Base description which applies to whole site
+

Artikel 40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM60, CPB en SodM). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Tabel 36 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

374.245

423.578

403.194

297.577

298.069

278.382

19.687

Uitgaven

374.245

423.578

403.194

297.577

298.069

278.382

19.687

Personele uitgaven

248.694

265.798

258.940

203.759

214.956

190.251

24.705

waarvan eigen personeel

199.484

215.140

225.316

165.163

179.851

165.146

14.705

waarvan inhuur externen

8.364

10.205

11.127

20.279

19.505

7.607

11.898

waarvan overige personele uitgaven

40.846

40.453

22.497

18.317

15.600

17.498

‒ 1.898

Materiele uitgaven

125.551

157.780

144.254

93.818

83.112

88.131

‒ 5.019

waarvan ICT1

6.255

9.137

7.451

3.200

8.284

20.278

‒ 11.994

waarvan bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

38.878

36.899

32.257

13.914

14.794

15.738

‒ 944

waarvan DICTU

53.500

55.228

60.949

55.491

32.148

26.285

5.863

waarvan overige materiële uitgaven

26.918

56.516

43.597

21.213

27.886

25.830

2.056

        

Ontvangsten

42.425

27.742

25.893

28.284

26.426

25.426

1.000

1

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en de buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

Eigen personeel

Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Dit is met name voor de voorlichting over de Brexit (€ 1,1 mln) en personeelsgerelateerde uitgaven. Daarnaast is in de tweede suppletoire begroting het p-budget van de NCG verhoogd met (€ 5 mln). Bij eerste en tweede suppletoire begroting is verspreid over de directies van het kerndepartement personeelsbudget toegevoegd (€ 3,5 mln). Ook zijn er extra personeelsuitgaven die gedekt worden door IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,3 mln). Tevens is er een verhoging van de personele budgetten van de directie Bedrijfsvoering vanwege aan de herinrichting gerelateerde aanpassingen (€ 2,5 mln).

Externe inhuur

De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2019 hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk door extra inhuur voor ICT en organisatieadvies. Daarnaast is er meer ingehuurd dan in eerdere jaren doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Materieel

ICT

Budget voor AVG (€ 5,6 mln) is verspreid over de andere materiële uitgaven gerealiseerd. Zo zijn deze middelen onder andere gebruikt voor een opdracht aan DICTU.

Toelichting op de ontvangsten

De realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK in 2019 is € 26,4 mln. Dit is € 1 mln hoger ten opzichte van de Ontwerpbegroting. Belangrijkste oorzaak is dat SodM hogere ontvangsten heeft gerealiseerd (€ 0,6 mln). Dit is een inhaalslag geweest op de kosten die zijn doorberekend aan de markt voor vergunningverlening/retributies.

Tabel 37 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

374.244

423.578

403.194

297.577

298.069

278.382

19.687

Kerndepartement (beleid en staf)

291.083

327.705

308.055

202.092

192.549

186.685

5.864

Apparaatsuitgaven diensten:

       

Centraal Planbureau (CPB)

14.877

17.668

15.963

16.467

17.271

14.575

2.696

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

57.950

65.479

69.392

65.405

73.092

63.013

10.079

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

7.811

9.021

9.784

13.613

15.157

14.109

1.048

PIANOo (exclusief Programma)

2.523

3.705

     
        

Totaal apparaatskosten agentschappen

727.611

777.510

852.895

880.425

1.019.206

811.898

207.308

Agentschap Telecom (AT)

32.081

40.578

47.271

43.843

48.703

46.184

2.519

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

227.332

235.923

258.790

256.227

271.254

253.450

17.804

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

  

5.349

7.5611

8.480

9.663

‒ 1.183

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

468.198

501.009

541.485

574.143

690.769

502.601

188.168

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

819.569

792.514

813.071

845.606

861.037

850.499

10.538

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

180.159

181.329

185.596

187.362

187.3622

185.185

2.177

Stichting COVA

1.448

1.402

1.314

1.375

1.410

1.640

‒ 230

Raad voor de Accreditatie

13.968

13.856

13.572

14.415

14.374

9.707

4.667

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

375

637

641

737

614

736

‒ 122

TNO

432.819

418.787

426.367

426.367

426.3673

421.683

4.684

Kamer van Koophandel (KvK)

190.800

176.503

185.581

215.350

230.910

231.548

‒ 638

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel en herrubricering.

2

Realisatie 2019 van CBS is nog niet beschikbaar. Hierdoor is het bedrag van een jaar eerder opgenomen.

3

Realisatie 2019 van TNO is nog niet beschikbaar. Hierdoor is het bedrag van een jaar eerder opgenomen.

Tabel 38 Extracomptabele tabel invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

41.025

69.565

91.089

91.089

     

Totaal kerndepartement en diensten1

17.206

24.631

35.089

35.089

     

Agentschappen

    

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO.nl

9.823

15.665

19.551

19.551

NEa

 

180

269

269

Totaal agentschappen

13.305

21.903

28.087

28.087

     

ZBO's en RWT's

    

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO's en RWT's

10.514

23.031

27.913

27.913

1

De departementale taakstelling van het kerndepartement en diensten zijn zowel van toepassing op EZK als LNV. Deze taakstelling is verder niet uitgesplitst en ook zo opgenomen in het jaarverslag van LNV.

60

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence