Base description which applies to whole site

9. JAARVERANTWOORDING AGENTSCHAP PER 31 DECEMBER 2019

Staat van baten en lasten van het agentschap Paresto (Bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

       
 

(1) vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

BATEN

       

Omzet

       

– waarvan omzet moederdepartement

48.999

50.059

1.060

47.104

– waarvan omzet overige departementen

400

406

6

471

– waarvan omzet derden

16.077

17.303

1.226

15.718

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

900

1.490

590

1.086

Rentebaten

         

Totaal baten

66.376

69.258

2.882

64.378

         

LASTEN

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

42.173

44.449

2.276

41.097

Waarvan eigen personeel

36.688

37.047

359

33.606

Waarvan inhuur externen

5.100

6.900

1.800

7.035

Waarvan overige personele kosten

385

502

117

456

– Materiële kosten

23.964

26.445

2.481

24.527

waarvan apparaat ICT

425

695

270

449

waarvan bijdrage aan SSO's

1.125

0

– 1.125

826

waarvan overige materiële kosten

400

1.015

615

931

Afschrijvingskosten

       

– Materieel

235

78

– 157

23

waarvan apparaat ICT

110

3

– 107

9

– Immaterieel

Dotaties voorzieningen

Overige kosten

       

Bijzondere lasten

55

55

138

Rentelasten

4

– 4

         

Totaal lasten

66.376

71.027

4.651

65.786

         

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

– 1.769

– 1.769

– 1.408

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

– 1.769

– 1.769

– 1.408

Toelichting op de staat van baten en lasten

De totale omzet vanuit het moederdepartement, overige departementen en derden bestaat uit twee delen: de omzet bedrijfsvoering (verkopen) € 37,4 miljoen en de omzet werkgeversbijdrage € 30,4 miljoen.

Omzet moederdepartement (Bedragen in miljoenen euro's)

Omzet moederdepartement

50,1

– Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

20,5

– Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

29,6

Het moederdepartement heeft een bijdrage aan het agentschap verstrekt ter grootte van € 29,6 miljoen voor de kosten van de basisproducten en -diensten die deels door Defensie gesubsidieerd worden via de werkgeversbijdrage.

Omzet bedrijfsvoering (verkopen)

Dit betreft in het boekjaar de door Paresto in rekening gebrachte opbrengst verkopen voor verrichte leveranties en diensten.

Omzet verkopen naar productgroep

Vastgestelde

begroting

Realisatie 2019

(bedragen x € 1.000)

   

Omzet regulier

26.100

26.319

Omzet niet regulier

9.406

11.059

Totaal omzet verkopen

35.506

37.378

De omzet bedrijfsvoering is onder te verdelen in de volgende productgroepen:

  • De omzet regulier betreft onder andere de verkopen in de bedrijfsrestaurants en kantines op locaties;

  • De omzet niet-regulier is omzet van onder andere evenementen, vergaderingen, diners en recepties die op locaties worden gehouden.

Omzet werkgeversbijdrage

De omzet werkgeversbijdrage (€ 30,4 miljoen) betreft de vergoeding die Paresto ontvangt voor de personele en materiële inzet op de locaties. Deze is hoger dan begroot door diverse loonbijstellingen vanwege het arbeidsvoorwaardenakkoord.

Rentebaten

In 2019 is er vanwege een lage rentestand geen deposito uitgezet en tevens geen rente ontvangen op de lopende rekening courant met het Ministerie van Financiën.

Bijzondere baten

De bijzondere baten betreffen voornamelijk betalingskortingen en producentenbonussen conform de contractuele afspraken en de suppletie van de belastingdienst over 2015 en 2016.

Personele kosten
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

(bedragen x € 1)

Vte'n

Prijs per Vte

Vte'n

Prijs per Vte

Militair personeel

77

€ 55.869

78

€ 58.871

Burgerpersoneel

646

€ 50.716

617

€ 53.441

         

Inhuur en uitzendkrachten

80

€ 63.900

110

€ 65.586

Totaal/Gemiddeld

803

€ 52.520

805

€ 55.209

Vanwege schaarste op de arbeidsmarkt blijft de vulling van vast personeel achter op de begroting. De gemiddelde loonsom van zowel vast personeel als inhuur is hoger dan begroot vanwege het arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarnaast is er sprake van een hogere verlofschuld, waardoor de personele kosten hoger zijn dan begroot.

Materiële kosten

De post materiële kosten bestaat voornamelijk uit ingrediëntkosten (€ 24,7 miljoen) en is hoger dan begroot door een hogere omzet en problemen rondom de keukeninfra (achterstallig onderhoud). Hierdoor is er in een aantal gevallen sprake van calamiteitencatering en is de verspilling hoger.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op het totaal van activa bedragen 78 duizend euro.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten hebben betrekking op facturen van leveranciers/lasten van voorgaand boekjaar.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2019 bedraagt –/– € 1,769 miljoen. Het resultaat wordt conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is niet voor het gehele resultaat mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,212 miljoen, dient aangezuiverd te worden vanuit het moederdepartement.

Balans per 31 december 2019

(bedragen x € 1.000)

31 december 2019

 

31 december 2018

Activa

     

Vaste activa

     

Immateriële activa

 

Materiële vaste activa

     

waarvan grond en gebouwen

 

waarvan installaties en inventarissen

36

 

162

waarvan projecten in uitvoering

 

waarvan overige materiële vaste activa

246

 

264

Vlottende activa

     

Voorraden en onderhanden projecten

582

 

567

Debiteuren

3.698

 

927

Overige vorderingen en overlopende activa

3.705

 

4.258

Liquide middelen

5.720

 

10.342

Totaal activa

13.987

 

16.520

       

Passiva

     

Eigen vermogen

     

Exploitatiereserve

1.557

 

2.965

Onverdeeld resultaat

– 1.769

 

– 1.408

Voorzieningen

 

Langlopende schulden

     

Leningen bij het Ministerie van Financiën

 

Kortlopende schulden

     

Crediteuren

6.608

 

6.922

Belastingen en premies sociale lasten

68

 

137

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

 

Overige verplichtingen en overlopende passiva

7.523

 

7.905

Totaal passiva

13.987

 

16.520

Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

In 2019 is er voor 53 duizend euro geïnvesteerd en 119 duizend euro te laste van het resultaat geboekt.

Voorraden

De op de balans opgenomen voorraden betreffen de voorraden op de locaties van Paresto.

Debiteuren

De debiteuren bestaan voornamelijk uit vorderingen op het moederdepartement (€ 3,0 miljoen) en derden (€ 0,7 miljoen). De post debiteuren is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Eind 2019 is een batch met facturen niet automatisch van Exact naar SAP gegaan. Dit heeft als gevolg dat de facturen niet zijn betaald en de post debiteuren hoger uitvalt en de liquide middelen hierdoor lager uitvallen. Het effect hiervan is circa 2,3 miljoen euro.

Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post is nader te specificeren in nog te ontvangen van het moederdepartement (€ 2,4 miljoen) en derden (€ 1,3 miljoen).

Liquide middelen

De post liquide middelen omvat vooral de gelden in rekening courant bij het Ministerie van Financiën (€ 5,7 miljoen). De afname in liquide middelen wordt met name veroorzaakt door een onjuiste verwerking van een batch facturen en het negatieve resultaat.

Passiva

Eigen vermogen

In 2019 heeft er geen uitkering aan het moederdepartement plaats gevonden. De grens voor het eigen vermogen 2019 is 3,2 miljoen euro (maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaar). Gezien het negatieve eigen vermogen moet er in 2020 een aanzuivering van het eigen vermogen plaatsvinden van 0,2 miljoen euro vanuit het moederdepartement.

Leningen

Alle door Paresto opgenomen gelden bij het Ministerie van Financiën (leningen) zijn volledig afgelost.

Crediteuren

Het crediteurensaldo bestaat uit schulden op het moederdepartement (€ 4,8 miljoen) en derden (€ 1,8 miljoen).

Belastingen en premies sociale lasten

De belastingen en premies sociale lasten hebben betrekking op de btw aangifte van december.

Overige verplichtingen en overlopende passiva

Het saldo overige verplichtingen en overlopende passiva bestaat voornamelijk uit moederdepartement (€ 4,2 miljoen) en derden (€ 3,3 miljoen).

De vakantieverplichtingen aan het personeel bestaan uit € 1,7 miljoen te betalen aan vakantiedagen en € 1,0 miljoen te betalen aan vakantiegelden. De stijging is mede te verklaren door een toenemend aantal vte’n bij Paresto. De overige schulden bestaan met name uit de salarissen van december.

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2019 + stand deposito rekeningen

12.997

10.280

– 2.717

       

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

235

663

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 5.319

2. Totaal operationele kasstroom

235

– 4.656

– 4.891

       

Totaal investeringen (–/–)

66

66

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3. Totaal investeringskasstroom

66

66

       

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

– 235

235

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

4. Totaal financieringskasstroom

– 235

235

       

Rekening-courant RHB 31 december 2019 + stand

depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale

roodstand is 0,5 miljoen €.

12.997

5.690

– 7.307

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Eind 2018 is de definitie van crediteuren en overlopende passiva gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De begroting 2019 was toen al vastgesteld. Dit heeft als gevolg, dat zowel de operationele ontvangsten als uitgaven buiten proportioneel hoog zijn.

Kasstroom uit operationele activiteiten

De kasstroom uit operationele activiteiten bestaat uit de kasstroom bedrijfsactiviteiten, de mutatie in het werkkapitaal en de ontvangen dan wel betaalde interest. De operationele kasstroom is lager dan begroot vanwege een hogere debiteurenstand en het negatieve resultaat.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

In 2019 is er voor 53 duizend euro geïnvesteerd en 119 duizend euro ten laste van het resultaat geboekt.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

In 2019 heeft er geen uitkering aan het moederdepartement plaats gevonden en is er geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019

De omzet bij Paresto bestaat uit verkopen van ingekochte producten. Er is geen sprake van productie en hierdoor dus geen kostprijs per product. De gekozen indeling in een specifiek deel en een generiek deel vloeit voort uit de aard van de dienstverlening door Paresto. Gestuurd wordt op de brutomarge van de locaties. Hiermee samenhangende indicatoren zijn daarom als specifiek benoemd.

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2016

2017

2018

2019

2019

Generiek deel

         
           

Totaal omzet verkopen (x € 1.000)

44.278

33.927

34.650

37.378

35.506

           

vte-totaal (excl. externe inhuur)

774

746

767

805

803

– waarvan in eigen dienst

678

656

659

695

723

– waarvan inhuur

96

90

108

110

80

           

Saldo van baten en lasten (%)

1,1%

– 1,1%

– 2,2%

– 2,6%

0,0%

           

Specifiek deel

         
           

Aantal locaties

76

76

76

76

76

           

Productiviteit per medewerker (omzet per vte)

57.200

45.479

45.177

46.433

44.233

           

% Ziekteverzuim

7,3%

7,8%

8,5%

7,3%

8,0%

           

% Bruto marge locaties

38,9%

37,7%

34,8%

32,5%

38,0%

Het overgrote deel van de kosten van Paresto (ruim 90 procent) bestaat uit personeels- en ingrediëntkosten. De doelmatigheid komt met name tot uitdrukking in twee belangrijke graadmeters, de productiviteit per medewerker en het percentage bruto marge (inkoop ten opzichte van de omzet).

De productiviteit per medewerker is licht gestegen ten opzichte van 2018, dit vindt onder andere zijn oorzaak in een lager ziekteverzuim en een stijging van de omzet. Ultimo 2018 is het langdurig verzuim gestabiliseerd, waardoor het ziekteverzuim in 2019 is afgenomen met 1,2 procentpunt. De inhuur is toegenomen in zowel prijs (arbeidsvoorwaardenakkoord) als hoeveelheid (arbeidsschaarste).

De daling van de bruto marge met 2,3 procentpunt wordt voor een groot deel veroorzaakt door problemen rondom verouderde keukeninfra en ICT. Daarnaast droeg het preventief sluiten en/of omleggen van enkele keukens voor flinke verhoging van de post calamiteiten.

Beide graadmeters dragen bij aan een netto resultaat van –/– € 1,8 miljoen. Om het negatieve resultaat in de toekomst te beperken, zal Paresto inzetten op het aannemen van vast personeel en het daarmee terugbrengen van inhuur en het vervangen van infra en ICT.

Licence