arbeidHet betreft hier de bruto externe opbrengst van de arbeid en de winkels ten behoeve van de gedetineerden € 20,4 mln. (2018: € 20,9 mln.). De kosten van de arbeid zijn verdisconteerd in de programmakosten (inzet, grond- en hulpstoffen, kosten machines, onderhoudskosten etc.) en apparaatskosten voor wat betreft de personele inzet.

Overige opbrengstenDe beëindiging van het contract met Noorwegen in 2018 leidt tot een daling van de overige opbrengsten met ongeveer € 18 mln. in 2019. De dienstverlening aan externen voor wat betreft bewakings- en beveiligingsdiensten en celcapaciteit voor arrestanten heeft in 2019 meer opbrengsten gegenereerd t.o.v. 2018.

Vrijval uit voorzieningenBij de balanspost voorzieningen is een toelichting opgenomen op de vrijval uit de voorzieningen.

Bijzondere batenDe bijzondere baten bestaan voornamelijk uit een extra huuropbrengst van € 3 mln. uit verhuur van voormalige DJI panden.

Lasten

Apparaatskosten

a. Personele kosten

Tabel 45 Personele kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Waarvan eigen personeel

931.587

892.684

Waarvan externe inhuur

140.702

132.062

Waarvan overige personele kosten

50.998

52.418

Totaal

1.123.287

1.077.164

De personeelskosten zijn in 2019 verantwoord voor een bedrag van € 931,6 mln. (2018: € 892,7 mln.) en zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 38,9 mln. hetgeen 4,18% is. De CAO-verhogingen zijn daar debet aan, nl. 2% per 1 juli 2019 en doorwerking op o.a. vakantiegeld, sociale lasten, eindejaarsuitkering en diverse premies bracht een stijging op de gemiddelde loonsom met zich mee. Daarnaast is de DJI bezig met een forse wervingscampagne. Hierdoor is er sprake van een stijging van het aantal personeelsleden met 286 fte. Aan de andere kant waren er ook veel vacatures met name op moeilijk in te vullen functies zoals psychiaters, ICT-ers en beveiligingspersoneel. De kosten van externe inhuur zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 8,6 mln. De stijging van de kosten externe inhuur wordt vooral veroorzaakt door de inhuur van beveiligingspersoneel (flexibeleschil) en automatiseringspersoneel in verband met enkele omvangrijke ICT-projecten. Verder wordt personeel tijdelijk ingehuurd op de momenten dat er in de inrichtingen onvoldoende eigen personeel beschikbaar is.

b. Materiële apparaatskosten

Tabel 46 Materiële kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Waarvan apparaat ICT

50.600

52.522

Waarvan bijdrage aan SSO's

29.087

28.253

Waarvan overige materiële kosten

56.363

42.330

Totaal

136.050

123.105

c. Materiële programmakosten

Tabel 47 Materiële programmakosten (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Financiering particuliere instellingen Jeugd

72.694

57.358

Inkoop forensische zorg

678.151

613.866

Subsidies overig

3.595

2.887

Gebruikersvergoeding RVB programma

101.106

99.371

Overige huisvestingskosten programma

78.845

75.477

Kosten justitieel ingeslotenen

89.972

83.584

Materiële kosten arbeid justitiabelen

13.535

15.444

Kosten arrestanten politiebureaus

1.437

659

Overige exploitatiekosten programma

16.271

19.130

Totaal

1.055.606

967.776

Bij de tweede suppletiore begroting zijn aanvullende middelen toegekend voor de productiestijging die zich bij de inkoop Forensische Zorg heeft voorgedaan. Daarnaast heeft extra instroom in het laatste kwartaal 2019 geleid tot nog hogere kosten ten opzichte van de toegekende middelen bij de tweede suppletiore begroting. De overige kosten zijn grotendeels in lijn met 2018.

Tabel 48 Afschrijvingskosten (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Immaterieel vaste activa

4.135

4.275

Materieel vaste activa

16.008

16.691

Totaal

20.143

20.967

Dotaties aan voorzieningen

Tabel 49 Dotaties voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving

2019

2018

Dotaties aan voorzieningen

50.459

97.550

Totaal

50.459

97.550

De dotaties aan de voorzieningen zijn nader toegelicht bij de betreffende post in de balans.

Saldo van baten en lastenOver 2019 is een negatief exploitatieresultaat ad € 41,8 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 1,78% van de totale omzet in 2019.

Tabel 50 Balans per 31 december 2019 (x € 1.000)
 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

  

Immateriële activa

6.757

9.331

Materiële vaste activa

43.587

40.417

- Grond en gebouwen

447

720

- Installaties en inventarissen

42.421

39.184

- Projecten in uitvoering

0

0

- Overige materiële vaste activa

719

513

Vlottende Activa

454.828

529.299

- Voorraden en onderhanden projecten

7.893

5.992

- Debiteuren

22.971

20.618

- Overige vorderingen en overlopende activa

90.502

168.641

- Liquide middelen

333.462

334.048

Totaal Activa

505.172

579.047

   

Passiva

  

Eigen vermogen

24.389

66.224

- Exploitatiereserve

66.224

49.052

- Onverdeeld resultaat

‒ 41.835

17.172

Voorzieningen

79.248

123.610

Langlopende schulden

0

0

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

401.535

389.213

- Crediteuren

30.364

44.190

- Belastingen en premies sociale lasten

0

0

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

- Overige schulden en overlopende passiva

371.171

345.023

Totaal Passiva

505.172

579.047

Toelichting op de debetzijde van de balans
Tabel 51 Debiteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Debiteuren

30.330

28.038

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

‒ 7.359

‒ 7.420

Totaal

22.971

20.618

   

Nadere specificatie

31-12-2019

31-12-2018

Debiteuren moederdepartement

4.682

3.798

Debiteuren andere ministeries

4.710

2.993

Debiteuren derden

20.938

21.247

Totaal

30.330

28.038

Tabel 52 Overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Vooruitbetaalde bedragen

32.923

30.563

Personele (salaris)voorschotten

144

77

Overige vorderingen en overlopende activa

57.435

138.001

Te vorderen BTW

0

0

Totaal

90.502

168.641

   

Nadere specificatie

31-12-2019

31-12-2018

Overige vorderingen en overlopende activa van moederdepartement

5.628

41.495

Overige vorderingen en overlopende activa van andere ministeries

19.887

19.962

Overige vorderingen en overlopende activa van derden (buiten het Rijk)

64.987

107.184

Totaal

90.502

168.641

Tabel 53 Specificatie overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Nog te ontvangen afrekeningen inzake Forensische zorg

38.281

80.652

Nog te ontvangen eigen bijdrage

327

3.095

Nog te ontvangen ESF Subsidies particuliere + rijksinstellingen

5.924

6.095

Nog te ontvangen RVB inzake overname panden

0

540

Nog te ontvangen bijdrage moederdepartement ihkv frictiekosten

0

36.062

Nog te ontvangen kasbijdrage

0

410

Nog te ontvangen ihkv verhuur celcapaciteit VN/ICC

966

884

Overige voorschotten

144

77

Vooruitbetaalde bedragen

32.923

30.563

Overige vorderingen diverse inrichtingen

11.937

10.263

Totaal

90.502

168.641

Toelichting op de creditzijde van de balans

Specificatie bij enkele passivaposten

Tabel 54 Ontwikkeling eigen vermogen (x € 1.000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2019

2.324.940

24.389

1%

2018

2.210.008

66.224

3%

2017

2.111.872

67.452

3%

Tabel 55 Eigen vermogen (x € 1.000)
 

Exploitatiereserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2019

49.052

17.172

66.224

Onverdeeld resultaat 2018 (+/-)

17.172

‒ 17.172

0

Toevoeging door moederdepartement (+)

0

0

0

Storting aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Onverdeeld resultaat 2019 (+/-)

0

‒ 41.835

‒ 41.835

Stand 31-12-2019

66.224

‒ 41.835

24.389

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar.Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2017, 2018 en 2019 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 110,8 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen).

Het negatieve exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 41,8 mln. en is verantwoord als onverdeeld resultaat 2019 en zal in 2020 ten laste van de exploitatiereserve worden gebracht.

Voorzieningen

Tabel 56 Voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2019

in 2019

in 2019

in 2019

31-12-2019

Voorziening SBF

39.198

0

32.077

‒ 29.289

41.986

Reorganisatievoorziening

11.925

‒ 2.122

3.056

‒ 3.866

8.993

Voorziening van Werk naar Werk

12.965

‒ 3.150

10.403

‒ 8.384

11.834

Voorziening doorlopende salariskosten

10.945

‒ 4.113

4.922

‒ 3.676

8.078

Voorziening afkoop boekwaarde gebouwen

35.382

‒ 1.977

0

‒ 33.405

0

Voorziening witte-groene tabel (loonheffing)

909

‒ 616

0

‒ 293

0

Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek

1.601

‒ 7

0

‒ 182

1.412

Voorziening Afwikkeling Belasting-controle 2013-2017

10.685

‒ 3.740

0

0

6.945

Totaal

123.610

‒ 15.725

50.458

‒ 79.095

79.248

ToelichtingVoorziening afkoop boekwaardeDeze voorziening is in 2019 geheel afgewikkeld. Het voor Bonaire onttrokken bedrag van € 0,7 mln. is als nog te betalen post aan het RVB opgenomen.

ReorganisatievoorzieningDe reorganisatievoorziening betreft de voorzieningen die zijn getroffen voor reorganisaties binnen DJI die niet vallen onder het Masterplan DJI. Het betreft onder meer reorganisaties van de locatie Heuvelrug in 2010, het hoofdkantoor in 2011, FPC Veldzicht in 2013, de Leuvense Poort/Corridor in 2015.Daarnaast zijn er voorzieningen voor:a. vaststellingsovereenkomstenDeze voorziening is in 2018 gevormd voor medewerkers waarmee afspraken zijn gemaakt over een vrijwillig vertrek. Dit heeft geleid tot meerjarige vaststellingsovereenkomsten met een bovenwettelijke uitkering.b. salarissuppletieHet «Van Werk Naar Werk» (VWNW)-beleid bestaat uit verschillende financiële tegemoetkomingen op diverse tijdstippen. Er is een extra financiële reservering nodig vanwege garanties op het behoud van het salarisniveau vòòr de reorganisatie. De eerste 2 jaar kunnen medewerkers de VWNW-salarisgarantieregeling aanvragen, indien zij na een reorganisatie in een lagere salarisschaal geplaatst zijn. Voor deze 2 jaars salariscompensatie periode wordt op individueel niveau een besluit opgesteld en zijn de financiële gevolgen in de VWNW-voorziening zelf opgenomen. Echter vanaf het 3e jaar ontstaat het recht op aanvragen van de VWNW-regeling «salarissuppletie».c. beveiliging en sluiting Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring (GW/VB). Voor het leegstandsbeheer / objectbewaking is in 2019 in Almere, Zwaag en Zoetermeer gebruik gemaakt van inzet G4S t/m het moment van sleuteloverdracht aan het RVB, waarna het RVB het leegstandsbeheer over heeft genomen. De voorziening is in 2019 afgewikkeld.

Crediteuren

Tabel 57 Crediteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Crediteuren

28.088

41.008

Betalingen onderweg

2.276

3.182

Totaal

30.364

44.190

   
   

Openstaande crediteuren per jaar

31-12-2019

31-12-2018

t/m 2015

537

538

2016

0

‒ 26

2017

‒ 220

1.100

2018

26

‒ 230

2019

27.745

39.626

Totaal

28.088

41.008

Overige schulden en overlopende passiva

Tabel 58 Overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Overige schulden: nog te ontvangen facturen/declaraties

251.647

275.534

Vooruitontvangen projectbijdragen

3.794

961

Terug te betalen bijdragen

39.181

184

Vooruitontvangen bedragen

6.996

5.846

Vakantiegeld

28.214

27.174

Eindejaarsuitkering

3.893

3.699

Niet opgenomen vakantiedagen

37.447

31.625

Totaal

371.171

345.023

   

Nadere specificatie

31-12-2019

31-12-2018

Overige schulden en overlopende passiva aan moederdepartement

49.051

6.277

Overige schulden en overlopende passiva aan andere ministeries

29.668

25.288

Overige schulden en overlopende passiva aan derden (buiten het Rijk)

292.452

313.458

Totaal

371.171

345.023

Tabel 59 Specificatie overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Inkoop forensische zorg

153.061

176.704

Nog te betalen afkoop subsidierelatie 't Keerpunt

6.254

0

Nog te betalen aan RVB (servicekosten/gebruikerszaken en kosten PPS)

21.861

19.219

Nog te betalen kosten zorgkosten

2.640

6.504

Nog te betalen regeling SBF 2e carriere

5.025

12.389

ESF-bijdrage particuliere inrichtingen

5.580

6.161

Nog te betalen TOD en overwerk

7.131

7.173

Nog te betalen kosten ARBO dienstverlening EC-OP

1.218

283

Overige passiva

2.388

2.325

Diverse overige nog te betalen (incl. ntb JenV)

46.489

44.776

Totaal

251.647

275.534

Tabel 60 Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 (x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2019 +/+ stand depositorekeningen

205.177

334.048

128.871

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

2.155.063

2.974.534

819.471

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.153.163

‒ 2.955.154

‒ 801.991

Totaal operationele kasstroom

1.900

19.380

17.480

Totaal investeringen (-/-)

‒ 19.535

‒ 23.125

‒ 3.590

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

10.000

3.159

‒ 6.841

Totaal investeringskasstroom

‒ 9.535

‒ 19.966

‒ 10.431

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

0

25.000

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

0

25.000

Rekening-courant RHB 31 december 2019 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

172.542

333.462

160.920

Tabel 61 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019
  

Realisatie

Begroting

Omschrijving

2018

2019

2019

Saldo baten en lasten als % totale baten

0,8%

‒ 1,8%

0,0%

    

Direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit

   

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.605

8.988

8.894

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

268

290

265

Omzet (x € 1 mln.)

969

964

872,3

    

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

611

554

583

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

71

71

87

Omzet (x € 1 mln.)

15,8

14,3

18,5

    

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.000

1.185

1.603

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

46

58

31

Omzet (x € 1 mln.)

17,0

24,9

18,2

    

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

426

396

450

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

62

63

64

Omzet (x € 1 mln.)

9,6

9,1

10,5

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

630

668

630

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

520

534

529

Omzet (x € 1 mln.)

119,6

130,3

121,6

    

Forensische zorg

   

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

172

169

175

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.138

1.160

1.152

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

577

600

585

Omzet (x € 1 mln.)

275,9

291,0

283,3

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

   

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.609

2.911

2.395

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

130

47

162

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

322

333

322

Omzet (x € 1 mln.)

321,9

359,5

300,1

    

- Inkoop ambulante forensische zorg

92

107

89

    

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

   

Direct inzetbare capaciteit:

   

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

61

63

63

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

696

584

584

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

274

296

295

Omzet (x € 1 mln.)

75,8

69,9

69,7

    

Reservecapaciteit vreemdelingen

176

70

70

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

94

38

98

Omzet (x € 1 mln.)

6,0

1,0

2,5

    

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

0

216

216

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

0

46

46

Omzet (x € 1 mln.)

0,0

3,6

3,6

    

Direct inzetbare jeugdcapaciteit

   

– Rijksjeugdinrichtingen

255

255

255

– particuliere jeugdinrichtingen

250

250

262

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

650

675

647

Omzet (x € 1 mln.)

119,8

124,4

122,0

    

Reservecapaciteit jeugd

104

104

92

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

77

51

90

Omzet (x € 1 mln.)

2,9

1,9

3,0

    

In stand te houden jeugdplaatsen

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

101

112

90

Omzet (x € 1 mln.)

5,3

5,9

4,7

Toelichting

Verschillen in dagprijs hangen voorts samen met de introductie van een nieuwe kostprijssystematiek, waarbij kosten op verbeterde manier worden toegerekend aan de begrotingsproducten. Dit verklaart onder andere voor een groot deel de mutaties in de prijzen van de reservecapaciteit jeugd en de in stand te houden jeugdplaatsen.

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgen de kosten als gevolg van loon en prijsindexatie.

Door de stijgende gedetineerdenbezetting op de beschikbare capaciteit nemen de kosten per plaats toe. Dit doet zich met name voor bij de direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit.

Samenhangend met de veranderende doelgroep zijn er daarnaast in de onderliggende productmix naar verhouding meer zwaardere regimes, wat ook leidt tot een gemiddeld hogere prijs.

Daarnaast stijgen over het algemeen de kostprijzen als gevolg van met name gestegen ICT-kosten ten opzichte van waar in de begroting rekening mee werd gehouden.

Bij de intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen is ten opzichte van de begroting een stijging en een wijziging in productmix waar te nemen.

Bij de vreemdelingenbewaring capaciteit leidt een efficiëntere benutting van gebouwen over het algemeen tot een positief effect op de kostprijzen. Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen.

Licence