Base description which applies to whole site
+

10. Saldibalans

Tabel 100 Saldibalans per 31 december 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

 

01-01-2019

 

Passiva

31-12-2019

 

01-01-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

5.337.063

 

5.355.124

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.454.547

 

3.560.360

3

Liquide middelen

15.127

 

17.491

  

0

 

0

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

1.835.405

 

2.392.724

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

3.792.656

 

2.958.167

5a

Begrotingsreserves

3.792.656

 

2.958.167

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

37.413

 

667.172

7

Schulden buiten begrotingsverband

99.651

 

86.702

8

Kas-transverschillen

        

Subtotaal intra-comptabel

9.182.259

 

8.997.954

Subtotaal intra-comptabel

9.182.259

 

8.997.954

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

2.263.455

 

1.854.498

10a

Tegenrekening vorderingen

2.263.455

 

1.854.498

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

7.845.293

 

6.285.363

12a

Tegenrekening voorschotten

7.845.293

 

6.285.363

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

3.467.092

 

3.657.592

13

Garantieverplichtingen

3.467.092

 

3.657.592

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

55.741.495

 

50.209.460

14

Andere verplichtingen

55.741.495

 

50.209.460

15

Deelnemingen

1.411.921

 

1.411.921

15a

Tegenrekening deelnemingen

1.411.921

 

1.411.921

Subtotaal extra-comptabel

70.729.256

 

63.418.834

Subtotaal extra-comptabel

70.729.256

 

63.418.834

          

Totaal

79.911.515

 

72.416.788

Totaal

79.911.515

 

72.416.788

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften is afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders vermeld. In de tabel van de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de tabellen van de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond en opgeteld. Door de verschillende wijze van afronden kan de som van de overige tabellen afwijken van de bedragen van de tabel van de saldibalans.

De vergelijkende cijfers in de saldibalans zijn anders gepresenteerd dan de rijksbegrotingsvoorschriften voorschrijven. In plaats van de standen per 31 december voorgaand jaar toont de saldibalans de standen per 1 januari van het lopende jaar. Dit komt voort uit de besluiten genomen in oktober 2017 met betrekking tot het instellen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de naamswijziging van het Ministerie van Economische Zaken in het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het verslagjaar 2019 is het eerste jaar dat beide departementen een eigen begrotingsadministratie voeren met de daarbij behorende saldibalans- posten. Met betrekking tot de vergelijkende cijfers is er voor gekozen om de beginbalansen van beide departementen te presenteren zodat de informatiewaarde van de saldibalans per departement beter is. De beginbalansen van beide departementen sluiten aan op de eindbalans 2018 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bij het samenstellen van de beginbalansen van beide departementen ontstaat er een financiële verhouding. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verkrijgt immers balansposten uit de balans van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De hierdoor ontstane schuld van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in de loop van 2019 verrekend en bedroeg € 635,5 mln. In de saldibalans is dit bedrag bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgenomen onder de schulden buiten begrotingsverband en bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de vorderingen buiten begrotingsverband.

Saldibalanspost 8, kas-transverschillen, is niet van toepassing voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Balanspost 1

Uitgaven ten laste van de begroting 2019

5.337.063

De uitgaven over 2019 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 1 t/m 5, en 40.

Balanspost 2

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2019

3.454.547

De ontvangsten over 2019 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZK (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 1 t/m 5, en 40.

Balanspost 3

Liquide Middelen

15.127

De post liquide middelen is opgebouwd uit de saldi van banken en contante gelden.

 

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van de regeling Borgstelling Midden en Klein Bedrijf Kredieten.

Balanspost 4

Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

1.835.405

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZK en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën geadministreerd.

Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2019 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5

Begrotingsreserves

3.792.656

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening binnen de begroting die EZK aanhoudt op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De reserve blijft meerjarig beschikbaar voor het doen van uitgaven in latere jaren.

 

EZK maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is bij de betreffende begrotingsartikelen informatie over deze reserves opgenomen eventueel aangevuld met relevante ontwikkelingen. De toevoegingen en onttrekkingen die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting hebben plaatsgevonden worden in het jaarverslag toegelicht.

Tabel 101 Begrotingsreserves

Specificatie begrotingsreserves:

Saldo 01-01-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2019

Artikel

Garantie Ondernemersfinanciering

67.112

4.098

 

71.210

2

Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB)

91.456

16.877

 

108.333

2

Groeifaciliteit

22.779

1.767

 

24.546

2

Garantie MKB-financiering

9.261

435

 

9.696

2

ECN verstrekte leningen

6.600

  

6.600

4

Aardwarmte

21.554

420

 

21.974

4

Duurzame Energie

2.239.406

993.682

78.000

3.155.088

4

Maatregelen CO2 reductie

500.000

11.000

115.790

395.210

4

      

Totaal

2.958.168

1.028.279

193.790

3.792.657

 
Balanspost 6

Vorderingen buiten begrotingsverband

37.413

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die nog van derden moeten worden ontvangen.

 
Tabel 102 Vorderingen buiten begrotingsverband

De vorderingen buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Opdracht derden

31.795

Nog te ontvangen van LNV

3.118

Salarisvorderingen

748

Vorderingen in verband met detacheringen

607

Overige vorderingen

1.144

  

Totaal

37.412

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de betreffende opdrachtgevers.

Nog te ontvangen van LNV

In de loop van 2019 zijn diverse uitgaven en ontvangsten van EZK en LNV niet op de juiste Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding afgewikkeld. Het saldo van deze bedragen tussen beide ministeries is verrekend in 2020.

Salarisvorderingen

Dit betreft betalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Vorderingen in verband met detacheringen

Diverse EZK medewerkers zijn gedetacheerd bij andere ministeries of gemeenten. De door EZK aan deze medewerkers betaalde salariskosten worden periodiek verrekend met de inlenende organisaties.

Balanspost 7

Schulden buiten begrotingsverband

99.651

Onder de schulden buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die nog ten gunste van derden moeten worden gebracht.

 
Tabel 103 Schulden Buiten Begrotingsverband

De schulden buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Opdrachten derden

61.584

Te betalen loonheffingen, pensioenpremies en IPAP premies

23.877

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

13.009

Overige schulden

1.180

  
  

Totaal

99.650

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. RVO.nl zal de betreffende gelden overeenkomstig opdracht of overeenkomst aan begunstigden verstrekken.

Te betalen loonheffingen, pensioenpremies en IPAP premies

De verschuldigde loonheffing aan de Belastingdienst en de pensioenpremies en IPAP premies aan het ABP over de maand december 2019 zijn in 2020 betaald.

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

Door RVO.nl geinde bedragen voor derden. Deze dienen nog verrekend te worden, het betreft onder andere het Europees Octrooibureau (EOB).

Balanspost 9

Rechten

0

Rechten onstaan doordat op grond van wettelijke regelingen, in de toekomst aanspraak bestaat op gelden van derden.

 
Balanspost 10

Vorderingen

2.263.455

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen voor de begroting van EZK.

 
Tabel 104 Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Direct opeisbare vorderingen

69.983

Op termijn opeisbare vorderingen

993.177

Geconditioneerde vorderingen

1.200.294

  

Totaal

2.263.454

Tabel 105 Direct opeisbare vorderingen

De direct opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vorderingen inzake beleid

66.595

Opgelegde boetes ACM

838

Diversen

2.550

  

Totaal

69.983

Vorderingen inzake uitvoering beleid

EZK heeft vorderingen opgelegd voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en het verstrekken van vergunningen en het opleggen van heffingen voor diverse economische activiteiten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Tabel 106 Op termijn opeisbare vorderingen

De op termijn opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Kredietregelingen RVO.nl

386.432

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (perspectief voor de regio)

350.000

Leningen

233.414

Opgelegde boetes ACM

22.080

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

911

Overige vorderingen

340

  

Totaal

993.177

Kredietregelingen RVO.nl

RVO.nl voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Voor het terugbetalen van deze kredieten zijn betalingsregelingen getroffen. Dit geldt ook voor een aantal vorderingen die voortkomen uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en verstrekte vergunningen en heffingen.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Dit betreft de nog door de NAM te betalen bijdragen ten behoeve van perspectief voor de regio.

Tabel 107 Leningen

De leningen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Energieonderzoek Centrum Nederland

78.154

Microkrediet Nederland

46.296

Pallas

41.702

Fibrant

30.000

Biopartner

13.524

Stg. Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

10.000

One Logistics

5.000

Ambigo

4.080

Energie Beheer Nederland B.V.

3.000

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

1.400

NESEC

258

  

Totaal

233.414

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd. Voor deze vorderingen zijn door ACM betalingsregelingen getroffen.

Wettelijke rente opgelegde boetes ACM

Dit betreft de per 31 december 2019 verschuldigde wettelijke rente over de door ACM opgelegde boetes.

Tabel 108 Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

435.031

Kredietregelingen

255.816

Borgstelling MKB-kredieten

183.798

Participatie Maatschappij Oost Nederland bv

128.073

Garantieregelingen

64.648

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

40.000

Provincie Limburg

15.882

European Investment Fund (EIF)

15.000

Stichting voor Technische Wetenschappen (STW)

13.008

NV NOM

10.000

Nedermaas

8.542

Overige vorderingen

30.496

  

Totaal

1.200.294

Nederlandse Defensie Industrie

Deze vordering geeft weer welke bedragen de Nederlandse overheid tegoed heeft van de industrie voor deelname in de ontwikkelingsfase van de JSF.

Kredietregelingen

RVO.nl voert een aantal regelingen uit waarbij kredieten voor diverse beleidsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier onder andere om kredieten voor technische ontwikkeling, elektronische diensten ontwikkeling, milieugerichte productontwikkeling, technische ontwikkelingsprojecten, startende ondernemingen en vroege fase financiering. De aanvragers kunnen een vooraf overeengekomen tijd over deze kredieten beschikken en betalen de kredieten terug als bepaalde verwachte ontwikkelingen en of condities zich hebben voorgedaan zoals het behalen bepaalde omzet, winst, rendementen, aandelenverkoop, etc.

Borgstelling MKB-kredieten

Op basis van het besluit Borgstelling Midden Kleinbedrijf (BBMKB) verstrekken deelnemende banken krediet aan een ondernemer onder garantie (borgstelling) van de Staat. Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO.nl de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Garantieregelingen

Met deze regelingen worden ondernemers in staat gesteld om bankleningen te verkrijgen zodat ondernemen mogelijk blijft. EZK staat garant voor de leningen waardoor het risico voor de bank op de bedrijfsfinanciering kleiner wordt. Bij aanspraak van de bank op de garantie betaalt RVO.nl de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11

Schulden

0

De schulden hebben betrekking op bedragen die ten gunste van de begroting van EZK zijn ontvangen.

 
Balanspost 12

Voorschotten

7.845.293

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

 
Tabel 109 Voorschotten ouderdomsoverzicht

Beleidsartikelen

2015 en eerder

2016

2017

2018

2019

Totaal

01. Goed functionerende economie en markten

0

147

530

9.497

167.261

177.434

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

369.431

122.326

196.846

244.716

662.219

1.595.537

03. Toekomstfonds

32.073

28.400

28.524

35.490

39.183

163.671

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

1.026.166

671.696

977.396

1.401.354

1.507.882

5.584.493

05. Een veilig Groningen met perspectief

0

363

35.279

9.084

211.823

256.549

       

Buiten begrotingsverband

525

390

4.848

5.763

56.082

67.608

       

Totaal

1.428.195

823.322

1.243.423

1.705.903

2.644.450

7.845.293

Tabel 110 Verloopstaat voorschotten

Verloop van voorschotten gedurende het dienstjaar 2019

Bedrag

Beginstand 1 januari 2019

6.285.363

Verstrekte voorschotten

2.684.328

Eindafgerekende voorschotten

‒ 1.124.398

Eindstand 31 december 2019

7.845.293

De mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die namens EZK zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die EZK heeft verstrekt namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties;

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

• Ministerie van Buitenlandse Zaken;

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

• Ministerie van Justitie en Veiligheid;

• De provincies.

Balanspost 13

Garantieverplichtingen

3.467.092

De garantieverplichtingen zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen. Deze verplichtingen komen op een later moment tot uitbetaling als bij de werderpartij die de garantie heeft ontvangen zich bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een bepaald risico of een onzekere gebeurtenis.

 
Tabel 111 Verloop van de garantieverplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2019

In 2019 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2019

01. Goed functionerende economie en markten

50.000

0

50.000

0

0

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.728.686

814.747

840.872

28.945

2.673.616

03. Toekomstfonds

0

0

0

0

0

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

878.906

0

85.431

0

793.475

05. Een veilig Groningen met perspectief

0

0

0

0

0

      

Totaal

3.657.592

814.747

976.303

28.945

3.467.091

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. Dit is aan de orde bij de artikelen 1 en 4 (COVA).

Balanspost 14

Andere verplichtingen

55.741.495

Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling zal leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen.

 
Tabel 112 Verloop van de andere verplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2019

In 2019 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2019

01. Goed functionerende economie en markten

8.012

265.346

1.424

251.492

20.443

02. Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

1.058.065

930.383

13.271

884.220

1.090.957

03. Toekomstfonds

439.617

132.205

8.233

124.307

439.281

04. Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

48.417.442

10.752.856

2.349.070

2.925.026

53.896.202

05. Een veilig Groningen met perspectief

34.554

834.536

520

825.004

43.565

40. Apparaat EZK

0

298.068

0

298.068

0

Buiten begrotingsverband

251.770

52.965

1.156

52.533

251.046

      

Totaal

50.209.460

13.266.360

2.373.675

5.360.650

55.741.494

Voor het verantwoorden van de verplichtingen van apparaatsuitgaven op artikel 40 in bovenstaande tabel wordt het principe verplichtingen is gelijk aan kas toegepast. Het verplichtingensaldo wordt gelijk gesteld aan het uitgavensaldo waardoor er per saldo op 31 december geen openstaande verplichtingen worden verantwoord.

Voor de andere verplichtingen is voor wat betreft het onderdeel buiten begrotingsverband dezelfde verantwoordingswijze toegepast als bij de openstaande voorschotten.

Niet uit de balans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingent zijn onder meer bestuursovereenkomsten of bestuursconvenanten die afgesloten worden tussen het Rijk en derden, bijvoorbeeld decentrale overheden, functionele overheden of belangenorganisaties. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen worden alleen voor het deel waarvoor een juridische verplichting is aangegaan opgenomen in de saldibalans. Tot het moment waarop een juridische verplichting wordt aangegaan, zijn deze bestuurlijke verplichtingen nog niet administratief vastgelegd. Interne procedurese borgen dat de financiële gevolgen bekend zijn voordat een bestuurlijke overeenkomst wordt ondertekend. De uitgaven die het gevolg zijn van deze bestuurlijke verplichtingen kunnen op dat moment worden geraamd, en afhankelijk van het bedrag, toegelicht bij het betreffende begrotingsartikel en in kamerbrieven over het betreffende onderwerp. Op deze wijze wordt geborgd dat de financiële gevolgen van bestuurlijke afspraken niet alleen beleidsmatig, maar ook budgettair, door de Tweede Kamer kunnen worden geautoriseerd, ook al vindt de vastlegging van de verplichting pas op een later moment plaats. 

Regio Deals

In 2018 en 2019 zijn onder regie van LNV diverse Regio Deals gesloten. Investeringen in de Regio Deal voor ESTEC en de Windtunnel uit de Regio Deal Noordelijk Flevoland zullen in de komende jaren, waar relevant, in door EZK in de financiële administratie vast te leggen verplichtingen worden omgezet. Eind 2019 zijn nieuwe voorstellen voor de derde tranche Regio Deals ingediend. EZK is één van vakdepartementen die betrokken is bij de beoordeling.

Ruimtevaart

Tijdens de ESA-raad in Sevilla van 27 en 28 november 2019 is voor € 283,5 mln ingeschreven op verplichte en optionele ESA-programma’s. Het EZK-deel hiervan bedraagt € 67 mln voor verplichte programma’s en € 139,5 mln voor optionele programma’s. Zie Kamerstuk 24 446, nr. 70. Deze verplichtingen worden in de komende jaren in de financiële administratie vastgelegd.

MIT

Het instrument MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) kent naast het landelijk deel dat door RVO.nl wordt uitgevoerd ook een decentraal deel dat wordt uitgevoerd samen met de provincies. De cofinanciering die EZK hiervoor nog aan de provincies ter beschikking zal stellen ten laste van 2020 en 2021 bedraagt € 13,4 mln.

Balanspost 15

Deelnemingen

1.411.921

Onder de post deelnemingen worden alle deelnemingen in besloten-, naamloze-, commanditaire vennootschappen en internationale instellingen opgenomen.

 
Tabel 113 Deelnemingen

Naam deelneming

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Deelnemings percentage

NV. NOM

25.950

25.950

25.950

25.950

50,0

N.V. BOM

16.587

16.587

20.501

20.501

49,9

ROM Innovation Quarter B.V.

25.000

25.000

25.000

25.000

40,2

N.V. LIOF

26.625

26.625

26.625

26.625

50,0

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.000

18.000

10,0

EBN N.V.

128.138

128.138

1.242.281

1.242.281

100,0

Oost N.V.

32.751

32.751

45.716

45.716

54,6

NPEX B.V.

14

14

1.347

1.347

20,4

Investeringsfonds Zeeland B.V.

2

2

6.500

6.500

47,3

      

Totaal

273.067

273.067

1.411.920

1.411.920

 
Licence