Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

10.3 Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 73 Staat van baten en lasten van baten-lastenagentschap CJIB (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

 

(1)

(2)

(3 = 2 - 1)

 

Baten

    

Omzet

140.288

141.883

1.595

134.894

- Omzet moederdepartement

127.282

132.403

5.121

121.339

- Omzet overige departementen

542

1.924

1.382

1.605

- Omzet derden

12.464

7.556

‒ 4.908

11.950

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

127

Rentebaten

0

0

0

0

Totaal baten

140.287

141.883

1.596

135.021

     

Lasten

    

Apparaatkosten

125.001

130.523

5.522

112.773

-Personele kosten

92.885

104.283

11.398

88.802

Waarvan eigen personeel

62.609

64.536

1.927

58.541

Waarvan inhuur externen

28.038

35.883

7.845

26.756

Waarvan overige personele kosten

2.238

3.864

1.626

3.505

-Materiële kosten

32.116

26.240

‒ 5.876

23.971

Waarvan apparaat ICT

7.850

7.188

‒ 662

6.285

Waarvan bijdrage aan SSO's

7.115

7.936

821

7.476

Waarvan overige materiële kosten

17.151

11.116

‒ 6.035

10.210

Gerechtskosten

10.566

5.428

‒ 5.138

8.721

Afschrijvingskosten

4.662

3.866

‒ 796

3.160

-Materieel

4.013

3.217

‒ 796

2.511

Waarvan apparaat ICT

0

2.377

2.377

1.607

-Immaterieel

649

649

0

649

Dotaties voorzieningen

0

1.000

1.000

755

Bijzondere lasten

0

0

0

821

Rentelasten

57

44

‒ 13

59

Totaal lasten

140.287

140.861

574

126.289

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

0

1.022

1.022

8.732

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

0

1.022

1.022

8.732

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 74 Onderbouwing omzet moederdepartement

Product

Vaste kosten

Variabel deel

Uitstroom

Omzet

 

(x € 1.000)

kostprijs

 

(x € 1.000)

Vrijheidsstraffen

3.866

€ 13,36

23.170

4.176

Taakstraffen

3.652

€ 24,61

36.740

4.556

Schadevergoedingsmaatregelen

6.004

€ 165,13

11.824

7.956

Ontnemingsmaatregelen

6.791

€ 1.392,83

1.395

8.733

Jeugdreclassering

93

€ 50,60

4.757

334

Voorwaardelijke Invrijheidstelling

202

€ 192,14

1.606

511

Toezicht

155

€ 43,95

14.299

783

Geldboetes

71.256

€ 1,39

9.035.990

83.780

Transacties

3.349

€ 25,53

3.380

3.435

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

   

114.264

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

   

18.139

Omzet moederdepartement

   

132.403

De overige bijdragen betreft inputfinanciering (€ 4,2 mln.), diverse overige financiering (€ 1,1 mln.) en projectfinanciering (€ 12,8 mln.). Van de projectfinanciering is onder meer € 4,2 mln. verstrekt voor feitgecodeerde projecten en € 5,8 mln. voor vAICE projecten.

Omzet overige departementen

Tabel 75 Onderbouwing omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Opdrachtgever

Departement

Q (stuks)

Omzet

Bestuurlijke boetes:

   

-nVWA

EZK

6.961

275

-Inspectie Leefomgeving en Transport

IenW

1.424

73

-Inspectie SZW

SZW

1.789

66

-Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZK

1.778

49

-DUO

OCW

561

21

-IGJ

VWS

213

13

-Agentschap Telecom

EZK

219

11

-Belastingdienst

Fin

32

3

Clustering rijksincasso:

   

-DUO

OCW

47.504

1.114

-Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZK

71

10

Overig:

   

-Diplomaten

BZK

n.v.t.

175

-Dienst Huurcommissie

BZK

4.735

114

Totaal

  

1.924

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de vergoeding die het CJIB namens het Ministerie van VWS ontvangt inzake wanbetalers en onverzekerden.

Lasten

Personele kosten

Tabel 76 Onderbouwing Personele kosten (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Begroting

 

2017

2018

2019

2019

Formatie

1.063

1.128

1.177

1.159

- ambtelijk

877

927

983

940

- niet ambtelijk

186

201

194

219

Eigen personeel

    

Kosten

55.034

58.541

64.536

62.609

Externe inhuur

    

Kosten

30.814

26.756

35.883

28.038

Overige personeelskosten

    

Overige personeelskosten

3.565

3.505

3.864

2.238

Totale personeelskosten

89.413

88.802

104.283

92.885

De kosten van externe inhuur zijn hoger dan begroot, doordat in de oorspronkelijk vastgestelde begroting de kosten van programma’s zijn opgenomen onder de materiële kosten. Daarnaast is sprake van een stijging van de projectenportfolio en meer inzet op programma’s.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn lager dan begroot, doordat in de oorspronkelijk vastgestelde begroting de kosten van programma’s zijn opgenomen onder de materiële kosten. Deze kosten zijn echter gerealiseerd middels externe inhuur.

Gerechtskosten

Als gevolg van lager dan begrote productieaantallen inzake bestuurlijke boetes en clustering rijksincasso, zijn de gerechtskosten lager dan begroot. Daarnaast zijn de deurwaarderstarieven lager dan waar in de oorspronkelijk vastgestelde begroting rekening mee is gehouden.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot als gevolg van uitgestelde investeringen en lager dan begrote aanschafprijzen.

Tabel 77 Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

  

Vaste Activa

9.794

10.140

Immateriële activa

1.443

2.092

Materiële vaste activa

8.351

8.048

- grond en gebouwen

443

601

- installaties en inventarissen

1.932

2.425

- overige materiële vaste activa

5.976

5.022

Vlottende Activa

40.509

47.044

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

545

48

- Overige vorderingen en overlopende activa

4.382

4.421

- Liquide middelen

35.582

42.575

Totaal activa

50.303

57.184

   

Passiva

  

Eigen vermogen

7.674

15.152

- exploitatiereserve

6.652

6.420

- onverdeeld resultaat

1.022

8.732

Voorzieningen

959

1.108

Langlopende schulden

5.374

7.403

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

5.374

7.403

Kortlopende schulden

36.296

33.521

- Crediteuren

673

792

- Belastingen en premies sociale lasten

141

67

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

3.813

3.387

- Overige schulden en overlopende passiva

31.669

29.275

Totaal Passiva

50.303

57.184

Toelichting op de debetzijde van de balans

Activa

In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa en Liquide Middelen aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere Ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 78 Vlottende activa (bedragen * € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

Totaal

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

 

Debiteuren

21

370

154

545

Overige vorderingen en overlopende activa

568

1.036

2.778

4.382

Liquide middelen

35.582

0

0

35.582

Totaal

36.171

1.406

2.932

40.509

Toelichting op de creditzijde van de balans

Passiva

In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige verplichtingen en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2019 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere Ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 79 Kortlopende schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

Totaal

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

 

Crediteuren

0

181

492

673

Belastingen en premies sociale lasten

0

141

0

141

Kortlopend deel leningen Ministerie van Financiën

0

3.813

0

3.813

Overige schulden en overlopende passiva

14.266

2.647

14.756

31.669

Totaal

14.266

6.782

15.248

36.296

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorziening nader toegelicht.

Tabel 80 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2019

2019

2019

2019

31-12-2019

Reorganisatievoorziening

1.108

0

1.000

‒ 1.149

959

Totaal

1.108

0

1.000

‒ 1.149

959

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar opgenomen.

Tabel 81 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

Omzet

131.079

134.894

141.883

Plafond eigen vermogen

6.430

6.614

6.798

Eigen vermogen

7.920

15.152

7.674

Eigen vermogen als percentage van de omzet

6,16%

11,46%

5,64%

Gezien er sprake is van een positief resultaat, waardoor het EV 5,64% van de omzet bedraagt, dient het EV > 5% uiterlijk bij voorjaarsnota te worden afgeroomd door de eigenaar.

Tabel 82 Kasstroomoverzicht over 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2019 +/+ stand depositorekeningen

38.984

42.572

3.588

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

140.287

174.547

34.260

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 135.625

‒ 168.299

‒ 32.674

Totaal operationele kasstroom

4.662

6.248

1.586

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.971

‒ 3.142

‒ 171

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

5

5

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.971

‒ 3.137

‒ 166

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 8.500

‒ 8.500

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 3.952

‒ 3.388

564

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

2.971

1.785

‒ 1.186

Totaal financieringskasstroom

‒ 981

‒ 10.103

‒ 9.122

Rekening-courant RHB 31 december 2019 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

39.694

35.580

‒ 4.114

Tabel 83 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Activum

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Verbouwingen

5-10 jaar

0

Installaties en inventaris

5-10 jaar

194

Hard- en software

3-5 jaar

2.948

Immateriële vaste activa

5 jaar

0

Totaal

 

3.142

Operationele kasstroom

Het verschil wordt onder andere verklaard doordat de afschrijvingskosten € 0,8 mln. lager zijn dan begroot. De overige € 0,8 mln. wordt veroorzaakt door verandering in het werkkapitaal.

Investeringskastroom

De investeringen hebben voor € 2,9 mln. betrekking op hard- en software. De overige € 0,2 mln. betreft voornamelijk installaties en inventaris.

Ultimo 2018 stond inzake investeringen een factuurbedrag open van € 0,1 mln. en bedraagt het openstaande factuurbedrag ultimo 2019 € 0,5 mln. Hierdoor is het bedrag aan investering op de balans € 0,4 mln. hoger dan de investeringskasstroom.

Financieringskasstroom

Het verschil wordt verklaard door de eenmalige uitkering aan het moederdepartement ad € 8,5 mln., de aflossingen op leningen € 0,6 mln. lager zijn dan begroot en er € 1,2 mln. minder leenfaciliteit is afgeroepen dan begroot.

Tabel 84 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019
    

Realisatie

Begroting

Verschil 

 

2016

2017

2018

2019

2019

 

CJIB-totaal:

      

FTE-totaal (ambtelijk)

881

877

927

983

940

43

Saldo van baten en lasten in %

1,2

3,7

6,5

0,0

0,0

0,0

       

Geldboetes

      

Aantal

9.589.013

9.726.365

9.503.625

9.035.990

9.229.711

‒ 193.721

Kostprijs

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

Omzet (p*q)

86.301.117

87.537.285

85.532.625

81.323.910

83.067.399

‒ 1.743.489

% geïnde zaken binnen 1 jaar

92,0

93,2

93,0

92,7

93,0

‒ 0,4

       

Transacties

      

Aantal

7.247

6.098

4.574

3.380

6.300

‒ 2.920

Kostprijs

31,47

31,47

31,47

1.019,10

557,07

462,03

Omzet (p*q)

228.063

191.904

143.944

3.444.562

3.509.559

‒ 64.998

% geïnde zaken binnen 1 jaar

53,9

60,9

61,7

64,6

55,0

9,6

       

Vrijheidsstraffen

      

Aantal

20.752

21.516

22.157

23.170

20.778

2.392

Kostprijs

97,22

108,81

221,25

184,45

199,42

‒ 14,98

Omzet (p*q)

2.017.515

2.341.168

4.902.143

4.273.643

4.143.632

130.011

       

Taakstraffen

      

Aantal

37.884

36.347

35.676

36.740

38.590

‒ 1.850

Kostprijs

54,04

76,21

133,34

108,08

119,25

‒ 11,16

Omzet (p*q)

2.047.107

2.769.923

4.756.941

3.971.032

4.601.703

‒ 630.671

       

Schadevergoedingsmaatregelen

      

Aantal

13.230

13.332

12.468

11.824

14.355

‒ 2.532

Kostprijs

496,33

415,74

643,17

657,08

583,36

73,72

Omzet (p*q)

6.566.457

5.542.670

8.018.748

7.769.023

8.374.142

‒ 605.119

% afgedane zaken binnen 3 jaar

85,8

84,6

83,0

82,4

85,0

‒ 2,6

       

Ontnemingsmaatregelen

      

Aantal

1.268

1.483

1.471

1.395

1.736

‒ 342

Kostprijs

4.610,32

3.889,33

5.952,68

6.436,35

5.304,49

1131,86

Omzet (p*q)

5.845.884

5.767.869

8.753.418

8.975.489

9.208.595

‒ 233.106

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

74,1

71,4

70,0

70,6

70,0

0,6

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

71,8

65,9

61,2

60,9

65,0

‒ 4,1

       

voorwaardelijke invrijheidstelling

      

Aantal

936

881

729

1.606

1.250

356

Kostprijs

390,41

421,90

511,24

224,46

354,16

‒ 129,71

Omzet

365.421

371.690

372.692

360.475

442.704

‒ 82.229

       

Routeren Toezicht

      

Aantal

14.901

17.149

14.275

14.299

15.000

‒ 701

Kostprijs

33,29

44,14

37,87

50,79

54,29

‒ 3,51

Omzet

496.117

756.915

540.617

726.179

814.377

‒ 88.198

       

Jeugdreclassering

      

Aantal

5.457

5.258

4.432

4.757

6.000

‒ 1.243

Kostprijs

90,82

82,09

81,03

62,00

66,17

‒ 4,17

Omzet

495.591

431.609

359.133

294.928

397.022

‒ 102.094

       

Bestuurlijke boetes

      

Aantal

13.723

15.872

13.138

12.996

19.050

‒ 6.054

Tarief

33,64

33,75

32,37

35,01

28,44

6,57

Omzet (p*q)

461.639

535.641

425.236

455.018

541.772

‒ 86.755

       

Overheidsincasso

      

Omzet

12.474.224

10.674.656

11.736.508

10.921.233

12.463.611

‒ 1.542.378

       

Omzet-diversen/input

      

Omzet

13.620.865

15.583.670

9.479.000

19.367.510

12.722.484

6.645.026

       

Totaal

130.920.000

132.505.000

135.021.000

141.883.000

140.287.000

1.596.000

De kostprijzen van de producten transacties, schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen zijn hoger dan begroot als gevolg van een lagere dan begrote productie.Voor het product v.i. is de gerealiseerde productie hoger dan geraamd uitgekomen, waardoor de kostprijs lager is dan begroot.

Licence