Base description which applies to whole site

4.3.3 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Staat van baten en lasten agentschap KNMI voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Baten

    

Omzet

83.042

85.950

2.908

83.134

Omzet moederdepartement

55.303

57.918

2.615

57.766

Omzet overige departementen

2.930

2.419

‒ 511

2.829

Omzet derden

24.809

25.613

804

22.539

Vrijval voorzieningen

0

21

21

72

Bijzondere baten

0

‒ 724

‒ 724

1

Rentebaten

0

1

1

2

Totaal baten

83.042

85.248

2.206

83.209

     

Lasten

    

Apparaatskosten

57.969

62.218

4.250

57.113

Personele kosten

32.141

35.896

3.755

34.569

Waarvan eigen personeel

31.345

32.135

790

33.259

Waarvan inhuur externen

744

3.611

2.867

1.237

Waarvan overige personele kosten

52

150

98

73

Materiële kosten

25.828

26.322

494

22.543

Waarvan apparaat ICT

1.612

4.250

2.638

4.824

Waarvan bijdrage aan SSO's

4.966

4.599

‒ 367

4.409

Waarvan overige materiële kosten

19.250

17.473

‒ 1.777

13.310

Afschrijvingskosten

3.438

2.835

‒ 603

2.812

Materieel

3.038

2.471

‒ 567

2.510

Waarvan apparaat ICT

0

1.995

1.995

2.010

Immaterieel

400

364

‒ 36

302

Overige lasten

21.635

20.928

‒ 707

23.228

Aardobservatie

21.635

20.927

‒ 708

23.145

Dotaties voorzieningen

0

0

0

21

Bijzondere lasten

0

1

1

62

Rentelasten

0

19

19

7

Totaal lasten

83.042

86.000

2.959

83.160

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 752

‒ 752

48

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

26

26

27

Saldo van baten en lasten

0

‒ 778

‒ 778

21

Baten

Omzet moederdepartement

De bijdrage van het moederdepartement dient ter dekking van de taken onder de Wet Meteorologie en Seismologie. Daarnaast stelt het moederdepartement aanvullende middelen beschikbaar voor het uitvoeren van aanvullende maatwerk opdrachten.

Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2019

Realisatie 2019

Verschil

Realisatie 2018

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

422

1.271

849

722

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

45

45

0

45

Artikel 17 Luchtvaart

14

14

0

14

Artikel 19 Klimaat

0

75

75

345

Artikel 20 Lucht en Geluid

0

90

90

0

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

51.546

54.098

2.552

50.934

Nog uit te voeren werkzaamheden

0

‒ 735

‒ 735

2.510

Bijdrage RWS

2.370

2.370

0

2.370

ANVS

213

213

0

213

Overig IenW

692

477

‒ 215

613

Totaal

55.303

57.918

2.615

57.766

Waarvan programma

21.635

20.927

‒ 708

23.145

     

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

 

55.124

  

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

 

2.794

  

Toelichting

  • Artikel 11 Waterkwantiteit: De hogere baten zijn het gevolg van extra middelen voor onderzoek zeespiegelstijging (€ 0,3 miljoen) en verbetering verwachting extreme neerslag (€ 0,4 miljoen).

  • Artikel 19 Klimaat: middelen voor verbeteren weer en klimaatdiensten (€ 0,1 miljoen).

  • Artikel 20 Lucht en Geluid: middelen voor ontwikkelen van een verwachting voor (meteorologische) omstandigheden die kunnen leiden tot geurhinder en verhoogde concentraties van fijn stof op lokale schaal (€ 0,1 miljoen).

  • Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie: Baten zijn hoger door I-Strategie (€ 0,8 miljoen), loon en prijsbijstelling (€ 0,5 miljoen), Space weather (€ 0,7 miljoen) en diverse kleine posten (€ 0,5 miljoen).

  • De realisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden bestaat voor -/- € 0,7 miljoen uit middelen naar de balans voor aardobservatie. Daarnaast is voor het project IT migratie € 0,6 miljoen aan de middelen van de balans gebruikt en is voor I-Strategie € 0,5 miljoen naar de vooruitontvangen bedragen geboekt voor gebruik in 2020. Daarnaast is ruim € 0,3 miljoen toegevoegd voor zeespiegelstijging. Tot slot zullen in 2020 middelen ontvangen worden voor de gemaakte kosten met betrekking tot huisvesting van het KNMI (€ 0,2 miljoen).

  • De overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement bestaan uit ontvangen middelen voor de verbetering en transformatie van de informatievoorziening (IT Migratie € 2,5 miljoen en I-Strategie € 0,3 miljoen).

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op van andere departementen (dan IenW) ontvangen vergoedingen voor opdrachten die door KNMI voor die andere departementen zijn uitgevoerd.

Specificatie omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2019

Realisatie 2019

Verschil

Realisatie 2018

RIVM

87

‒ 7

‒ 94

88

Ministerie van Defensie

1.105

1.166

61

1.020

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1.590

999

‒ 591

1.696

Ministerie van Buitenlandse Zaken

0

22

22

8

Overig

148

239

91

17

Totaal

2.930

2.419

‒ 511

2.829

Toelichting

De daling van de bijdragen van overige departementen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van middelen van EZK naar IenW voor Space Weather (€ 0,7 miljoen) Daarnaast is een hogere opbrengst voor EZ-seismologie gerealiseerd (€ 0,1 miljoen).

Omzet Derden

De omzet derden heeft betrekking op vergoedingen voor activiteiten die door het KNMI voor derden partijen, niet zijnde ministeries, zijn uitgevoerd.

Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2019

Realisatie 2019

Verschil

Realisatie 2018

Luchtvaart

8.997

8.897

‒ 100

9.038

Projecten extern gefinancierd

13.233

14.141

908

11.080

Dataverstrekkingen en licenties

600

644

44

682

Overig

1.979

1.931

‒ 48

1.739

Totaal

24.809

25.613

804

22.539

Toelichting

In 2019 is € 0,8 miljoen meer omzet gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name als gevolg van een extra opbrengsten voor subsidieprojecten.

Overige Baten

Rentebaten

De rentebaten bestaan uit ontvangen rente over het tegoeden van Eurocontrol. Er is geen rente ontvangen over het saldo op de rekening courant (rentepercentage 0%).

Vrijval voorzieningen

De vrijval voorzieningen (€ 21.000) betreft een vrijval dubieuze debiteuren.

Bijzondere baten

Dit betreft met name een terugbetaling van ruim € 0,7 miljoen aan de EU als uitkomst van een audit over de periode 2010-2014.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Specificatie Personeel (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2019

Realisatie 2019

Verschil

Realisatie 2018

Personeel

32.141

35.896

3.755

34.569

Specificatie

    

Eigen Personeelskosten

31.345

32.135

790

33.259

Waarvan loonkosten

0

30.424

0

30.790

Waarvan overige personeelskosten

0

1.711

0

2.469

Inhuur

744

3.611

2.867

1.237

Overige personele kosten

52

150

98

73

     

Gemiddeld aantal fte

371,0

357,1

‒ 13,9

372,6

Mutatie fte t.o.v. voorgaand jaar

 

‒ 4,2%

 

‒ 2,6%

Loonsom per medewerker

78,6

85,2

 

82,6

Mutatie salariskosten per medewerker

8%

3,1%

 

6,3%

Toelichting

De gemiddelde bezetting in 2019 bedraagt 357,08 fte, dit is 13,92 fte minder dan begroot in 2019. De personeelskosten zijn ondanks minder FTE toch hoger dan begroot (+€ 3,8 miljoen /12%). Een groot deel hiervan wordt verklaard door inhuur op IT-migratie (€ 1,8 miljoen) Verder wordt de stijging ten opzichte van 2018 verklaard door een stijging in het kader van de cao (+2,0%), gestegen pensioenpremie (+5,7%) en sociale lasten (+1,6%).

De inhuur bedraagt 10,1% van de totale personeelskosten. De overschrijding wordt vooral verklaard door inhuur voor verbetering informatievoorziening en modernisering van de waarneeminfrastructuur (€ 2,2 miljoen). Daarnaast is veel ingehuurd doordat het invullen van vacatures lastig was.

Van de medewerkers binnen het KNMI is 13% per 31-12-2019 in tijdelijke dienst. In 2018 was dit 15%. Het gemiddelde ziekteverzuim (3,6%) is in 2019 boven de norm (2,7% ) en hoger dan in 2018 (3,0%).

Materiële kosten

Specificatie materiële kosten (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2019

Realisatie 2019

Verschil

Realisatie 2018

Materieel

25.828

26.322

494

22.543

Contributie Bijdragen

 

2.779

 

2.693

Onderhoud en exploitatie

 

3.447

 

4.087

Huur en Lease

 

4.866

 

4.489

Bureau, voorlichting en huisvesting

 

1.422

 

1.561

SWO

 

0

 

0

Uitbesteding

 

12.055

 

9.675

Overige Kosten

 

1.753

 

38

Toelichting

Vooral de Uitbesteding is gestegen ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door stijgende kosten voor subsidieprojecten (€ 1,5 miljoen) en beheer en onderhoud van de ICT (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is er een daling van de kosten voor Transformatie/IT Migratie (€ 0,8 miljoen). De stijging van de overige kosten wordt veroorzaakt door een verschuiving van de kosten voor de inbesteding van facilitaire diensteverlening RWS. Deze kosten waren in 2018 onder onderhoud en exploitatie verantwoord. Gecorrigeerd voor de verschuiving is sprake van een stijging van de kosten voor onderhoud en exploitatie van circa € 0,9 miljoen. Dat wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de kosten voor onderhoud en exploitatie van software voor subsidieprojecten. Het totaal aan kosten is redelijk conform de begroting (onderschrijding van € 0,4 miljoen).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn in 2019 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, groot aandeel hierin is de vertraging van de plaatsing van nieuwe instrumenten op Ruisdael (€ 0,7 miljoen).

Overige Lasten

Aardobservatie: EUMETSAT contributie. EUMETSAT past jaarlijks haar (meerjaren)budgetten aan op basis van de nieuwste inzichten. Het KNMI past de begroting hier indien nodig op aan. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn een aantal projecten van EUMETSAT zijn vertraagd, waardoor er in 2019 minder kosten zijn gemaakt (€ 0,7 miljoen).

Saldo van Baten en Lasten

Het resultaat over 2019 is € 0,8 miljoen negatief als gevolg van een onvoorziene naheffing vanuit de Europese Unie op reeds afgeronde projecten. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste van het eigen vermogen te brengen.

Balans

Balans per 31 december 2019 KNMI (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2019

31-12-2018

Activa

  

Vaste Activa

11.584

13.359

Immateriële vaste activa

406

669

Waarvan software licenties

348

669

Waarvan in ontwikkeling

58

0

Materiële vaste activa

11.178

12.690

Waarvan grond en gebouwen

3.491

3.963

Waarvan installaties en inventaris

2.362

3.355

Waarvan projecten in uitvoering

4.247

493

Waarvan overige materiële vaste activa

1.078

4.879

Vlottende Activa

23.565

21.457

Voorraden en Onderhanden projecten

5.041

4.439

Debiteuren

3.583

3.339

Overige vorderingen en overlopende activa

829

567

Liquide middelen

14.112

13.112

Totaal activa:

35.149

34.817

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

‒ 135

343

Exploitatiereserve

643

322

Onverdeeld resultaat

‒ 778

21

Voorzieningen

284

350

Langlopende schulden

7.281

8.072

Leningen bij het Ministerie van Financiën

7.281

8.072

Kortlopende schulden

27.719

26.052

Crediteuren

319

612

Schulden bij het Rijk

0

4.415

Kortlopende deel leningen bij het Ministerie van Financiën

1.817

1.689

Overige schulden en overlopende passiva

25.583

19.336

Totaal passiva

35.149

34.817

Voorzieningen

Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Wachtgeld

Totaal

Saldo per 1 januari 2019

350

350

Bij:

  

Dotatie

0

0

Af:

  

Vrijval

0

0

Mutaties

66

66

Totaal af:

66

66

Saldo per 31 december 2019

284

284

Toelichting

Voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen die gebaseerd zijn op gebeurtenissen uit het verleden, waarvan de afwikkeling onzeker is maar redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. De voorziening, die in 2012 is gevormd voor de wettelijke en juridische verplichting van een voormalige medewerker, voldoet niet meer aan de voorwaarden om als voorziening te worden opgenomen. De verplichting blijft echter in stand.

Vorderingen en schulden

Specificatie Vorderingen en schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moederdepartement

Overige departementen en agentschappen

Overige derden

Totaal

Debiteuren

128

572

2.883

3.583

Nog te ontvangen bedragen

285

258

286

829

Crediteuren en schulden bij het Ministerie van Financiën

42

0

277

319

Kortlopende deelleningen bij het Rijk

0

1.817

0

1.817

Nog te betalen bedragen

4.260

0

21.323

25.583

Toelichting

Debiteuren

De post onder Overheden betreft met name RIVM voor verrekening huurkosten collectieve ruimten (€ 0,5 miljoen) en RWS (€ 0,1 miljoen). De openstaande post debiteuren derden betreffen met name voorderingen op Eurocontrol (€ 2,7 miljoen), ESA (€ 0,4 miljoen), EUMETSAT (€ 0,3 miljoen) en LVNL (€ 0,3 miljoen).

Nog te ontvangen bedragen

De bedragen bij Nog te ontvangen overheid (€ 0,54 miljoen) bestaan met name uit een bijdrage van het moederdepartement voor kosten gemaakt in het kader van renovatie van de huisvesting (€ 0,25 miljoen) en een bedrag van het NWO in het kader van de SEO regeling (€ 0,19 miljoen). De post Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen derden bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten voor doorlopende (meerjarige) contracten.

Crediteuren en schulden bij het Rijk

De positie Crediteuren per 31 december 2019 is ten opzichte van de positie per 31 december 2018 gedaald met € 4,7 miljoen. Dit wordt vooral verklaard door Overheden (RIVM), dit betreffen de facturen van Campus ICT (€ 4,4 miljoen), die eind december 2018 waren binnen gekomen.

Kortlopende deelleningen bij het Rijk

Nog te betalen Ministerie van Financiën betreft het kortlopende deel van de lening bij het ministerie van Financiën (€ 1,8 miljoen). Aflossing zal in 2020 plaatsvinden.

Nog te betalen bedragen

Te betalen vakantiedagen betreft de reservering voor niet opgenomen vakantiedagen voor eigen personeel. Te verrekenen luchtvaartmeteo bestaat uit prijs- en volumeverschillen van de tarieven van 2013 t/m 2019. Het bedrag van € 2,3 miljoen wordt in de komende periode verrekend in het tarief.

Ontwikkeling eigen vermogen

In de tabel hieronder is de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven.

Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

realisatie 2017

realisatie 2018

Begroot 2019

realisatie 2019

1. Eigen vermorgen per 1/1

5.407

1.783

2.123

2.256

22

22

343

2. Saldo van Baten en Lasten

‒ 1.250

340

133

‒ 2.234

21

0

‒ 778

3a. Uitkering aan moederdepartement

‒ 2.374

      

3b. Bijdrage van moederdepartement

       

3c. Overige mutaties

       

3. Totaal directe mutaties in EV

    

300

300

300

4. Eigen vermogen per 31/12

1.783

2.123

2.256

22

343

322

‒ 135

% gemiddelde omzet laatste 3 jaar

2,9%

2,9%

3,4%

0,0%

0,4%

0,0%

‒ 0,2%

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe het eigen vermogen eind 2019 is opgebouwd.

Specificatie eigen vermogen 2019 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2019

Saldo Eigen vermogen 31/12/2018

322

Bij: Onverdeeld resultaat 2018

21

Saldo Eigen vermogen 31/12/2019

343

Bij: Eenmalige uitekering van moederdepartement

300

Bij: Onverdeeld resultaat 2019

‒ 778

Saldo Eigen vermogen per 31/12/2019

‒ 135

Het KNMI heeft in 2017 een toekomstplan opgesteld. Op basis van deze plannen ontwikkelt het KNMI zich naar een Instituut met een gezonde bedrijfsvoering met een adequate technische infrastructuur om te voorzien in een dienstverlening die aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. Onderdeel van de gemaakte afspraken hierover is het behoedzaam opbouwen van een eigen vermogen. Hiertoe heeft in 2019 vanuit het moederdepartement een vermogensmutatie plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen). Het KNMI heeft daarnaast in 2019 een negatief resultaat gerealiseerd van € 0,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een terugbetaling van € 0,8 miljoen) aan de EU als uitkomst van een audit over de periode 2010-2014. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen waarmee de stand eind december 2019 op € 0,1 miljoen negatief uitkomt.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht per 31 december 2019 KNMI (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2019

2.830

13.112

10.282

     
 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+/+)

3.438

4.375

937

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.973

‒ 1.951

22

2.

Totaal operationele kasstroom

1.465

2.424

959

     
 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.373

‒ 1.017

‒ 1.356

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

‒ 44

44

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.373

‒ 1.061

1.312

     
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

300

300

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.029

‒ 1.689

340

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.373

1.026

‒ 1.347

4.

Totaal financieringskasstroom

644

‒ 363

‒ 1.007

     

5.

Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) (maximale roodstand 0,5 miljoen Euro)

2.566

14.112

11.546

Toelichting

Operationele kasstroom

De ontvangsten operationele kasstroom bestaan uit afschrijvingskosten (€ 2,8 miljoen) en een toename van de schulden (€ 1,5 miljoen). De toename van de schulden wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de vooruitontvangen bedragen voor projecten (€ 2,0 miljoen) en Aardobservatie (€ 0,7 miljoen), een stijging van de af te dragen bedragen Eurocontrol/LVNL (€ 0,3 miljoen). Afname door een daling van de nog te betalen bedragen (€ 1,9 miljoen) en een daling van de nog te ontvangen facturen (€ 0,4 miljoen).

De uitgaven operationele kasstroom bestaan uit het saldo van baten en lasten (€ 0,8 miljoen), toename onderhanden projecten (€ 0,6 miljoen), afname kortlopende vorderingen (€ 0,5 miljoen), afname voorzieningen (€ 0,1 miljoen). 

Financieringskasstroom

In 2019 is er voor € 1,0 miljoen een beroep op de leenfaciliteit ter financiering van de investeringen in activa. Conform de planning is er in 2019 € 1,7 miljoen afgelost.

Daarnaast is ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het eigen vermogen een directe vermogensmutatie gedaan vanuit het moederdepartement (€ 0,3 miljoen). Tussen eigenaar en opdrachtgever is afgesproken dat deze storting jaarlijks plaatsvindt tot het jaar 2023.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren KNMI
  

2015

2016

2017

2018

2019

Begroting 2019

Kostprijs per product1

       
 

Percentage Overhead

100

103

97

106

100

97

 

fte's indirect

100

92

104

99

92

98

        

Tarieven/uur

 

100

95

96

104

106

103

        

Omzet per productgroep

       
 

Meteorologie

50.946

54.544

52.649

56.831

61.975

58.331

 

Seismologie

2.089

2.096

2.898

3.158

3.048

3.076

 

Aardobservatie

13.050

17.318

22.207

23.145

20.927

21.635

        

FTE- per 31 december (gemiddelde)

 

348

372

383

373

357

371

        

Saldo van baten en lasten (%)

 

1%

0%

‒ 3%

0%

‒ 1%

0%

        

Algemene weerverwachtignen en adviezen

       
 

afwijking min temperatuur (ºC)

0,45

0,44

0,34

0,17

0,31

ABS(<0,5)

 

afwijking max temperatuur (ºC)

‒ 0,31

‒ 0,36

‒ 0,31

‒ 0,34

‒ 0,41

ABS(<0,5)

 

gem afwijking wind snelheid (m/s)

0

0,26

‒ 0,12

‒ 0,1

0,13

ABS(<1,0)

Maritieme verwachtingen

       
 

tijdigheid marifoonbericht (%)

99,5

98,9

99,4

99,8

99,5

>99

1

= indexcijfer, 2015 =100

Toelichting

Kostprijs per product

Het percentage overhead is gedaald door een stijging van de totale kosten (8,5%) waarbij de overheadkosten nauwelijks zijn gestegen (0,8%).

De daling van het aantal fte’s indirect wordt veroorzaakt door een daling van het aantal fte’s. De totale gemiddelde bezetting is gedaald met 15,6 fte, een evenredig deel daarvan heeft betrekking op indirecte fte’s.

Tarieven/uur

De tarieven per uur zijn gestegen met 1,9%. Enerzijds is sprake van een stijging van de loonkosten per fte met 3,1%, anderzijds daalt het tarief door een toename van de productieve uren per fte (1,1%).

De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door een stijging van de bruto salarissen (3%) en gestegen pensioenpremies (1,2%). Daartegenover staat een daling van de toelagen (0,8%) en een daling van de inbesteding (1,2%).

FTE per 31 december (gemiddelde)

Het aantal fte’s is gedaald omdat het moeilijk bleek om bestaand en nieuwe vacatures op te vullen.

De indicatoren ten aanzien van algemene weers- en maritieme verwachtingen geven een indruk van de tijdigheid van de berichtgeving door het KNMI en de gemiddelde afwijking van verwachte waardes voor temperatuur en windsnelheid ten opzichte van de uiteindelijk waargenomen waardes.

De indicatoren ten aanzien van algemene weers- en maritieme verwachtingen geven een indruk van de tijdigheid van de berichtgeving door het KNMI en de gemiddelde afwijking van verwachte waardes voor temperatuur en windsnelheid ten opzichte van de uiteindelijk waargenomen waardes.

Licence