Base description which applies to whole site

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAP PARESTO

Samenvattende verantwoordingsstaat 2019 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bedragen x € 1.000)
 

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2018

1

Baten-lastenagentschap Paresto

     
 

Totale baten

66.376

69.258

2.882

64.378

 

Totale lasten

66.376

71.027

4.651

65.786

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.769

– 1.769

– 1.408

           
 

Totale kapitaaluitgaven

235

– 66

– 301

382

 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen is hieraan daarom via de begrotingswet nadere invulling gegeven. Bij de herziening van de Regeling agentschappen in 2020 zullen verduidelijkingen worden aangebracht, zodat voortaan alleen bedragen die een directe relatie hebben met geleverde producten/diensten als omzet kunnen worden verantwoord en het niet meer nodig is in de begrotingswet nadere duiding te geven aan het begrip omzet. Om dit over 2020 mogelijk te maken, zullen door de regering voorstellen worden ingediend om de inmiddels door de Staten-Generaal goedgekeurde begrotingen bij suppletoire wet aan te passen in lijn met deze voorgenomen herziening van de Regeling agentschappen. Om ook over 2019 een transparant beeld te geven, is in de toelichting bij de jaarrekening van elk agentschap een nadere specificatie opgenomen van de gerealiseerde omzet, waaruit aard en omvang duidelijk blijken.

Licence