Base description which applies to whole site

4.4 Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2019 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bedragen x € 1.000)
 

Activa

31-12-2019

31-12-2018

 

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

        

Intra-comptabele posten

  

Intra-comptabele posten

  

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

8.004.950

8.198.820

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

51.900

29.094

3)

Liquide middelen

0

0

    

4)

Rekening-courant RHB (Rijkshoofdboekhouding)

0

0

4a)

Rekening-courant RHB

7.950.616

8.134.901

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

31.978

5.605

7)

Schulden buiten begrotingsverband

34.413

40.431

8)

Kas-transverschillen

0

0

    
 

Afrondingsverschil

1

1

  

0

0

Subtotaal intra-comptabel

8.036.929

8.204.426

Subtotaal intra-comptabel

8.036.929

8.204.426

        

Extra-compatbele posten

     

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

7.459

8.231

10a)

Tegenrekening vorderingen

7.459

8.231

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

2.367.178

4.144.541

12a)

Tegenrekening voorschotten

2.367.178

4.144.541

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

290.044

286.506

13)

Garantieverplichtingen

290.044

286.506

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.604.301

1.504.231

14)

Andere verplichtingen

1.604.301

1.504.231

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

        

Subtotaal extra-comptabel

4.268.982

5.943.509

Subtotaal extra comptabel

4.268.982

5.943.509

        

Totaal

12.305.911

14.147.935

Totaal

12.305.911

14.147.935

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding

Deze balansregel geeft normaliter de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer en het saldo van het Saldobiljet per 31 december 2019. Dit is nu niet het geval omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding onderhoudt voor begroting Hoofdstuk XII gecombineerd met het Infrastructuurfonds en het Deltafonds en niet voor de beide begrotingsfondsen afzonderlijk.

Om de consolidatie van het Financieel Jaarverslag Rijk niet te verstoren wordt desondanks in het jaarverslag van beide begrotingsfondsen gebruik gemaakt van de balanspost 4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding. De drie balansposten Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds samen zijn gelijk aan het Saldobiljet per 31 december 2019.

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Specificatie vorderingen (x €1.000)

Belastingdienst

31.500

Overig

478

Totaal

31.978

In het kader van de Vennootschapsbelasting staat een vordering open op de Belastingdienst ten aanzien van de aangifte 2016 en de voorlopige aangiftes 2017 tot en met 2019 voor een gezamenlijk bedrag van € 31,5 miljoen.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Specificatie schulden (x € 1.000)

Agentschap RWS

31.500

Belastingdienst

1.170

Planbureau voor de Leefomgeving

1.029

Overig

714

Totaal

34.413

Het ministerie heeft in het kader van de Vennootschapsbelasting een schuld aan het agentschap Rijkswaterstaat als gevolg van een nog van de Belastingdienst te ontvangen bedrag ad. € 31,5 miljoen ten aanzien van de aangifte 2016 en de voorlopige aangiftes 2017 tot en met 2019.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Opeisbaarheid (x € 1.000)

Direct opeisbaar

814

Op termijn opeisbaar

6.645

Geconditioneerd

0

Totaal

7.459

Specificatie (x € 1.000)

Artikel 17 Luchtvaart

6.645

Overig

814

Totaal

7.459

Toelichtingen

Artikel 17 Luchtvaart

Een verstrekte lening van circa € 6,7 miljoen aan de Luchtverkeerleiding Nederland (LVNL) welke is ontstaan in 1993 bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging staat nog open. Deze lening is niet rentedragend, niet aflosbaar en direct opeisbaar bij een voorgenomen opheffing, overname of fusie van de LVNL.

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Openstaand naar jaar van betaling (x € 1.000)

Tot en met 2017

852.500

2018

131.375

2019

1.383.303

Totaal

2.367.178

Specificatie (x € 1.000)

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

19.976

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

58.071

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

66.610

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

23.783

Artikel 17 Luchtvaart

21.576

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

75.214

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

91.497

Artikel 20 Lucht en Geluid

96.021

Artikel 21 Duurzaamheid

51.553

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

44.940

Artikel 25 Brede Doeluitkering

1.606.161

Artikel 97 Algemeen Departement

160.053

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

51.723

Totaal

2.367.178

Toelichtingen

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

In het kader van Bodem en Ondergrond staan voorschotten open voor een gezamenlijk bedrag van circa € 58 miljoen. Zo zijn voorschotten verstrekt aan Bodembeheer Nederland, een gezamenlijk initiatief van Bodemcentrum, Bosatex, Nazorg Bodem en SBNS, voor bodemsanering voor een bedrag van ruim € 48 miljoen. Daarnaast zijn voorschotten verstrekt aan de BES-eilanden ten behoeve van diverse watervoorzieningen. De afrekeningen van deze voorschotten worden in de jaren 2020 tot en met 2028 verwacht.

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

In het kader van Wegen en Verkeersveiligheid staat voor ruim € 66 miljoen aan voorschotten open. Zo zijn aan de BES-eilanden voorschotten van circa € 19 miljoen verstrekt in het kader van de bijzondere uitkering voor het beheer en onderhoud aan de infrastructuur en in het bijzonder de wegen. Daarnaast zijn voor circa € 19 miljoen aan voorschotten verstrekt aan de RVO voor de uitvoering van diverse programma’s.

Voor ruim € 12 miljoen zijn voorschotten verstrekt aan maatschappelijke organisaties zoals aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), de Fietsersbond en aan TeamAlert ten behoeve van de verkeersveiligheid. De afrekeningen van deze voorschotten worden in de jaren 2020 tot en met 2023 verwacht.

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Per 31 december 2019 staat op dit artikel ruim € 23 miljoen aan voorschotten open. De voorschotten zijn onder andere verstrekt aan ProRail in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor van circa € 15 miljoen. De afrekeningen worden in 2010 tot en met 2026 verwacht.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Op dit artikel staat per 31 december 2019 voor een bedrag van ruim € 75 miljoen aan voorschotten open. Zo zijn voor ruim € 24 miljoen aan voorschotten verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten betreffende toegepast/industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Ook zijn voorschotten aan de BES-eilanden verstrekt in het kader van de bijzondere uitkering ten bedrage van circa € 31 miljoen voor de haveninfrastructuur. Naar verwachting zullen deze voorschotten in de periode 2020 tot en met 2023 worden afgerond.

In het kader van Topsector Logistiek zijn aan de Stichting Connekt voorschotten verstrekt van ruim € 14 miljoen. Het betreft hier de kosten voor de door Stichting Connekt namens het ministerie aangegane verplichtingen. De apparaatskosten van de Stichting Connekt zijn hier expliciet van uitgesloten. Verwachting is dat het programma in 2020 is afgerond.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Met betrekking tot het artikel Klimaat staat ultimo 2019 voor ruim € 91 miljoen aan voorschotten open. Door de ontwikkeling naar kerndepartementen is de beleidsuitvoering uitbesteed aan de externe uitvoeringsorganisatie RIVM waarop voorschotten open staan van circa € 68 miljoen. De afrekeningen worden in 2020 tot en met 2024 verwacht.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Met betrekking tot dit artikel staat voor circa € 96 miljoen aan voorschotten open.

Zo zijn in het kader van de sanering van geluidslawaai aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai voorschotten verstrekt om de geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer (waaronder luchtvaart) en bedrijvigheid te verminderen. Afwikkeling vindt vermoedelijk in de jaren 2020 tot en met 2025 plaats.

Artikel 21 Duurzaamheid

Met betrekking tot dit artikel staat ultimo 2019 voor ruim € 51 miljoen aan voorschotten open. Zo staat ultimo 2019 nog een bedrag open van ruim € 27 miljoen op de Stichting Afvalfonds voor de aanpak van verpakkings- en zwerfafval. De afrekeningen worden in de jaren 2020 tot en met 2024 verwacht.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

In het kader van externe veiligheid, inrichtingen en transport zijn voorschotten verstrekt. Hiervan staat ultimo 2019 circa € 45 miljoen open. Zo zijn aan de RVO voorschotten verstrekt voor ruim € 10 miljoen in het kader van de subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken en Besluit risico’s zware ongevallen (BZRO).

Ook zijn binnen het Europese zevende kaderprogramma voor het NanoReg project, waarin een wetenschappelijke analyse plaatsvindt van beschikbare gegevens en testmethoden voor de veiligheid van Nanomaterialen, aan de RIVM voorschotten verstrekt van ruim € 13 miljoen.De voorschotten worden in de jaren 2020 tot en met 2023 afgerekend.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Op grond van de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, welke als doel heeft om op decentraal niveau maatwerk oplossingen mogelijk te maken voor verkeer- en vervoervraagstukken, zijn voorschotten verstrekt. Daarvan staat ultimo 2019 nog circa € 1.606 miljoen open en hebben onder andere betrekking op de provincies (€ 253 miljoen), Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, een fusie van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden, (€ 727 miljoen) en de Stadsregio Amsterdam, voorheen Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), (€ 626 miljoen). Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Artikel 97 Algemeen Departement

Aan Boeing zijn voorschotten verstrekt van ruim € 74 miljoen in het kader van de vervanging het regeringsvliegtuig. In de vliegtuigbranche is het gebruikelijk een groot deel van het aankoopbedrag als voorschot over te maken.

Ook zijn voor circa € 31 mln. aan voorschotten verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) betreffende de exploitatiekosten voor de periode 2014 tot en met 2018 waarvan de afrekeningen in de jaren 2019 tot en met 2023 worden verwacht.

Daarnaast zijn voorschotten verstrekt aan Van Citters Beheer van € 21 miljoen ten behoeve van het project Sanering voormalig Thermphos Terrein.

Artikel 98 Apparaatuitgaven kerndepartement

Voor diverse wachtgelduitkeringen zijn aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voorschotten verstrekt. Hiervan staat € 32 miljoen open. Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Ultimo 2019 staat ook een bedrag aan voorschotten open van circa € 18 miljoen die verstrekt zijn aan Logius ten behoeve van het Maritiem Single Window (MSW) dat wordt ontwikkeld en geïmplementeerd door het ministerie ter invulling van de Europese richtlijn 2010/65. Zeeschepen die de Nederlandse havens in en uit varen, kunnen via het MSW eenvoudig digitaal aan hun meldingsverplichtingen jegens de Nederlandse overheidsinstanties voldoen. De verwachte afwikkeling vindt plaats als aan de gestelde voorwaarde is voldaan.

Verloopoverzicht (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2019

 

4.144.541

In 2019 vastgelegde voorschotten

 

1.678.459

In 2019 afgerekende voorschotten

 

‒ 3.455.822

Verdeeld naar jaar van betalen:

  

‒ 2017 en verder

‒ 1.729.297

 

‒ 2018

‒ 1.431.365

 

‒ 2019

‒ 295.160

 

Openstaand per 31 december 2019

 

2.367.178

13 en 13a) Garantieverplichtingen en Tegenrekening garantieverplichtingen

Dit zijn verplichtingen waarvan betaling op een later moment afhankelijk is van een bepaalde omstandigheid (een bepaald risico of een bepaalde onzekere gebeurtenis) bij de partij die de garantie ontvangt. Dit zijn dus voorwaardelijke financiële verplichtingen.

Verloopoverzicht (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2019

286.506

Verstrekt in 2019

69.000

Afname risico 2019

‒ 65.462

Openstaand per 31 december 2019

290.044

Toelichtingen

Het luchtvaartbegeleidingssysteem van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nadert het einde van zijn technische levensduur en dient te worden vervangen. Daarnaast wordt een uitbreiding van de huisvesting voorzien. Hiervoor gaat LVNL bij het Ministerie van Financiën leningen aan voor een totaalbedrag van € 165 miljoen. In het kader van de regelgeving met betrekking tot het Schatkistbankieren stelt het ministerie zich garant voor deze leningen. Tot op heden is nog geen beroep op deze faciliteit gedaan.

Ook heeft de LVNL in 2019 drie leningen opgenomen van respectievelijk € 34,2 miljoen, € 27 miljoen en € 3,8 miljoen.

De afgegeven garantstellingen aan het ministerie van Financiën ten behoeve van de verstrekt leningen vallen binnen het bedrag van € 165 miljoen en heeft zodoende geen invloed op het openstaande saldo.

Aan het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen is in 2019 een garantie verleend van € 4 miljoen voor een nog op te nemen lening in 2020.

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, de daarop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Verloopoverzicht (x € 1.000)

Stand per 1 januari 2019

1.504.231

Aangegaan in 2019

8.126.083

Tot betaling gekomen in 2019

‒ 8.004.950

Negatieve bijstellingen in 2019

‒ 21.063

Openstaand per 31 december 2019

1.604.301

Toelichting

Omvangrijke bijstellingen op de aangegane verplichtingen worden toegelicht bij de tabellen Budgettaire gevolgen van beleid van het beleidsartikel waar de bijstelling betrekking op heeft. Dit conform de norm zoals opgenomen in de leeswijzer.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Ten aanzien van bestuurlijke verplichtingen worden in het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Deze afspraken worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt in het MIRT overzicht (https://www.mirtoverzicht.nl/), welke jaarlijks als bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds wordt uitgebracht.

Daarnaast is geïnventariseerd of sprake is van bestuurlijke afspraken voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie (met name gesloten bestuursovereenkomsten of convenanten met decentrale overheden). Ultimo 2019 is geen sprake van dergelijke bestuurlijke afspraken.

15 en 15a) Deelnemingen en Tegenrekening deelnemingen

Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen weer.

Specificatie (x € 1.000)

Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV

0

Winair NV St. Maarten

0

Openstaand per 31 december 2019

0

Toelichting

Het aandelenkapitaal van Winair NV St. Maarten bedraagt 560.000 US dollar en van Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV 100 Antilliaanse guldens. Het deelnemingspercentage in beide ondernemingen bedragen 7,95 en zijn «om niet» verkregen.

Licence